• Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu

   • V zmysle zákona č.184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave bolo vytvorené pri Spojenej škole Martin dňa 1.9.2011 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu v Žilinskom samosprávnom kraji (ďalej len „COVaP“).

    COVaP poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností žiakov SŠ, ale aj satelitov jednotlivých centier s rovnakými alebo podobnými učebnými, študijnými odbormi pre región Turiec, Liptov a Orava. Centrum úzko spolupracuje so strojárskymi podnikmi v odbornom rozvoji žiakov a ich uplatnení po skončení štúdia.

   • Hlavné úlohy

   • 1. Zabezpečiť kvalitné teoretické a praktické vyučovanie žiakov SOŠ v okolitých firmách so zameraním na ich potreby – umiestnenie a uplatnenie absolventov.

    2. Zváracia škola pri SŠ zabezpečí akreditované rekvalifikačné kurzy: Z-M1, Z-E1, Z-G1, D-G2, D-G1, D-E4 pre žiakov Spojenej školy, ale aj pre iné školy.

    3. Využiť akreditované vzdelávacie programy, a to: Operátor CNC techniky, Práca na horizontálnej vyvrtávačke, Sústruženie kovov.

    4. Preškoliť učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy na nové technológie, ktoré sú bežné v jednotlivých firmách (nové CNC technológie, programovanie a pod.).

    5. Zapojiť čo najviac žiakov študijných odborov do programu sieťových akadémii, počítačových sietí, lokálnej CISCO akadémie. Poskytovať služby CISCO akadémie iným stredným školám.

    6. Uskutočniť okresné kolo Technickej olympiády pre žiakov ZŠ  regiónu Turiec.Spolupracovať s učiteľmi Technickej výchovy na ZŠ a vyhľadávať talentovaných a nadaných žiakov pre odbory Spojenej školy.

    7. Pre žiakov Spojenej školy, ale aj žiakov z iných škôl uskutočniť skúšky z odbornej spôsobilosti vyhláška 508/2009 Z.z. § 21, ktorí majú ukončené vzdelanie elektrotechnického smeru.

    8. Poskytovať odborné poradenstvo v oblasti strojárskej výroby, technológií a strojárskej praxi.

    9. Uskutočniť školenia pre žiakov Spojenej školy v oblasti medzinárodného projektu  Erasmus +.

    10. Motivovať a oceňovať žiakov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v škole, ale aj na praxi.V spolupráci s firmami, najlepším žiakom zabezpečiť finančnú odmenu formou štipendia.

    11. Firmy, v ktorých sú žiaci Spojenej školy na odbornej praxi žiadajú úpravu učebných plánov v nadväznosti na ich výrobu a nové technológie.

    12. COVaP úzko spolupracuje s SOPK Žilina v oblasti záverečných skúšok žiakov a rôznych školení, ktoré organizuje komora pre svojich členov.

    13. Zváracia škola, jediná v Turci ponúka ucelené programy zváracích skúšok, preškolenia pre pracovníkov firmiem v regióne, Armádu Slovenskej republiky, ÚPSVaR Martin.

    14. Spojená škola ponúka iným školám školenia FESTO hydraulika a pneumatika, školenie CNC technológií, odbornú prax na frézarskom a sústružníckom centre.