• ​​​​Záverečná skúška 2024

      

     1. Organizácia záverečnej skúšky:

      

     Organizáciu záverečnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška 244/2022 o strednej škole.

      

     Záverečnú skúšku (ďalej len ZS) tvoria dve časti:

      

     • V teoretickej časti ZS sa overujú vedomosti žiaka vo vybranej téme.
     • V praktickej časti ZS sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vybranej téme.

      

     2. Termín ZS

      

     Praktická časť ZS sa bude konať: 17.6.2024 - 18.6.2024 v čase od 7.00 - 14.00. Žiaci sa dostavia na ZS 15 min pre začatím, riadne ustrojení. Po otvorení si žiaci vyberú praktickú úlohu, ktorú začnú samostatne vykonávať.

      

     Teoretická časť ZS sa bude konať: 19.6.2024 v čase od 7.30 podľa vopred pripraveného rozpisu.

      

     Študijné voľno bude  v termíne od 12. - 14.6.2024

      

     Teoretická časť ZS trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť ZS trvá 15 - 30 minút.

      

     3. Hodnotenie ZS

      

     Hodnotenie prospel s vyznamenaním žiak dosiahne ak nemá na ZS z praktickej časti známku horšiu ako 1 - výborný a z teoretickej časti ZS známku horšiu ako 2 - chválitebný a z predmetu odborný výcvik v poslednom ročníku známku horšiu ako 2 - chválitebný

      

     Hodnotenie prospel veľmi dobre žiak dosiahne ak nemá na ZS z praktickej časti známku horšiu ako 2 - chválitebný a z teoretickej časti ZS známku horšiu ako 2 - chválitebný a z predmetu odborný výcvik v poslednom ročníku známku horšiu ako 2 - chválitebný

      

     Hodnotenie prospel žiak dosiahne ak nemá z praktickej časti ZS a teoretickej časti ZS klasifikačný stupeň 5 - nedostatočný

      

     Všeobecné pokyny:

      

     1. Na praktickú časť ZS a teoretickú časť ZS si nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti. Namiesto občianskeho preukazu môžete predložiť aj iný relevantný doklad totožnosti s fotografiou. V prípade zabudnutia občianskeho preukazu (či iného dokladu totožnosti s fotografiou) je však potrebné zabezpečiť jeho doručenie do školy.
     2. Počas ZS musíte mať vypnuté mobilné telefóny a odložené.