• Prijímacie konanie do prvého ročníka

   • Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje pre študijné a učebné odbory do 10. 4. 2020

    V systéme duálneho vzdelávania sa podáva aj prihláška konkrétnemu zamestnávateľovi do 31. marca 2020.

    Každý žiak 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na dva rôzne odbory našej školy.

     
    Prvé kolo prijímacieho konania:

       1. termín prvého kola prijímacieho konania: 11. mája 2019

       2. termín prvého kola prijímacieho konania: 14. mája 2019

    Druhé kolo prijímacieho konania:

       18. júna 2019

     
    Profilové predmety na prijímacie skúšky:

       Slovenský jazyk a literatúra

       Matematika

     
    Kritéria pre prijímanie

       Kritéria pre prijímacie konanie 2020/2021.pdf

       Kritéria pre prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania 2020/2021.pdf

     

    Výsledky prijímacieho konania

       Výsledky prijímacieho konania.pdf

     

    Informácie
       Prijatí sú uchádzači, ktorí skončili nad čiarou.
       Do duálneho vzdelávania sú prijatí všetci prihlásení, ktorí úspešne vykonanali prijímacie skúšky.
       Žiaci pod čiarou budú prijatí v prípade nenaplnenosti odboru.
       Žiaci, ktorí boli prijatí, môžu prísť na zápis ihneď po uverejnení výsledkov skúšok.
     
    Kontakt  
    Personálne oddelenie ► ssmt@vuczilina.sk ► 043/4001115