• Aktualizačné vzdelávanie

    • v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      

     Čl.1

     Úvod

     1) Podľa zákona  č. 138/2019 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 57 sa  aktualizačné vzdelávanie organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania.

     2) Program aktualizačného vzdelávania a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ.

      

      Čl.2

     Ciele aktualizačného vzdelávania

     1) Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa a školy:

     a) udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti,

     b) získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii,

     c) získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.