• Smernica riaditeľa

    • Smernica riaditeľa školy č.4/2017pre štúdium podľa individuálneho učebného plánu
      
      
     Vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho učebného plánu sa koná podľa § 26 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Pre pedagogických zamestnancov určujem nasledovné:

     1. Žiak môže vykonávať komisionálne skúšky v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu na základe rozhodnutia riaditeľa školy.

     2. Pre žiaka, ktorý študuje podľa individuálneho učebného plánu, platí učebný plán podľa školského vzdelávacieho programu v danom polroku školského roka.

     3. Žiak študujúci podľa individuálneho učebného plánu je povinný zúčastniť sa minimálne dvoch konzultácii za polrok z každého vyučovacieho predmetu, čo učiteľ potvrdí podpisom. Konzultácie sa konajú spravidla po vyučovaní, čas je možné upraviť po dohode s vyučujúcim tak, aby nenarušili výchovno-vzdelávací proces v škole.

     4. Žiak študujúci podľa individuálneho učebného plánu sa klasifikuje každý polrok na základe výsledkov komisionálnej skúšky v súlade so školským zákonom č. 245/2008 Z. z. § 55, 56, 57.

     5. Žiakovi, ktorý bude komisionálne skúšaný, predseda komisie oznámi pravidlá klasifikácie pred začiatkom vykonania komisionálnej skúšky.

     6. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky.

     7. Študenta možno klasifikovať aj v prípade riadnej účasti na vyučovaní príslušného predmetu. Riadnu účasť na vyučovaní potvrdí svojim podpisom vyučujúci v individuálnom učebnom pláne.

     8. Dokumentáciu žiaka študujúceho podľa individuálneho učebného plánu vedie jeho triedny učiteľ.
     Dokumentáciu tvorí:
     • rozhodnutie riaditeľa školy,
     • individuálny učebný plán,
     • protokol o vykonaní komisionálnych skúšok,
     • zadanie úloh/otázok žiakom, vypracované písomné úlohy.
      
     9. Vyučujúci predmetu, po vypísaní individuálneho učebného plánu na začiatku školského roku a podpise riaditeľom školy, vedú dokument do času vykonania komisionálnej skúšky. Po vykonaní komisionálnej skúšky individuálny učebný plán a protokol o komisionálnej skúšky odovzdajú triednemu učiteľovi.

     10. Triedny učiteľ zapíše do katalógového listu žiaka: „Žiak študuje podľa individuálneho učebného plánu na základe Rozhodnutia riaditeľa školy číslo ...“.

     11. Na vysvedčení v časti „doložka“ triedny učiteľ uvedie: Žiak študoval podľa individuálneho učebného plánu na základe Rozhodnutia riaditeľa školy číslo ...“

     12. Povolenie štúdia podľa individuálneho študijného plánu riaditeľ školy môže zrušiť:
     a) na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého študenta,
     b) ak žiak poruší hore uvedené podmienky štúdia.

     13. Smernica nadobúda platnosť 1. septembra 2017.

     Vypracoval : Ing. Ivan Jesenský                                                PaedDr. Jozef Zanovit v. r.
                          zástupca riaditeľa                                                             riaditeľ školy