• O štadióne

    • PRAVIDLA PRI POUŽÍVANÍ  TARTANOVEJ ATLETICKEJ DRÁHY.

      

     1.     Atletická dráha je zhotovená z polyuretánovej hmoty tzv. tartanu, ktorá si vyžaduje vysoký stupeň starostlivosti z  pohľadu jej čistoty a predchádzaniu mechanickému poškodzovaniu.

     2.     Vstup na atletický ovál a doskočiska je povolený len so súhlasom správcu alebo ním poverenej osoby. Atletická dráha je určená len na beh a chôdzuDoskočisko nie je určené na hranie sa detí!

     3.     Na atletickú dráhu nevstupovať v znečistenej obuvi, nepoužívať obuv s ostrými hrotmi, topánky s kovovými podpätkami, mimo špeciálnej bežeckej obuv. V prípade použitia tretier je povolená dĺžka klincov maximálne 6 mm.

     4.     Verejnosť pri pohybových aktivitách (chôdza, beh) využíva výlučne dráhy č. 6 až 8 (vonkajšie dráhy) z dôvodu rovnomerného opotrebovávania atletickej dráhy. Je nevyhnutné  rešpektovať pokyny správcu (príp. trénerov atletiky).

     5.     Rekreačné pohybové aktivity (chôdza, beh) sa vykonávajú proti smeru hodinových ručičiek. Je zakázané meniť smer  (behu, chôdze) a vybehávanie mimo atletického oválu.

     6.     Na atletickú dráhu je zakázané nosiť jedlo a sladené nápoje. Na osvieženie používajte čistú vodu, minerálne vody, alebo iontové nápoje.

     7.     Spôsobilosť dráhy a doskočiska na používanie (z titulu nepriaznivého počasia alebo iných dôvodov) posudzuje správca (resp. tréneri atletiky). Ak je dráha zasnežená alebo zľadovatená, pohyb po nej je prísne zakázaný.

     8.     Neodôvodnene nevstupujte na trávnatú plochu futbalového ihriska, ako aj okolité trávnaté plochy.

     9.         Počas pobytu v areáli atletického štadióna dodržiavajte bezpečnosť, poriadok, čistotu a buďte tolerantní voči ostatným návštevníkom.

     10.      Prevádzkovateľ  areálu nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ svojím správaním, precenením vlastných schopností, alebo nedodržaním týchto upozornení.

     11.      Rešpektujte všetky zákazy uvedené na piktogramoch.

     12.      Poškodzovanie dráhy (napr. odhadzovanie žuvačiek a pod.) sa považuje za vážne porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Prevádzkovateľ areálu je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.

     13.      Pri odchode z areálu zanechajte po sebe poriadok, prípadné odpadky, obaly z nápojov a pod., uložte do odpadkových košov.

     ĎAKUJEME

      

     UPOZORŇUJEME, ŽE PRE REKREAČNÝCH BEŽCOV JE URČENÝ ČAS VYUŽÍVANIA ATLETICKEJ DRÁHY Pondelok až Piatok od 18:30 do 20:30 hod

     Zmeny sledujte v rozpise obsadenosti!

      

     ROZPIS OBSADENOSTI NÁJDETE NA:

     www.sportzar.sk

      

     zodpovedný vedúci prevádzky: Ing. Dušan Laššák

     0905 657 206; ihriska@sportzar.sk

      

     Zdroj: https://www.martin.sk/atleticky-stadion-sa-otvara-uz-aj-verejnosti/d-76998