• Spracúvanie dreva

   • Skupinu odborov 33 Spracúvanie dreva je možné absolvovať v študijnom a učebnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

     • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
     • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

     • 22.09.2022 13:05
     • Profil absolventa
      Vykonáva činnosti v drevárskej a nábytkárskej výrobe priemyselného a individuálneho charakteru. Drevársky technik pripravuje technickú dokumentáciu, zabezpečuje materiál, energiu, diely, pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, organizuje práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností, riadi personál, kontroluje a vyhodnocuje produkt. Ovláda práce v skladovom hospodárstve a odbyte, vedie príslušnú dokumentáciu, prípravu pre cenové kalkulácie.
     • viac
     • 3383 F spracúvanie dreva

     • 22.09.2022 13:05
     • Profil absolventa
      Získanie nižšieho stredného vzdelania – pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie môže škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá škola fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.
     • viac