• Predmetové komisie

    • Všeobecno-vzdelávacie predmety

         Slovenský jazyk a literatúra

         Spoločenskovedné predmety

         Cudzie jazyky

         Prírodovedné predmety

         Telesná a športová výchova

      Odborné predmety

         Odborné strojárske predmety

         Odborné elektrotechnické predmety

         Informatika 

        • Cudzie jazyky
        • Cudzie jazyky

        • 16.12.2019 13:13
        • Vedúci PK: RNDr. Marta Somorová
          Miestnosť: 203
          Telefón: 043/400 11 53
          E-mail: ssmt@vuczilina.sk
        • viac
        • Prírodovedné predmety
        • Prírodovedné predmety

        • 16.12.2019 13:11
        • Vedúci PK: Mgr. Alena Hanusková
          Kabinet: 208
          Email: ssmt@vuczilina.sk
          Telefón: 043/400 11 54
        • viac
        • Informatika
        • Informatika

        • 12.04.2019 08:28
        • Vedúci PK: Mgr. Rastislav Gavurník
          Miestnosť: 13
          Email: ssmt@vuczilina.sk
          Telefón: 043/400 11 70
        • viac