• Prijímacie konanie do prvého ročníka

   • V systéme duálneho vzdelávania sa podáva aj prihláška konkrétnemu zamestnávateľovi do 31. marca 2022.

    Každý žiak 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na dva rôzne odbory našej školy.

     
    Prvé kolo prijímacieho konania:

       1. termín prvého kola prijímacieho konania: 2.5.2022 o 8.00 h.

       2. termín prvého kola prijímacieho konania: 9.5.2022 o 8.00 h.

     

    Druhé kolo prijímacieho konania:

       Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest 2022/2023.pdf

     

    Profilové predmety na prijímacie skúšky:

       Slovenský jazyk a literatúra

       Matematika

     
    Kritéria pre prijímanie

       Kritéria pre prijímacie konanie 2022-2023 - Duálne vzdelávanie.pdf 

       Kritéria pre prijímacie konanie 2022-2023.pdf 

           Príloha č.1 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.docx

           Príloha č.2 potvrdenie o nastúpení.docx

     

       Kritéria pre prijímacie konanie 2023-2024.pdf

       Kritéria pre prijímacie konanie 2023-2024 - Duálne vzdelávanie.pdf 

     

    Výsledky prijímacieho konania

       Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2022-2023.pdf

    Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022.

     

    Informácie
       Prijatí sú uchádzači, ktorí skončili nad čiarou.
       Do duálneho vzdelávania sú prijatí všetci prihlásení, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky.
       Žiaci pod čiarou budú prijatí v prípade nenaplnenia odboru.
       Žiaci, ktorí boli prijatí, môžu prísť na zápis ihneď po uverejnení výsledkov skúšok.
     
    Kontakt  
    Personálne oddelenie ► ssmt@vuczilina.sk ► 043/4001115