• Prijímacie konanie do prvého ročníka

   • Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje pre študijné a učebné odbory do 10. 4. 2021

    V systéme duálneho vzdelávania sa podáva aj prihláška konkrétnemu zamestnávateľovi do 31. marca 2021.

    Každý žiak 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na dva rôzne odbory našej školy.


    Prvé kolo prijímacieho konania:

       1. termín prvého kola prijímacieho konania: 3.5.2021

       2. termín prvého kola prijímacieho konania: 10.5.2021 o 8.00 h.

    Druhé kolo prijímacieho konania:

       Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest 2021/2022.pdf

    Profilové predmety na prijímacie skúšky:

       Slovenský jazyk a literatúra

       Matematika

     
    Kritéria pre prijímanie

        Kritéria pre prijímacie konanie 2021-2022 - Duálne vzdelávanie.pdf

        Kritéria pre prijímacie konanie 2021-2022.pdf

     

    Výsledky prijímacieho konania

       Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2021-2022.pdf

     

    Informácie
       Prijatí sú uchádzači, ktorí skončili nad čiarou.
       Do duálneho vzdelávania sú prijatí všetci prihlásení, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky.
       Žiaci pod čiarou budú prijatí v prípade nenaplnenia odboru.
       Žiaci, ktorí boli prijatí, môžu prísť na zápis ihneď po uverejnení výsledkov skúšok.
     
    Kontakt  
    Personálne oddelenie ► ssmt@vuczilina.sk ► 043/4001115