• Ekonomika

   • Skupinu odborov 63, 64 Ekonomika je možné absolvovať v študijnom a učebnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

     • 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní - duálne vzdelávanie
     • 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní - duálne vzdelávanie

     • 13.12.2023 08:31
     • Absolvent školy podnikania je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenia podnikovej činnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.
     • viac
     • 6475 H technicko-administratívny pracovník
     • 6475 H technicko-administratívny pracovník

     • 22.09.2022 13:04
     • Profil absolventa
      Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne pracovať ako technickoadministratívny a hospodársky pracovník v rôznych oblastiach národného hospodárstva alebo v súkromnom sektore. Ovláda písanie na písacom stroji, osobnom počítači desaťprstovou hmatovou metódou, vie spracovať vecne, štylisticky, gramaticky a formálne administratívne, hospodárske a ostatné písomnosti.
     • viac
     • 6476 L technicko-ekonomický pracovník
     • 6476 L technicko-ekonomický pracovník

     • 22.09.2022 13:04
     • Profil absolventa - nadstavbové štúdium
      Absolventi študijného odboru technicko-ekonomický pracovník je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce technickoadministratívneho a ekonomického charakteru vo všetkých typoch podnikov a inštitúcií. Je pripravený uplatniť sa v obchodnej, v podnikateľskej a v hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania, výroby, odbytu, hospodárskej správy a v službách.
     • viac