• Školský poriadok

   • Školský poriadok školy je vnútornou organizačnou normou Spojenej školy (ďalej len ,, SŠ´´).

    Účelom vydania Školského poriadku školy je najmä:

         a) stanoviť organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu ,

         b) stanoviť práva a povinnosti účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu.

    Školský poriadok školy vydáva riaditeľ SŠ a je záväzný pre všetkých zamestnancov školy a pre všetkých žiakov školy.

  • Školský poriadok na stiahnutie

   • Školský poriadok
    Tento školský poriadok nadobudne účinnosť dňom 1. februára 2023.
   • Doplnok č.1
    Tento doplnok č.1 nadobudne účinnosť dňom 1. decembra 2023.
   • Doplnok č.2
    Tento doplnok č.2 nadobudne účinnosť dňom 1. decembra 2023.