• Elektrotechnika

   • Skupinu odborov 26 Elektrotechnika je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

    Skupinu odborov 36 Stavebníctvo je možné absolvovať v študijnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

     • 2679 K mechanik - mechatronik
     • 2679 K mechanik - mechatronik

     • 22.09.2022 13:02
     • Profil absolventa
      Absolvent  tohto študijného odboru  je kvalifikovaný pracovník  schopný  vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických  pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov), ako i počítačmi riadených moderných technológií.
     • viac
     • 2682 K mechanik počítačových sietí
     • 2682 K mechanik počítačových sietí

     • 22.09.2022 13:02
     • Profil absolventa
      Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru, softvéru počítača a počítačových sietí. Absolvent vie podľa požiadaviek poskladať potrebnú zostavu počítača s potrebnými perifériami, na základe diagnostikovanej chyby hardvéru počítača sprevádzkovať počítač výmenou jednotlivých dosiek alebo komponentov, vytvoriť, zapojiť a udržať v chode počítačovú sieť. 
     • viac
     • 2697 K mechanik elektrotechnik
     • 2697 K mechanik elektrotechnik

     • 22.09.2022 13:03
     • Profil absolventa
      Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce v rôznom druhu elektrotechnických činností od projektovania, výroby, montáží, ako aj v prevádzke elektrotechnických zariadení. Absolvent získava počas štúdia vedomosti potrebné pre kvalifikované vykonávanie všetkých uvedených činností. Je pripravený na výkon činnosti technika v konštrukcii, technologickej výrobe, montáži alebo v prevádzke. 
     • viac
     • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
     • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

     • 22.09.2022 13:03
     • Profil absolventa
      Absolvent učebného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Je schopný pracovať samostatne alebo v pracovnom kolektíve. Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa§ 21, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení.
     • viac
     • 3693 K technik energetických zariadení budov
     • 3693 K technik energetických zariadení budov

     • 13.02.2020 07:05
     • Profil absolventa

      Absolvent študijného odboru je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný stredný technický pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti technického zariadenia budov vrátane elektroinštalácií, ich montáž, údržbu, opravu a vykonávať skúšky, servis, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve, poskytovať energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádzať ich do prevádzky.

     • viac