Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školySpojená škola, Československej armády 24, Martin
Adresa školyČeskoslovenskej armády 24, 036 01 Martin
Telefón+421434001110
E-mailssmt.te@vuczilina.sk
WWW stránkahttps://ssmt.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPaedDr. Jozef Zanovit043 400 11 10ssmt@vuczilina.sk
ZRŠIng. Ivan Jesenský043 400 11 50ssmt.te@vuczilina.sk
ZRŠMgr. Dušan Hanula043 400 11 50ssmt.te@vuczilina.sk
ZRŠMgr. Milan Žingor043 400 11 40milan.zingor@centrum.sk
výchvovný poradcaIng. Tatiana Sarnovská043 400 11 61 
školský psychológMgr. Janka Geľanová043 400 11 61 

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Rastislav Gavurník043/400 1170
pedagogickí zamestnanciMgr. Ján Korosi043/400 1144
ostatní zamestnanciMilan Petržel043/400 1115
zástupcovia rodičovJán Lukašík0908 967 781
 Rastislav Mažgút0907870200
zástupca zriaďovateľaMUDr. Tatiana Červeňová0905 76 256
 Mgr. Martina Betincová041/5032 253
 Mgr. Lenka Mravová-Vaničková041/5032 345
 PaedDr. Peter Vons0905 324 042

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovŽilinský samosprávny kraj
SídloKomenského 48
Telefón041/5032 205
E-mailskolstvo@ziliinskazupa.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Poradné orgány školy a ich funkcia:

1. Predmetové komisie:

slovenského jazyka : Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Občianska náuka.

spoločensko-vedná: Etická a náboženská výchova, Psychológia, Spoločenský styk, Úvod do sveta práce, Komunikácia, Základy personálneho manažmentu, Právna náuka.

cudzích jazykov: Anglický jazyk, Nemecký jazyk,

prírodovedná: Matematika, Fyzika, Ekológia, Marketing, Obchodná korešpondencia, Účtovníctvo,

telesnej a športovej výchovy: Telesná a športová výchova, účelové cvičenia, KOŽZ.

odborných predmetov: Technológia, Technológia opráv, Výrobná technológia, Technológia montáže a opráv, Technológia opráv automobilov, Klampiarska technológia, Technológia obrábania, , Automobily, Strojníctvo, Strojárska technológia, Stroje a zariadenia, Technické kreslenie, Odborné kreslenie, Materiály, Súčiastky prístrojov, Technická dokumentácia, Technická mechanika, Technická príprava výroby, Základy strojárstva, Základy technickej mechaniky.

elektroodborov: Základy automatického riadenia, Riadiace systémy, Programovanie automatizačných zariadení, Meranie v automatizačnej technike, Elektronika, Základy elektrotechniky, Technológia št. odborov MČRS,POZSZ, Odborná spôsobilosť v elektrotechnike.

informatiky: Výpočtová technika, Informatika, Technické vybavenie počítačov, Programové vybavenie počítačov, Počítačová grafika, Aplikovaná informatika.

2. Pedagogická rada: Zasadá najmenej päťkrát za rok. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.

3. Pracovná porada riaditeľa školy: Zasadnutie riaditeľ školy zvoláva každý druhý týždeň. Členmi porady riaditeľa sú zástupcovia riaditeľa, vedúci oddelení školy. Podľa programu rokovania sú prizývaní i ďalší zamestnanci školy.

4. Rodičovská rada: Plenárne zasadnutie je jedenkrát za rok/ v prípade potreby i viackrát/, ostatná práca je zabezpečovaná prostredníctvom triednych schôdzok.

5. Prijímacie komisie: Zabezpečuje návrh kritérií prijímania, prijímanie, spracovanie výsledkov prijímacieho konaniav

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 463

Počet tried: 26


TriedaPočet žiakov
I. A22
I. B28
I. C16
I. D22
I. E16
I. F19
I. G21
I. T6
II. A31
II. B25
II. C18
II. D14
II. E23
II. G6
II. N6
II. T4
III. A18
III. B26
III. C15
III. D23
III. E14
III. F17
III. T3
IV. A24
IV. B16
IV. C20

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP57375737
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS86  
Na dohodu 3  

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 5757
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu 57 

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Súžažpočetokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Stredoškolská odborná činnosť4 22 
Triaton - dorastenecký majster Slovenska1   1

Aktivity a prezentácia na verejnosti

1. Multimediálne prezentácie:

- Televízia Turiec

- My Turčianske noviny

- webová stránka školy

- facebooková stránka školy

- webový portál ŽSK

- internetový portál TURIEC.SME

- denník Pravda

2. Forma prezentácie školy na verejnosti:

- starostlivosť o pamätník francúzskych partizánov - spolupráca s francúzskou ambasádou v Bratislave

- burzy informácií o strednckej ých školách v Dolnom Kubíne, v Ružomberku, v Žiline a v Martine

3. Školský časopis Zvedavé oko:

- výchadzal polročne. Metodicky a pedagogicky školský časopis vedie Mgr. Bročková, pri grafickej úprave pomáha pán Štrba.

4. Iné aktivity:

- výučba technickej vývhovy žiakov ZŠ v regiónu Turiec v našej škole

- usporiadali sme celoslovenské kolo technickej olypiády v našej škole

- 76. výročie SNP pri pamätníku francúzských partizánov

- účasť žiakov na seminári Vidieckehé parlamentu mládeže na Slovensku

- školské kolo Olympiády v cudzom jazyku, online formou

- súťaž BeREADY awards - tech 2020 - energetická súťaž s návrhom riešenia - 3 žiaci, online formou

- kurzy na záchranu života - UN Martin

- expert geniality

- účať žiakv AOM v súťaži Yon Car Mechanic

- Mikuláš

- podujatie pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta Martin

- matematická súťaž Klokan

5. Odborné aktivity

- odborné stáže učiteľov a majstrov odbornej výchovy vo firmách poskytujúcich duálne vzdelávanie

- DOD za účasti firiem zapojených do duáneho systému vzdelávania

6. Akreditované formy ďalšieho vzdelávania:

Akreditované vzdelávacie programy:

- Sústruženie kovov

- Operátor CNC techniky

- Práca na horizontálnej vŕtačke

Základne kurzy:

- Základný kurz ručného zvárania oblúkom obalenou elektródou Z-E1

- Základný kurz zvárania plameňom a rezania plameňom Z-G1

- Základný kurz zvárnia oblúkom v ochrannej atmosfére Z-M1

- Stehovanie plameňom D-G1

- Rezanie plameňom D-G2

- Plazmové rezanie D-E4

Úradné skúšky podľa normy STN EN 287 - 1 pre všetky kurzy zvárania

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekt/GrantNázov projektuTermín začiatku realizácieTermín ukončenia realizácieCelkový rozpočet
MŠVVaŠ SRVzdelávanie s praxou   
MŠVVaŠ SRSpolu úspešnejší   
MŠVVaŠ SRSpolu úspešnejší 2   
Fondy EUZvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Spojenej škole Martin9/20202/2023225 148 €
Fondy EUModernizácia odborného vzdelávania v SŠ Martin6/201810/20221 400 000 €
Fondy EUOborné zručnosti získané v zahraničí12/202111/202257 660 €
InéNárodný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky5/2022 0
KIArobotai  15 000 €

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 08. 07. 2021 - 21. 07. 2022

Druh inšpekcie: Inšpekcia práce zameraná na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z pracovno právnych vzťahov v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Kapacita školy: 1150 žiakov

Skutočný počet: 463

Naplnenosť školy: 40,26 %


 budovy školy celkomučebnešatnedielnevýdajná školská jedáleňtelocvičňaposilňovňaatletický štadiónIhriskáubytovňaPCdataprojektorinteraktívne tabule
počet95531121141533496
priestor v m3/m2160 239,0518 700140072 500100018 700   20 320   

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- duálny systém vzdelávania

- uplatnenie absolventov na trhu práce

- kvalifikácia pedagogických zamestnancov

- široká ponuka odborov

- areál s komplexnou vybavenosťou

- vynikajúca spolupráca v odbornom rozvoji s firmami

- úspešnoť pri získavaní financí z projetov cez fondy EÚ

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- nezáujem žiskov o niektoré odobry

Návrh opatrení:

- prehĺbiť spoluprácu škola, zákonný zástupca, firma

- pri nábore žiakov získavať čo najlepších žiaov tak, aby kvalita vzdelávacieho procesu mala stúpajúcu úroveň

- modifikovať duálny systém

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 101 žiakov

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat : 153 žiakov/15 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat:1

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat: 98/15 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat: 96/15 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat: 88/15 dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   153    
prijatí   98    
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 c

Prihlášky na SŠ

Názov štúdijného/učebného odboruCelkový počet prihlášok
  
2411 K mechanik nastavovač25
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zaradení19
2447 K mechanik hasičskej techniky9
2679 K mechanik nechatronik11
2682 K mechanik počítačových sietí28
2697 K mechanik elektrotechnik25
3693 K technik energetických zariadení budov10
4215 M rybárstvo2
6341 M škola podnikania24
2433 H obrábač kovov8
2487 H01 autoopravár mechanik18
2683 H11 elektromechanik - silnoprúdová technika7
2466 H 02 mechanik obrábacích strojov a zariadení10
2478 F strojárska výroba10
2498 F technické služby v autoservise10
3383 F spracúvanie dreva10

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

KódNázov študijného/učebného odboruPočet triedPočet žiakovDĺžka štúdiaCelkový počet prihlášokPrihlásení 1. termínPrihlásení 1. a 2. termínÚspešní uchádzači v prijímacom konaníZapísaní
2411 Kmechanik nastavovač - duál0,51241212121212
2411 Kmechanik nastavovač - štátny žiaci0,594131313139
2426 Kprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duál0,51041010101010
2426 Kprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - štát. žiaci0,58498990
2447 Kmechanik hasičskej techniky0,38499998
2679 Kmechanik mechatronik - duál0,31141111111111
2683 Kmechanik počítačových sietí0,394281328289
2697 Kmechanik elektrotechnik - duál11842512252517
3693 K technik energetických zariadení budov0,38410210108
4215 Mrybárstvo0,36422222
6341 Mškola podnikania0,51242414242412
2433 Hobrábač kovov - duál 103    8
2487 H01autoopravár mechanik 183    18
2683 H11elektromechanik-silnoprúdová technika 83    7
2466 H02mechanik opravár - stroje a zariadeie Sučany 103    10
2478 Fstrojárska výroba 102    10
2498 Ftechnické služby v autoservise 102    10
3383 Fspracúvanie dreva Sučany 102    10

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A2411 K mechanik nastavovač 
I. B2679 K mechanik - mechatronik 
I. C6341 M škola podnikania 
I. D2682 K mechanik počítačových sietí 
I. E2683 H elektromechaniksilnoprúdová technika
I. F2487 H autoopravármechanik
I. G2478 F strojárska výroba 
I. T2466 H mechanik opravárstroje a zariadenia
II. A2411 K mechanik nastavovač 
II. B2679 K mechanik - mechatronik 
II. C2682 K mechanik počítačových sietí 
II. D2682 K mechanik počítačových sietí 
II. E2433 H obrábač kovov 
II. G2478 F strojárska výroba 
II. N2414 L strojárstvovýroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
II. T2466 H mechanik opravárstroje a zariadenia
III. A2411 K mechanik nastavovač 
III. B2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
III. C2679 K mechanik - mechatronik 
III. D2413 K mechanik strojov a zariadení 
III. E2433 H obrábač kovov 
III. F2487 H autoopravármechanik
III. T2466 H mechanik opravárstroje a zariadenia
IV. A2411 K mechanik nastavovač 
IV. B2682 K mechanik počítačových sietí 
IV. C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaADK1AJ2AJANJ APBAPEAPE/CFAAPCAPIALUAUEAELAUTAZAASV
I. A   3,32           
I. B   2,9    2,56      
I. C3  2,89   32      
I. D   2,72           
I. E   3,17           
I. F   2,89           
I. G               
I. T   2,33           
II. A   2,73    1,56      
II. B   2,7    1,82      
II. C   2,29    1,67      
II. D   3,07    1      
II. E   3,09    2,22  3,55   
II. G               
II. N   3,67           
II. T   1,8           
III. A   3           
III. B   3,15           
III. C   2,93    2,88      
III. D   2,52    2,25      
III. E   2,36    2,71      
III. F   3,19    1,81 3,1    
III. T   1           
IV. A   3,17           
IV. B   2,44           
IV. C   3,4         1 

TriedaADOAUOBNPBIOCAJCNJCQPCZSCVUCFACISDPVDEJDOADMV
I. A            2,77  
I. B          3,67 2,54  
I. C            2,67  
I. D            2,44  
I. E            2  
I. F 3,47             
I. G               
I. T               
II. A               
II. B          3,29    
II. C            2,65  
II. D            2,79  
II. E 4,11           3,274
II. G               
II. N            1,67  
II. T               
III. A               
III. B               
III. C          3    
III. D               
III. E               
III. F 3,13           2,813,31
III. T               
IV. A               
IV. B               
IV. C               

TriedaDAV2AJ/2NJ/2RJEKLEKOEPOELRELNESPEZRELEELIETSEOTEZAELK
I. A               
I. B              3,67
I. C   2,07           
I. D               
I. E               
I. F               
I. G               
I. T               
II. A             2,8 
II. B         4     
II. C               
II. D         5    2,78
II. E     3,43 2,71       
II. G               
II. N    2,17          
II. T               
III. A               
III. B               
III. C     2,8 2,88 3,63     
III. D     3,18         
III. E   2,69 3,71 3,29       
III. F   2,13      3,14    
III. T   1,67           
IV. A   2,5   3,5 2,63 3,13   
IV. B   2,69           
IV. C   2,9           

TriedaELGEESEZZENVETVETV/NBVETKFYZGEGGISGRSGATHOGHPHVY
I. A       3,41       
I. B2,33      3,28       
I. C       3,51,5     2,36
I. D       3,17       
I. E       3,28       
I. F       3,05       
I. G               
I. T       2,33       
II. A       3,53       
II. B2,86      2,65       
II. C       2,71       
II. D2      2,93       
II. E       3,82       
II. G               
II. N       3       
II. T       2,8       
III. A       3,41       
III. B       3,19       
III. C       2,53       
III. D       2,39       
III. E               
III. F               
III. T               
IV. A       3,63  1,75    
IV. B       3,31       
IV. C       3,3       

TriedaHOSHBLHYPCHECRYCHACHZCHKMHZCRPCHDHZTICHINFKLA
I. A             1,27 
I. B             1,76 
I. C 2,5   22     1,51,56 
I. D             2,22 
I. E             1,94 
I. F             2,16 
I. G               
I. T             1,83 
II. A             2,3 
II. B             2,96 
II. C             2,71 
II. D             2,33 
II. E               
II. G               
II. N             2,67 
II. T               
III. A               
III. B               
III. C               
III. D               
III. E               
III. F               
III. T               
IV. A               
IV. B               
IV. C               

TriedaKTHKMUKOCKOMKAJKCJKNJLAVLRNLGDMNZMMRMNAMKTMAT
I. A              3,55
I. B              3,48
I. C          1,71   3,29
I. D              3,11
I. E              3,72
I. F              3,37
I. G              2,95
I. T              2,17
II. A  2,2           3,23
II. B              2,87
II. C              2,82
II. D              2,8
II. E              3,36
II. G              1,86
II. N              3,17
II. T              2,25
III. A              3,17
III. B              3,11
III. C              3,07
III. D  2           3,04
III. E              3,08
III. F              2,88
III. T              1
IV. A              3,17
IV. B              3,56
IV. C              3

TriedaMTEMVBMECMEAMNKMVEMZTMNIMERMOVNBVNSTNAM1NJ2NJ
I. A               
I. B2,43              
I. C               
I. D               
I. E               
I. F               
I. G               
I. T               
II. A               
II. B    3,57          
II. C               
II. D    3          
II. E               
II. G               
II. N               
II. T               
III. A               
III. B               
III. C    3,13 2,43        
III. D2              
III. E               
III. F     3,56         
III. T               
IV. A    3,13      3,3   
IV. B      3,14        
IV. C               

TriedaNEJOBNOBKPRXODFODKOVYOVY-AODYOCPOPDOZOOUSORVOSF
I. A 2,5    2        
I. B 2,45    1,47        
I. C21,94    3,5   2    
I. D 1,89    2,06        
I. E 2,83    2,53        
I. F 2,74    2        
I. G 2,29    2,43        
I. T 2,88    1,57        
II. A 2,43    1,6        
II. B 2,61    1,29        
II. C 2,18    1,88        
II. D 2,73    1,93        
II. E      2        
II. G 1,57    1,43        
II. N   1,67           
II. T      1,5        
III. A      1,61        
III. B      2,59        
III. C      1,67        
III. D      1,83        
III. E      2,31        
III. F      2        
III. T      1        
IV. A      1,67        
IV. B    2,89 2,19        
IV. C      2        

TriedaPERPRTPSKPOGPCIPDNPKSPNKETPPKKPALPOFPBOPPFPOL
I. A               
I. B               
I. C 2,5      2,711,64     
I. D               
I. E               
I. F               
I. G               
I. T               
II. A               
II. B               
II. C               
II. D               
II. E               
II. G               
II. N               
II. T               
III. A               
III. B               
III. C    2,71          
III. D    2,73          
III. E               
III. F               
III. T               
IV. A               
IV. B    2,44          
IV. C               

TriedaPDSPTKPIAPČOZPRNPPWPKOPMLPMRPJSPROGAZPCMPGZSWW
I. A               
I. B          3   4
I. C          3   5
I. D          1,14   2
I. E               
I. F               
I. G               
I. T               
II. A               
II. B               
II. C          2   1,79
II. D               
II. E       3,43    2,6  
II. G               
II. N            3,17  
II. T               
III. A            2,53  
III. B            22,35 
III. C           2,29   
III. D          1,36   2
III. E       3,14    2,67  
III. F               
III. T               
IV. A          3 2,8  
IV. B           3,14  3,33
IV. C 3,143,57         2,43,25 

Trieda1AJ/1NJ1AJ/1RJPSYPHURASRMURISRVERJV1RJ2RJRUJRARRBARVV
I. A               
I. B               
I. C          2    
I. D               
I. E               
I. F               
I. G               
I. T               
II. A               
II. B               
II. C               
II. D               
II. E               
II. G               
II. N               
II. T               
III. A               
III. B               
III. C      2,57        
III. D               
III. E               
III. F               
III. T               
IV. A               
IV. B      3,29        
IV. C               

TriedaRYBSEPSJLSVUSDRSRYSPRSPCSGZSYSSTKSSZSTTSTVSTZ
I. A  3,95   1,14     2,77  
I. B  3,38   1,07   2,14 3,33  
I. C  3,65   1,28     5  
I. D  3,06   1,06     2,82  
I. E  3,33   1,79     3,67  
I. F  2,68   1,16     3,11  
I. G  3,29 1 1,19      2,86 
I. T  3,13         2,71  
II. A  3,77   1        
II. B  3,61   1,04     2,71  
II. C  3,82   1,12        
II. D  3,73   1,07     3  
II. E  4,05   1,64     3  
II. G  2 1,4 1,29      4 
II. N  3,67            
II. T  2,67         2,6 2
III. A  3,5   1,11       2,44
III. B  3,22   1,07       2,07
III. C  3,73   1     2,38  
III. D  3,09   1,05       2,57
III. E  2,85   1,54     3  
III. F  3,44   1,13        
III. T  1         2  
IV. A  3,96   1        
IV. B  4   1        
IV. C  3,95   1        

TriedaSAZSTNSUPSUGSUDSQKSPCSRLSTATDKTNITPVTCKTCK-ATIC
I. A 3,27          2,68  
I. B 1,67          3,31  
I. C 3          5  
I. D 2,64          2,82  
I. E 2,83          3,42  
I. F            2,74  
I. G               
I. T 2,14          2,14  
II. A            2,96  
II. B            2,14  
II. C            3  
II. D            2,87  
II. E            2,63  
II. G               
II. N          4,173  2,67
II. T 2,2          2,25  
III. A            2,67  
III. B            2,48  
III. C               
III. D          2,43 2,86  
III. E            3,33  
III. F               
III. T            2,33  
IV. A          3,33   3,67
IV. B               
IV. C               

TriedaTMNHWWTEATAKTECTEC-ATMOTOOTLBTOPTYRTSV-ATSVTEKTČOZ
I. A    2,86       1,09  
I. B 3  2,45       1  
I. C 5 3,53    5  1  
I. D 2,57  2,67    3,8  1  
I. E    3,16    4,5  1,75  
I. F            1  
I. G    3       1,43  
I. T1,86           1  
II. A    2,2       1,19  
II. B            1  
II. C 3,07  3       1  
II. D    2,4    3,78  1,33  
II. E2,4       3,2   1,45  
II. G            1  
II. N2,67      3,33       
II. T      2,25     1  
III. A2,47   3,5       1,11  
III. B2,93   3,04       1  
III. C            1  
III. D2,573,36  2,25 2,14     1,05  
III. E3,5       3,67   1,23  
III. F            1,19  
III. T      2     1  
IV. A    3       1  
IV. B 3,89          1,75  
IV. C2,38   3,85    2,71  1,32  

TriedaTJITRATUVUCTUSPUSP-AVOHVYTVMOVSZVKSVBNVYUZCBZRI
I. A               
I. B               
I. C   2,36           
I. D               
I. E               
I. F               
I. G               
I. T               
II. A               
II. B               
II. C               
II. D               
II. E            3,43  
II. G               
II. N               
II. T               
III. A               
III. B               
III. C              2,57
III. D           2,75   
III. E            2,71  
III. F               
III. T               
IV. A               
IV. B              3,14
IV. C               

TriedaZAQZENZAEZKPZAMZMLZPMZPQZRSZRMZLRZYTZZVZXSZRT
I. A  3,5            
I. B 32,96            
I. C 53            
I. D 2,432,78            
I. E 3,383,22            
I. F3,44         2,44    
I. G          3,71    
I. T          2,71    
II. A               
II. B 3,242,53            
II. C 3,71             
II. D               
II. E               
II. G          4    
II. N               
II. T               
III. A           2,78   
III. B           3   
III. C               
III. D               
III. E               
III. F               
III. T               
IV. A               
IV. B               
IV. C           2   

TriedaZIV
I. A 
I. B 
I. C 
I. D 
I. E 
I. F 
I. G 
I. T 
II. A 
II. B 
II. C 
II. D 
II. E 
II. G 
II. N 
II. T 
III. A 
III. B 
III. C 
III. D 
III. E 
III. F 
III. T 
IV. A 
IV. B 
IV. C 

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A22011740110
I. B30222132010
I. C18041211110
I. D18061110100
I. E18111150540
I. F19121501100
I. G21181021020
I. T611400000
II. A30042510000
II. B24041820100
II. C17021500010
II. D15021210100
II. E23011813710
II. G640200200
II. N601302000
II. T402200000
III. A17111500100
III. B27152010010
III. C1512930000
III. D23231701100
III. E1413640510
III. F17021401200
III. T321000000
IV. A24012300000
IV. B16001420000
IV. C20011630000

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

KódKód a názov študijných a učebných odborovcelkový početpočet žiakov ďalšieho štúdiaPočet zamestananýchpočet evidovaných nezamestnaných k 31. 08. 2021výsledky hodnotenia PČOZ a TČOZ MS (priemer)
2411 Kmechanik nastavovač1521302,24
2426 Kprogramátor obr. a zváracích strojov a zariadení113801,91
2447 Kmechanik hasičkej techniky60601,64
2679 Kmechanik-mechatronik81701,96
2682 Kmechanik počítačových sietí80802,28
2697 Kmechanik elektrotechnik70702,06
2487 H 01autoopravár - mechnik10370-
2487 H 02 autoopravár - elektrikár7070-
2433 Hobrábač kovov7250-
2683 H 11elektormechanik - sinoprúdová technika6060-
2478 Fstrojárska výroba2200-

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 2 194 957 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0,-

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

- príjmy: 12 160€

- čerpanie: 2 406 € COVID opatrenia

1 421 € učebnice a meteriál

1 553 € odmeny za vedenie krúžkov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

- príjmy: 26 610 €

- čerpanie: 14 580 € oprava budov

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 0,-

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cisco9 Mgr. Rastislav Gavurník
Futbalový krúžok22 Mgr. Marek Šípka
Kondičná turistika6 Mgr. René Lukáč
Konštruovanie - Solid Works9 Ing. Juraj Valašek
Konverzácie k MS0 Mgr. Barbora Kačková
Konverzácie k odbornej angličtine25 Mgr. Barbora Kačková
Kruhový tréning15 Mgr. René Lukáč
Krúžok slova a literatúry22 Mgr. Marta Žingorová
Literárny krúžok27 PaedDr. Eva Franková
Meranie v elektrotechnike0 Ing. Pavel Gurecký
Mladý Slovák35 Mgr. Boris Ťažký
Mladý tvorca6 Ing. Magdaléna Litvajová
Moderná technológia17 Ing. Peter Šidlo
Po stopách naších predkov34 Mgr. Zdenka Šrancová
Posilňovňa26 Mgr. Marek Šípka
Príprava žiakov na súťaže (Klokan)0 Mgr. Zdenka Šrancová
Ruský jazyk10 Ing. Renáta Záborská
Strojár začiatočník7 Ing. Magdaléna Litvajová
Školský časopis21 Mgr. Mária Bročková
Športové hry - basketbal, hádzaná, volejbal, bedminton12 Mgr. Ján Fabuš
Taliančina17 Ing. Mária Calíková, PhD.
Technické kreslenie7 Ing. Iveta Bujňáková
Výpočtová technika24 Mgr. Denisa Bučkuliaková
Work out13 Mgr. René Lukáč
Život vo VB0 Ing. Tatiana Sarnovská

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Rada rodičov v Spojenej škole v školskom roku 2021/2022 neorganizovala plenárne stretnutie rodičov z dôvodov pandemickej situácie. Triedne stretnuti rodičov boli organizované nepravidele, tak ako dovoľovala pandemická situácia, z každej schôdzky je vedený zápis. Stretnutia rodičov s výchovnými poradkyňami boli v utorok.

Žiaci zverení do náhradnej osobnej starostlivostiŽiaci zverení do ústavnej starostlivostiŽiaci,ktorí majú nariadený nýkon trestu odňatia slobody
1236

Záver

Vypracoval: PaedDr. Jozef Zanovit

V Martine, 18. októbra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 08. 09. 2022

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Spojenej škole Martin bola oboznámená s "Vyhodnocovacou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022". Správa bola preposlaná mailom jednotlivýcm členom rady.

Rada školy nemá žiadne pripomienky k predloženej správe.

V Martine, 25. 10. 2022

Mgr. Rastislav Gavurník

predseda Rady školy