• Otvárame štadión!

     • V stredu 2. septembra 2020 o 10.00 hodine za účasti oficiálnych hostí, atlétov, študentov školy a verejnosti otvoria atletický štadión pri Spojenej škole v Martine.

        Myšlienka postaviť v našom meste atletický areál je stará už niekoľko rokov. Pred deviatimi rokmi vzniklo Občianske združenie „Výstavba štadióna pri Spojenej škole v Martine“, ktoré združilo zapálených ľudí a začalo pracovať na dokumentácii a samotnej realizácii atletického štadióna. V minulom roku sa myšlienku podarilo pretaviť do konkrétneho projektu. Schvaľovacie procedúry sa dostali do finálnej podoby. Dvanásteho decembra 2019 sa prvé stavebné stroje zahryzli do terénu a po takmer deviatich mesiacoch bolo dielo hotové. Krásny projekt a krásny štadión – aj tak by sa dalo nazvať úsilie a nadšenie členov združenia. Podarilo sa to, v čo už málokto veril. Šoféri a chodci, ktorí v zime a na jar prechádzali martinským slimákom, registrovali obrovské zmeny. Postupne sa stavenisko menilo na krásny športový stánok. Červená tartanová dráha, doskočiská, zámková dlažba, nová trávnatá plocha, terénne úpravy, to všetko Martinčanov opticky zobudilo. A štadión je zrazu na svete. Odteraz bude slúžiť škole, atlétom, klubom a verejnosti.

        Jeho výstavba nebola jednoduchá. 75 tisíc € bolo potrebné zohnať na výkup pozemkov, 2,1 milióna € stála samotná výstavba. Pod financovanie sa rovnakým dielom 850 tisíc € podelilo mesto Martin a Žilinský samosprávny kraj, zvyšných 400 tisíc € poskytol v rámci národného projektu Slovenský atletický zväz. Dátum položenia základného kameňa zo dňa 4. decembra 2019 podmienili schválenie projektovej dokumentácie a výber dodávateľa. Stavebné stroje vyšli na športovú plochu 12. decembra. Na jeseň je štadión postavený a schopný prijať prvých atlétov, žiakov, Martinčanov, Turčanov.

        Krásna myšlienka dostala krásnu podobu. Atletický štadión začína od 2. septembra plniť svoju úlohu. V našom regióne sa podarilo zrealizovať  výnimočný projekt. Niekto z odborníkov povedal, že tento štadión sa radí medzi tri najvydarenejšie na Slovensku.

        Pri tejto príležitosti Vás, vážení priaznivci kráľovnej športov, pozývame na jeho otvorenie. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční priamo na ploche štadióna 2.septembra 2020 od 10.00 hodiny, po ňom sa uskutočnia preteky chlapcov a dievčat v behu na 1000 m a prehliadka športovísk. Vítaná je aj verejnosť, ktorá sa z krásneho športového stánku teší spoločne s nami.


      M. Petržel

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

     • Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

      Kontakty a linky pomoci pre deti.pdf

      Bezpečnostný plán pre obete domáceho násilia.png

       

     • Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

     • Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek.  Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa - lebo to je cesta k zaujímavej a podnetnej práci, o čom sa sami presvedčili.   

      Mgr. M. Bročková

     • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

     •  

      Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

      V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

      Súťaž prebehla  v troch odboroch: Strojárstvo, hutníctvo, doprava;  Elektrotechnika a Tvorba učebných pomôcok.

      Výsledky v  odbore Strojárstvo, hutníctvo a doprava:

      1. Matúš Androvič, II.C
      2. Pavel Bátora, II.C
      3. Pavol Tisoň, Matej Kapusta, II.C

      Výsledky v odbore Elektrotechnika:

      1. Dominik Brunčiak , Martin Jurký, III.C

      Výsledky v odbore Tvorba učebných pomôcok:

      1. Saskia Kolesárová, III.F
      2. Boris Hykl, Timotej Šajdák, II.C

       

      Gratulujeme postupujúcim do okresného kola a rada by som všetkým žiakom, konzultantom a členom odborných komisií srdečne poďakovala za ochotu zúčastniť sa tejto súťaže a verím, že sa v budúcom ročníku stretneme v ešte väčšom počte.

       

      školský koordinátor SOČ Mgr. Barbora Kačková

     • „Aj my rozumieme po Anglicky!“

     •  

      Dňa 2. 3. 2020 sme sa so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili činohernej anglicko–slovenskej divadelnej inscenácie JACK & JOE. Žiaci si počas hry mohli  utvrdiť  gramatické javy a novú slovnú zásobu. Príbeh dvoch bratov bol veľmi vtipne spracovaný, doplnený vstupmi o slovnej zásobe a morálnym ponaučením na konci.  Spätnou väzbou od našich študentov sme zistili, že sa im divadlo veľmi páčilo a určite by opäť prijali ďalšiu takúto možnosť navštíviť anglické predstavenie.

      „ Slovná zásoba bola bohatá a nezvyčajná a predstavenie bolo na úrovni. “ ,  povedal víťaz školské kola olympiády v anglickom jazyku Martin Janiga, žiak II.B triedy.

       

      Mgr. Barbora Kačková a Mgr. Andrea Fabrová

    • Ocenenie Lukáša Kubičku
     • Ocenenie Lukáša Kubičku

     • Dňa 28.11.2019 v Dolnom Kubíne sa konalo 

      Slávnostné oceňovanie žiakov stredných škôl za výskum, vedu a šport.

      Z našej školy bol ocenený žiak štvrtého ročníka Lukáš Kubička za úspešnú reprezentáciu Slovenska a našej školy v atletike a cezpoľnom behu.

     • EXKURZIA OSVIENČIM

     • V rámci zážitkového vyučovania predmetu Dejepis, naša škola organizuje každý rok exkurziu do Osvienčimu a Krakova. Dňa 10.12.2019 žiaci druhých ročníkov sa zúčastnili exkurzie. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkmi  pripomínajúcimi svetu zvrátenosť a obludnosť nacistického režimu.

     • Súťaž Expert geniality show

     • 28. novembra 2019 sa počas piatej vyučovacej hodiny zapojili do celoslovenskej súťaže Expert geniality show žiaci z tried 1. A, 1. C, 2. A, 2. B, 3. F a 3. G.  Vyberali si dve zo šiestich oblastí, v ktorých sa porovnajú so svojimi rovesníkmi z iných stredných odborných škôl.  Výsledky sa dozvieme v januári a dúfajme, že nejaký expert sa nájde aj na našej škole.

     • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl

     • V dňoch 19. – 20.11.2019 sa konal 15.ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl na SOŠ technickej v Čadci.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci: Jakub Lang a Martin Mrváň z 3.A triedy odboru mechanik strojov a zariadení.

      Ako škola sme v kategórii družstiev v zložení: Jakub Lang, Martin Mrváň obsadili 2.miesto a v kategórii jednotlivcov sa náš študent Martin Mrváň umiestnil na 3.mieste.


      Ing. Eva Nogová

     • ABSURDNÁ DRÁMA očami študentov IV.B

     • ktorí sa 25.11.2019 spolu s vyučujúcou SJL PaedDr. Evou Frankovou zúčastnili na netradičnej hodine v regionálnej knižnici.      

              Absurdná dráma ( z. lat. absurdus – nezmysel) je pomenovanie pre dramatický text s osobitnou štruktúrou, ktorý porušuje tradičné významové a formálne postupy divadelnej hry. Nemá súvislý dej, chýba v nej zápletka, hrdina je osamelý, bezmocný, neschopný komuni-kovať s postavami, monológy sú nelogické, repliky nezmyselné, unikajú súvislosti...

               Prezentáciou sme si priblížili život a diela hlavných predstaviteľov S. Becketta, E. Io-nesca, V. Havla, M. Lasicu a J. Satinského. Mgr. Zorka Kalmanová viedla dialóg so žiakmi o absurdite a jej prejavoch v literatúre. Zaujímavými videoukážkami oživila a prehĺbila vedomosti maturantov v jednej z maturitných otázok.

               Práca s textom a priblíženie diel  priamo cez literárne ukážky dotvorili obraz štvrtákov o danej téme. Cieľom bolo pochopiť znaky absurdnej drámy, ako aj pesimistický názor na ľudstvo a jeho situáciu. Verím, že študenti si doplnili poznatky o absurdnej dráme a učivo sa im podarilo lepšie zvládnuť a pochopiť.

       

                                                                                     PaedDr. Eva Franková

     • Dnešným študentom nežná revolúcia veľa nehovorí

     • A to nielen preto, že v učebniciach sa táto téma rozoberá len okrajovo. Jednoducho prelomové udalosti našej histórie nezažili. Tí starší majú spomienky zase veľmi živé...

      Študenti  3.A triedy s PaedDr. Evou Frankovou sa takejto besedy zúčastnili  v Turčianskej knižnici dňa 19.11.2019.

      Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva.

      Dnes na celom Slovensku oslavujeme 30. výročie nežnej revolúcie. Znamená to, že už tridsať rokov môžeme slobodne cestovať, vyjadrovať svoj názor a vôbec, žiť. Čo však o demonštrácii zo 17. novembra 1989 vedia ľudia, ktorí ešte v tom čase neboli na svete?

       

      Naši žiaci sa nedali zahanbiť a zapájali sa do besedy, ktorú si pripravila Mgr. Kalmanová. Dotkla sa príčin a dôsledkov  nežnej revolúcie, vedúcich osobností politickej i umeleckej scény, ich dopadu na politický vývoj v Československu atď. Sprievodným podujatím bola prezentácia, krátka projekcia dokumentárnych filmov a hudobné ukážky piesní z tohto obdobia, ktoré príjemne podfarbovali toto krásne podujatie.

       

       

       

                                                                                                       PaedDr. Eva Franková

     • Divadelné predstavenie A je tu zas

     • 15. novembra 2019 sme opäť podľahli divadelnému pokušeniu v Mestskom divadle v Žiline a spolu s triedami 1. C,1. D, 2. A  a 2. B sme so záujmom išli zhliadnuť hru A je tu zas. Príbeh o Hitlerovi, ktorý sa preberie v 21. storočí a opäť začne pretláčať v spoločnosti svoju ideu a program, dokáže súčasnému divákovi povedať veľa. Je na každom z nás, ako sa dokáže popasovať s informáciami, kriticky ich prehodnotiť a urobiť si vlastný názor. Hra ponúka nielen situačnú a charakterovú komiku, ale aj zamyslenie nad tým, či a do akej miery sme manipulovateľní. Cesta do Žiliny za kultúrnym zážitkom sa nám opäť vyplatila.

     • Otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska

     • KIA pomohla strojárom

      V piatok 8. novembra sa na pôde Spojenej školy v Martine uskutočnilo slávnostné otvorenie nového meracieho prístroja japonskej spoločnosti Crista Plus v strojárskej učebni a workoutového ihriska, ktoré bude slúžiť na kvalitnejšiu výučbu žiakov v predmete telesná a športová výchova. Na otvorení boli prítomní predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a primátor Martina Ján Danko.

      Súradnicový merací dotykový stroj Crista Plus M 574 od japonskej spoločnosti Crista Plus inštalovali v učebni školy iba pred niekoľkými dňami. Dostalo sa do Spojenej školy v Martine prostredníctvom Nadácie KIA Motors. Náklady na inštalovanie zariadenia predstavujú čiastku 31 000 €. Samotný prístroj stojí 28 000 €, 3 000 € bolo vynaložených na klimatizáciu a vzduchotechniku. Spoločnosť KIA Motors sa podieľala na financovaní čiastkou 15 000 €, zvyšné financie boli poskytnuté z rozpočtu školy. „Som rada, že takéto zariadenie dostala jedna z najlepších odborných škôl na Slovensku“, povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. „Spojená škola v Martine si zaslúži modernizáciu a spoluprácou s rôznymi strojárskymi spoločnosťami a automobilkami modernizuje svoje učebne. Nemalou mierou sa na skvalitňovaní výučby podieľa aj Žilinský samosprávny kraj a využívanie prostriedkov z rôznych nadácií. Spojená škola vychováva takmer dvesto žiakov pre duálny spôsob vzdelávania a radí sa k popredným v našej krajine.“

      Okrem samotného prístroja bolo v učebni potrebné vybudovať bezprašné prostredie a klimatizáciu. Merací stroj v praxi slúži na vyhodnocovanie geometrických rozmerov strojárskych súčiastok. Praktické využitie nájde v strojárskych spoločnostiach a automobilkách na kontrolných pracoviskách k presnému zmeraniu vyrábaných súčiastok. V Spojenej škole je určený na prípravu žiakov na povolanie v kontrolných meracích strediskách a určite výrazným spôsobom skvalitní výučbu v predmete technické merania. Doteraz žiaci merali súčiastky iba s klasickými (mechanickými) meradlami ako bolo posuvné meradlo, mikrometer a meracie prípravky. Podľa nového prístroja žiaci na vyučovaní súčiastku položia a upevnia na merací stroj, zapnú zariadenie, ktoré si dotykom „osiahne„ súčiastku zo všetkých strán a stanoví jej presné rozmery. „ „Sme radi za každú modernizáciu našich učební. V tomto prípade sme využili možnosť spolupráce s nadáciou KIA Motors,“ hovorí riaditeľ Spojenej školy v Martine Jozef Zanovit. „Škola patrí medzi najmodernejšie a najvyspelejšie na Slovensku a každoročne vychováva okolo 150 žiakov pre pracovný trh. Naši žiaci patria medzi vysokokvalifikované kádre, ktoré sa uplatňujú v strojárskom, automobilovom i elektrotechnickom priemysle. Dôkazom úspešnosti je aj meradlo v duálnom systéme vzdelávania. Za štyri roky sme v duále potvrdili spoluprácu s tamer dvadsiatimi certifikovanými spoločnosťami a dvadsiatimi autoservismi, čo nás radí medzi TOP školy na Slovensku.“

      Súčasťou slávnostného dňa bolo aj otvorenie workoutového ihriska v areáli školy. Prinícp Workoutového ihriska spočíva v tom, že žiak cvičí s vlastnou váhou. Kliky, drepy, zhyby, to všetko môžu žiaci robiť na montovanom zariadení priamo pod holým nebom. Takéto pohybové zariadenie vyrástlo v Spojenej škole Martin počas letných a jesenných dní. Po výkopových prácach nasledovalo  položenie podkladových materiálov, betónovanie samotnej kovovej konštrukcie a napokon terénne úpravy. Ihrisko si vyžiadalo náklady približne 27 000 €. 15 000 € stála samotná konštrukcia, 12 000 € úpravy terénu. Na výstavbu prispel aj Žilinský samosprávny kraj čiastkou 5 500 €.

       

      Text a snímka:

      Milan Petržel

     • „Smelo na cesty“

     • Správa  zo súťaže,  

      zo dňa 18.10.2019,

       

      Dňa 18.10. sa konal 6. ročník  súťaže   workshopu   „smelo na cesty“,   ktorá sa konala vo vzdelávacom  stredisku  KIA-motors Slovakia,  v Gbelanoch pri Žiline.

       

      Súťaže sa zúčastnili  pedagogický dozor, Mgr. Miroslav Kyzek  a  žiaci našej SOS,  Martin  4.B. triedy, a to:

      Marek Móric, 

      Kristián Romančík

      Lukáš Kubička

       

      Cieľom workshopu bolo,

      -stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti mladých ľudí,

      -rozvoj komunikačných a prezentačných zručností,

      -priblížiť mladým ľudom problematiku bezpečného a zodpovedného správania na cestách,

      -motivovať žiakov využívať príležitosti presadiť sa a byť úspešnými pri uplatnení sa na trhu práce,

       Žiak  Marek Móric skončil na prvom mieste.

      Žiak  Kristián Romančík skončil na druhom mieste.

      Žiak Lukáš Kubička skončil na piatom mieste,

       

      Dňa:25.10.2019

     • Návšteva Mestského divadla v Žiline

     • 6. novembra 2019 sme s triedami 3. B, 3. E a 4. A zhliadli v Mestskom divadle v Žiline divadelnú hru Prachy.  Montáž obrazov zo súčasného života mladých i starých, bohatých i chudobných doplnili herci aj interpretáciou známych častí piesní na tému peniaze. Hra ponúkala zamyslenie nad tým, čo je v živote skutočne dôležité a čo všetko je človek schopný s peniazmi alebo pre ich získanie spraviť. Zaujímavé by bolo, ako by sme v niektorých situáciách reagovali miesto postáv my sami. Návšteva tohto predstavenia zanechala v nás všetkých príjemný kultúrny zážitok a chuť vidieť ďalšie.

     • Loďou v ústrety budúcej kariére.

     •  

      Dňa 08.10. 2019 sme sa zúčastnili na základe pozvánky Žilinskej univerzity v Žiline  , Katedry vodnej dopravy na vyhliadkovej plavbe po Dunaji v Bratislave loďou Žilina.  Tejto akcie sa zúčastnili maturanti z triedy IV. A a IV. C.  Žiaci absolvovali nielen zaujímavé predstavenie študijných odborov , ktoré ponúka  Žilinská univerzita v Žiline, ale aj odborný výklad o vodnej doprave na Slovensku. Mali možnosť pozrieť strojovňu lode, absolvovať prehliadku nákladného prístavu . Mohli klásť otázky kapitánovi, pracovníkom Žilinskej univerzity a úspešným absolventom tejto univerzity.

      Akcia bola  za veľmi pekného jesenného počasia veľmi vydarená a zaujímavá.

       Ing. Mária Calíková, PhD.

    • Literárna exkurzia na Orave
     • Literárna exkurzia na Orave

     • Orava je región bohatý na osobnosti literatúry. Preto sme sa so žiakmi 18. septembra 2019 vydali po stopách ich rodísk, pôsobísk a miest plných čara oravskej prírody. 3. F, 2. B a 1. A si prezreli rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a dozvedeli sa zaujímavosti z jeho života. V dolnokubínskom Hviezdoslavovom múzeu si žiaci vypočuli životný príbeh Pavla Országha Hviezdoslava. Ten sa im vďaka recitovaným úryvkom z básní pani lektorky detailne priblížil.  Okrem výkladu mali žiaci k dispozícii aj pracovný list a ten spoločne s pomocou lektorky vypĺňali.  Ďalšia zastávka bola v hájovni pod Babou horou, kde Hviezdoslav čerpal inšpiráciu pri písaní Hájnikovej ženy a zároveň sa tu narodil Milo Urban.  Neopakovateľná atmosféra oravského prostredia, zaujímavosti so života spisovateľov  a krásna príroda boli príjemným spestrením vyučovania literatúry, ktorý nepokazilo aj chladné počasie.  Mgr. Bročková, Mgr. Žingorová