Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školySpojená škola, Československej armády 24, Martin
Adresa školyČeskoslovenskej armády 24, 036 01 Martin
Telefón+421434001110
E-mailssmt@vuczilina.sk
WWW stránkahttps://ssmt.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Milan Žingor043/400 11 10ssmt@vuczilina.sk
ZRŠMgr. Katarína Drbiaková043/400 11 40katarina.drbiakova@gmail.com
ZRŠMgr. Dušan Hanula043/400 11 50ssmt.te@vuczilina.sk
ZRŠMgr. Marek Šípka043/400 11 50ssmt.te@vuczilina.sk
ekonómIng. Jozef Habiňák043/400 11 16sousmt@vuczilina.sk
vedúci hospodárskej správyPeter Hulej043/400 11 12ssmt.ubyt@vuczilina.sk
energetikŠtefan Mičian043/400 11 30mician.ssmt@post.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Rastislav Gavurník043/400 1170
zástupca pedagogických zamestnancovMgr. Ján Korosi043/400 1144
zástupca nepedagogickýh zamestancovMilan Petržel043/400 1115
zástupcovia rodičovJán Lukašík0908 967 781
 Filip Martinu0907379943
 Rastislav Mažgút0907870200
zástupcovia zriaďovateľaMUDr. Tatiana Červeňová0905 76 256
 Mgr. Martina Betincová041/5032 253
 Mgr. Lenka Mravová-Vaničková041/5032 345
 PaedDr. Tomáš Zanovit0907 877 334
zástupca žiakovPeter Otruba0902032832

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovŽilinský samosprávny kraj
SídloKomenského 48, 011 09 Žilina
Telefón041/5032 205
E-mailskolstvo@zilinskazupa.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Rada školy Je poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Činnosť Rady školy v šk. roku 2022/23:

1. Rada školy počas roka 2022/23 riešila otázky týkajúce sa riadenia školy prostredníctvom elektronickej komunikácie a hlasovaním per rollam.

2. Dňa 08. 04. 2022 odsúhlasila návrh na počty žiakov na školský rok 2023/24

3. Dňa 20. 10. 2022 bola RŠ oboznámená so správou o výchovno-vzdelávacej čnnosti, jej výsledkoch a podmienkách za šk. rok 2021/22

4. Dňa 30. 11. 2022 RŠ prerokovala a odporučila prijímacie kritéria na šk. rok 2024/25

5. Dňa 15. 12. 2022 sa oboznámila a odporučila školský poriadok školy

6. Dňa 02. 02. 2023 realizovala výberové konanie na riaditeľa školy vypísané ŽSK na základe tajného hlasovania.

Predmetové komisie:

Slovenský jazyk a literatúra - Mgr. Mária Bročková

Cudzie jazyky- Mgr. Andrea Fabrová

Prírodovedné predmety a informatika- Mgr. Rastislav Gavurník

Telesná výchova- Mgr. Ján Fanuš

Ekonomické predmety- Ing. Mária Cáliková PhD.

Elektroodbory- Mgr. Peter Šimo

Odborné predmety- Ing. Juraj Valášek

Pedagogická rada: Zasadá najmenej päťkrát za rok. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.

- Vyhodnocovacia pedagogická rada, kontrolná pedagogická rada za 1. štvrťrok, klasifikačná pedagogická rada za 1. polrok, kontrolná pedagogická rada za 3. štvrťrok, klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok

Pracovná porada riaditeľa školy: Zasadnutie riaditeľ školy zvoláva každý druhý týždeň. Členmi porady riaditeľa sú zástupcovia riaditeľa, vedúci oddelení školy. Podľa programu rokovania sú prizývaní i ďalší zamestnanci školy.

Rodičovská rada: Plenárne zasadnutie je jedenkrát za rok/ v prípade potreby i viackrát/, ostatná práca je zabezpečovaná prostredníctvom triednych schôdzok.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 463

Počet tried: 27

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
I. A25
I. B29
I. C21
I. D17
I. E16
I. F18
I. G12
I. N9
I. T7
II. A19
II. B25
II. C16
II. D17
II. E17
II. F16
II. G8
II. T5
III. A25
III. B21
III. C18
III. D13
III. E22
III. T2
IV. A17
IV. B26
IV. C12
IV. D21

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP58385838
DPP    
Znížený úväzok2   
ZPS78  
Na dohodu22  

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov15758
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu15758

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
II.CAplikovaná informatika4
I.BStavebné konštrukcie1
I.FInformatika1
II.CInformatika0,5
II.BInformatika1
I.EProgramové vybavenie počítačov3
IV.AProgramovanie CNC strojov2
I.CInformatika1
I.EInformatika1
I.DInformatika1
III.CAplikovaná informatika2
III.AAplikovaná informatika1
III.EAplikovaná informatika1
III.FAplikovaná informatika1
I.GInformatika1
I.BInformatika1
I.AInformatika1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. koloceloslovenské kolomedzinár. kolo
Stredoškolská odborná činnosť151.miesto, 2.miesto   
Suťaž zváračov Tlmače3  4. miesto 
Súťaž zváračov Frýdek-Místek4   4. miesto
Súťaž strojové obrábanie4   3. miesto
Okresné kolo - florbal122. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

1. Multimediálne prezentácie:

- Televízia Turiec

- My Turčianske noviny

- webová stránka školy www.ssmt.sk

- facebooková stránka školy Spojená škola v Martine

- instagram školy spojenaskolamt

- webový portál ŽSK

- internetový portál TURIEC.SME

- denník Pravda

2. Forma prezentácie školy na verejnosti:

- starostlivosť o pamätník francúzskych partizánov - spolupráca s francúzskou ambasádou v Bratislave

- burzy informácií o stredných školách

- dni otvorených dverí

3. Školský časopis Zvedavé oko:

- výchadzal polročne. Metodicky a pedagogicky školský časopis vedie Mgr. Bročková, pri grafickej úprave pomáha pán Štrba.

4. Iné aktivity:

- výučba technickej vývhovy žiakov ZŠ v regiónu Turiec v našej škole

- usporiadali sme okresné kolo technickej olypiády v našej škole

- výročie SNP pri pamätníku francúzských partizánov

- školské kolo Olympiády v cudzom jazyku

- kurzy na záchranu života - UN Martin

- expert geniality

- Mikuláš

- podujatie pri príležitosti výročia oslobodenia mesta Martin

- matematická súťaž Klokan

5. Odborné aktivity

- odborné stáže učiteľov a majstrov odbornej výchovy vo firmách poskytujúcich duálne vzdelávanie

- DOD za účasti firiem zapojených do duáneho systému vzdelávania

6. Akreditované formy ďalšieho vzdelávania:

Akreditované vzdelávacie programy:

- Sústruženie kovov

- Operátor CNC techniky

- Práca na horizontálnej vŕtačke

Základne kurzy:

- Základný kurz ručného zvárania oblúkom obalenou elektródou Z-E1

- Základný kurz zvárania plameňom a rezania plameňom Z-G1

- Základný kurz zvárnia oblúkom v ochrannej atmosfére Z-M1

- Stehovanie plameňom D-G1

- Rezanie plameňom D-G2

- Plazmové rezanie D-E4

Úradné skúšky podľa normy STN EN 287 - 1 pre všetky kurzy zvárania

7. Aktivity školského psychológa:

- adaptačný program pre žiakov 1. ročníka (v spolupráci s CPP Martin)

- dotazník o šikanovaní na škole

- zapojenie sa do projektu Biela pastelka (1 dobrovoľnícka skupina)

- odborné prednášya s okresnou preventistkou (drogové závislosti, trestno - právna zodpovednosť)

- preventívna aktivita k Medzinárodnému dňu bez fajčenia

- prednáška - efektívne učenie - 1. roč. (šk. psychologička)

- prednáška - poruchy príjmu potravy a zdravý životný štýl - 2. roč. (šk. psychologička)

- prednáška - obchodovanie s ľuďmi - 3 ročník (Mestská polícia)

- prednáška - tréma a stres - 4. ročník pred maturitami (šk. psychologička)

- preventívna aktivita - účasť na divadelnom predstavení o kyberšikane

- preventívne aktivity - práca v triedach, sociometria, diskusie

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekt/GrantNázov projektu
Ersmus2022-1-SK01-KA122-VET-000072636 Získanie nových kompetencií v oblasti elektronicky riadených systémov budov.
Erasmus2022-1-SK01-KA120-VET-000104384 Schválená akreditácia na ERASMUS v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
EUITMS 2014+312011Z839 Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Spojenej škole v Martine
EUPomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov
Nadácia Kia SlovakiaGrant na uskutočnenie projektu Kĺbový robot

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2022/2023 nebola na škole vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Kapacita školy: 1204 žiakov

Skutočný počet: 463

Naplnenosť školy: 38,46 %


 budovy školy celkomučebnešatnedielnevýdajná školská jedáleňtelocvičňaposilňovňaatletický štadiónIhriskáubytovňaPCdataprojektorinteraktívne tabuletablety
počet9553112114142247610
priestor v m3/m2160 239,0518 700140072 500100018 700   20 320    

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- duálny systém vzdelávania

- uplatnenie absolventov na trhu práce

- kvalifikácia pedagogických zamestnancov

- stabilné personálne obsadenie

- široká ponuka odborov

- areál a učebne s komplexnou vybavenosťou

- materiálno-technické vybavenie

- vynikajúca spolupráca v odbornom rozvoji s firmami

- úspešnoť pri získavaní financí z projetov cez fondy EÚ

- škola je COVaP pre strojártvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu

- členstvo školy v SOPK ŽRK

- výše 20 ročná spolupráca s SPŠ Chrudim

- vedľajšia hospodárska činnosť s dobrými výsledkami

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- nezáujem žiakov o odbory zamerané na rybárstvo, drevárstvo, ale aj odbory lakovník, karosár, mechanik stojov a zariadení

- 98 integrovaných žiakov - zvýšená náročnosť pre pedagógov

- vyšší aj dôchodkový vek časti pedagógov - generačná výmena

- malý záujem o pozíciu pedagóga pre vyučovanie odborných predmetov

- potreba modernizovať oddychvé priestory pre žiakov

- energetická náročnosť

Návrh opatrení:

- prehĺbiť spoluprácu škola, zákonný zástupca, firma

- pri nábore žiakov získavať čo najlepších žiakov tak, aby kvalita vzdelávacieho procesu mala stúpajúcu úroveň

- skvalitňovať duálny systém

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 98 žíakov

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 190 žiakov/24 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 1 žiak/ 0 dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 189 žiakov/23 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 170 žiakov/23 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 189 žiakov/25 dievčat


 SOŠ
prihlásení242
prijatí189
% úspešnosti78,10%

§ 2. ods. 4 c

Prihlášky na SŠ

Názov štúdijného/učebného odboruCelkový počet prihlášok
2411 K mechanik nastavovač26
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zaradení18
2447 K mechanik hasičskej techniky10
2679 K mechanik nechatronik18
2682 K mechanik počítačových sietí27
2697 K mechanik elektrotechnik37
3693 K technik energetických zariadení budov9
4215 M rybárstvo3
6341 M škola podnikania42
2433 H obrábač kovov2
2487 H01 autoopravár mechanik18
2683 H11 elektromechanik - silnoprúdová technika5
2466 H 02 mechanik obrábacích strojov a zariadení10
2478 F strojárska výroba3
2498 F technické služby v autoservise3
3383 F spracúvanie dreva10

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

KódNázov študijného/učebného odboruPočet triedPočet žiakovDĺžka štúdiaCelkový počet prihlášokPrihlásení 1. termínPrihlásení 1. a 2. termínÚspešní uchádzači v prijímacom konaníZapísaní
2411 Kmechanik nastavovač - duál0,5114106101010
2411 Kmechanik nastavovač - štátny žiaci0,51141614161111
2426 Kprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duál0,310420720109
2447 Kmechanik hasičskej techniky0,58410610106
2679 Kmechanik mechatronik - duál0,3104189181710
2683 Kmechanik počítačových sietí0,5104271127269
2697 Kmechanik elektrotechnik - duál1204388383620
3693 K technik energetických zariadení budov0,38494987
4215 Mrybárstvo0,53432333
6341 Mškola podnikania0,51744219423917
2433 Hobrábač kovov - duál0,510399999
2487 H01autoopravár mechanik12032020202021
2683 H11elektromechanik-silnoprúdová technika0,58385888
2466 H02mechanik opravár - stroje a zariadenia elokované pacovisko Sučany11031010101010
2478 Fstrojárska výroba0,35253555
2498 Ftechnické služby v autoservise0,35253555
3383 Fspracúvanie dreva lokované pracovisko Sučany0,31021010101010

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A2411 K mechanik nastavovač 
I. B2679 K mechanik - mechatronik 
I. C6341 M škola podnikania 
I. D2682 K mechanik počítačových sietí 
I. E2433 H obrábač kovov 
I. F2487 H autoopravármechanik
I. G2478 F strojárska výroba 
I. N2414 L strojárstvovýroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
I. T2466 H mechanik opravárstroje a zariadenia
II. A2411 K mechanik nastavovač 
II. B2679 K mechanik - mechatronik 
II. C6341 M škola podnikania 
II. D2411 K mechanik nastavovač 
II. E2683 H elektromechaniksilnoprúdová technika
II. F2487 H autoopravármechanik
II. G2498 F technické služby v autoservise 
II. T2466 H mechanik opravárstroje a zariadenia
III. A2411 K mechanik nastavovač 
III. B2679 K mechanik - mechatronik 
III. C2682 K mechanik počítačových sietí 
III. D2447 K mechanik hasičskej techniky 
III. E2433 H obrábač kovov 
III. T2466 H mechanik opravárstroje a zariadenia
IV. A2411 K mechanik nastavovač 
IV. B2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
IV. C2679 K mechanik - mechatronik 
IV. D2413 K mechanik strojov a zariadení 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaADK1AJ2AJANJ APBAPEAPE/CFAAPCAPIALUAUEAELAUTAZAASV
I. A   3,24           
I. B   2,79    2,11      
I. C2,79  1,95   33      
I. D   2,59           
I. E   3,71           
I. F   3,29           
I. G               
I. N   3,57          3,78
I. T   1,86           
II. A   3,26    2      
II. B   2,6    2,38      
II. C2,93  3,06    1,21      
II. D   3    2,1      
II. E   3,21    2,71      
II. F   3,29    2,38  3,63   
II. G               
II. T   3,25           
III. A   2,48           
III. B   2,65    1,29      
III. C   2,88           
III. D   2,77           
III. E   3,29    2,36 3,25    
III. T   1           
IV. A   2,82         2,18 
IV. B   3,11           
IV. C   2,42    1,83      
IV. D   2,57    2      

TriedaADOAUOBNPBIOCAJCNJCQPCZSCVUCFACISDPVDEJDOADMV
I. A            2,72  
I. B          1,74 2,62  
I. C            2,24  
I. D            3,06  
I. E               
I. F 3             
I. G               
I. N            2,56  
I. T               
II. A               
II. B          2,15    
II. C  1,93         2,13  
II. D            2,24  
II. E               
II. F 3,38           3,19 
II. G               
II. T               
III. A               
III. B               
III. C               
III. D               
III. E 3,25           3,253,75
III. T               
IV. A               
IV. B               
IV. C               
IV. D               

TriedaDAV2AJ/2NJ/2RJEKLEKOEPOELRELNESPEZRELEELIETSEOTEZAELK
I. A               
I. B              3,1
I. C   1,47           
I. D               
I. E               
I. F               
I. G               
I. N    2,89          
I. T               
II. A               
II. B         3   1,5 
II. C   2,29           
II. D              1
II. E     4 4,1       
II. F               
II. G               
II. T               
III. A     3,4       1,8 
III. B     2,67 3,71 3     
III. C     3,18         
III. D              3,11
III. E   2,55 3,33 2,83       
III. T   2           
IV. A   3,06           
IV. B   3,37           
IV. C   2,42   3,33 2,67 3,33   
IV. D   3,1       1,9   

TriedaELGEESEZZENVETVETV/NBVETKFYZGEGGISGRSGATHOGHPHVY
I. A       3,16       
I. B2,3      3,31       
I. C        1,33     1,84
I. D       3       
I. E       3,23       
I. F       3,18       
I. G               
I. N       3,78       
I. T       2,43       
II. A       3,21       
II. B2,5      3,2       
II. C        1,75     2,07
II. D       2,53       
II. E       3,14       
II. F       3       
II. G               
II. T       2,5       
III. A  1,8    3,08       
III. B       1,95       
III. C       2,76       
III. D       2,77       
III. E               
III. T               
IV. A       2,76       
IV. B       3,11       
IV. C       2,25       
IV. D       2,14       

TriedaHOSHBLHYPCHECRYCHACHZCHKMHZCRPCHDHZTICHINFKLA
I. A             1,64 
I. B             1,48 
I. C 3   33,5     31,19 
I. D             1,29 
I. E             2,14 
I. F             2,35 
I. G               
I. N             3,33 
I. T             1,86 
II. A             1,42 
II. B             1,48 
II. C 1,5    1,5     21,06 
II. D             1,47 
II. E               
II. F               
II. G               
II. T               
III. A               
III. B               
III. C               
III. D               
III. E               
III. T               
IV. A               
IV. B               
IV. C               
IV. D               

TriedaKTHKMUKOCKOMKAJKCJKNJLAVLRNLGDMNZMMRMNAMOFMKT
I. A               
I. B               
I. C          2,26    
I. D               
I. E               
I. F               
I. G               
I. N               
I. T               
II. A               
II. B  2,67            
II. C          2   2,36
II. D               
II. E               
II. F               
II. G               
II. T               
III. A  2,6            
III. B               
III. C               
III. D               
III. E               
III. T               
IV. A               
IV. B               
IV. C               
IV. D  2            

TriedaMATMTEMVBMECMEAMNKMVEMZTMNIMERMOVNBVNSTNAM1NJ
I. A3,522,43             
I. B3,03              
I. C2,52              
I. D3              
I. E3,38              
I. F3,18              
I. G2,33              
I. N4              
I. T2,57              
II. A3,26              
II. B3              
II. C3,25              
II. D2,29              
II. E3,57              
II. F3,5              
II. G2,33              
II. T1,75              
III. A3,2              
III. B2,65    2,43 3,5       
III. C3,35              
III. D2,69              
III. E2,62     3,75        
III. T2              
IV. A3,65              
IV. B2,78              
IV. C3,5    3 2,67       
IV. D2,43              

Trieda2NJNEJOBNOBKPRXODFODKOVYOVY-AODYOCPOPDOZOOUSORV
I. A  1,64    1,96       
I. B  1,55    1,66       
I. C 1,71,29        3   
I. D  1,71    2,18       
I. E  2,92    2,38       
I. F  2,59    1,72       
I. G  1,75    2,08       
I. N 4  2,33          
I. T  2    1,57       
II. A  2,63    1,79       
II. B  2,4    1,76       
II. C 2,42,13 2          
II. D  2,59    1,47       
II. E       1,69       
II. F       1,75       
II. G  1,78    1,89       
II. T       1,2       
III. A       1,6       
III. B       1,24       
III. C       1,71       
III. D       2,31       
III. E       1,77       
III. T       1       
IV. A       1,59       
IV. B       2,19       
IV. C       2       
IV. D       1,76       

TriedaOSFPERPRTPSKPOGPCIPDNPKSPNKETPPKKPALPOFPBOPPF
I. A               
I. B               
I. C  3      2,051,47    
I. D               
I. E               
I. F               
I. G               
I. N               
I. T               
II. A               
II. B               
II. C              2,14
II. D     2,43         
II. E               
II. F               
II. G               
II. T               
III. A               
III. B     2,43         
III. C     2,64         
III. D               
III. E               
III. T               
IV. A               
IV. B               
IV. C               
IV. D     2,6         

TriedaPOLPDSPTKPIAPČOZPRNPPWPKOPMLPMRPJSPROGAZPCMPGZ
I. A               
I. B               
I. C               
I. D           2,88   
I. E               
I. F               
I. G               
I. N             3,11 
I. T               
II. A               
II. B               
II. C     2,64         
II. D           1,71   
II. E        3,9    3 
II. F               
II. G               
II. T               
III. A             2,152,57
III. B            2,86  
III. C           1,82 2,67 
III. D  3,223,44          2,5
III. E        3,33    3,38 
III. T               
IV. A             3,24 
IV. B              2,93
IV. C            2,67  
IV. D             1,25 

TriedaSWW1AJ/1NJ1AJ/1RJPSYPHURASRMURISRVERJV1RJ2RJRUJRARRBA
I. A               
I. B               
I. C           1,73   
I. D2,88              
I. E               
I. F               
I. G               
I. N               
I. T               
II. A               
II. B               
II. C           2,09   
II. D2,14              
II. E               
II. F               
II. G               
II. T               
III. A               
III. B       2,29       
III. C2              
III. D               
III. E               
III. T               
IV. A               
IV. B               
IV. C       2,5       
IV. D3,4              

TriedaRVVRYBSEPSJLSVUSDRSRYSPRSPCSGZSYSSTKSSZSTTSTV
I. A   3,84   1   2,57 3,33 
I. B   3,62   1,07     1,8 
I. C   3,19   1       
I. D   2,47   1,24     2,33 
I. E   3,85   1,69     3,25 
I. F   3,24   1,18     2,28 
I. G   2,5 1,5 1,17      2,75
I. N   4,33           
I. T   1,86         2 
II. A   3,89   1,11       
II. B   3,48   1     2,83 
II. C 2 3,56   1,13       
II. D   3,18   1,06       
II. E   3,14   1,14     2,83 
II. F   3,59   1,25     5 
II. G   2,89 1 1,22       
II. T   1,75         2,4 
III. A   3,44   1,16       
III. B   3,25   1     2,71 
III. C   3,65   1,06       
III. D   3,15   1,54       
III. E   3,48   1,05     2,38 
III. T   2         2 
IV. A   3,88   1,06       
IV. B   3,78   1       
IV. C   3,67   1       
IV. D   3,62   1       

TriedaSTZSAZSTNSUPSUGSUDSQKSPCSRLSTATDKTNITPVTCKTCK-A
I. A  2,94          3,2 
I. B  3          2,59 
I. C               
I. D  3,11          2,78 
I. E  3,25          3,56 
I. F             3,35 
I. G               
I. N           4,114,11  
I. T  1,29          1,14 
II. A             2,16 
II. B             3,83 
II. C 2             
II. D             2 
II. E             2,83 
II. F             1,81 
II. G               
II. T2,2 2,4          1,8 
III. A3,35            2,75 
III. B               
III. C3,33            2,67 
III. D2,5            2,23 
III. E             3,38 
III. T             2 
IV. A               
IV. B               
IV. C               
IV. D3          3,57   

TriedaTICTMNHWWTEATAKTECTEC-ATMOTOOTLBTOPTYRTSV-ATSVTEK
I. A     2,44       1,04 
I. B     2,32       1,11 
I. C    3,5        1,19 
I. D  3,25  2,53    3  1 
I. E     3,69       1,46 
I. F             1 
I. G             1,33 
I. N 3,44      3,33      
I. T 2           1 
II. A     3       1,22 
II. B     2,83       1,12 
II. C             1 
II. D  1,86  2,67    3,25  1 
II. E 2,5       3,33   1,43 
II. F             1,75 
II. G     3,67       1 
II. T       2,8     1 
III. A 2,45   2,52       1,09 
III. B             1,05 
III. C 3,831,73  3       1,13 
III. D 2,5   2,5    3,67  1 
III. E 2,13       3,63   1,05 
III. T       2     1 
IV. A 2,35   3,71       1 
IV. B 2,67   3,33       1 
IV. C             1 
IV. D 2,863,3  2,5 3,71     1 

TriedaTČOZTJITRATUVUCTUSPUSP-AVOHVYTVMOVSZVKSVBNVYUZCB
I. A               
I. B               
I. C    1,84          
I. D               
I. E               
I. F               
I. G               
I. N               
I. T               
II. A               
II. B               
II. C    2,71  1,5       
II. D               
II. E             3,6 
II. F               
II. G               
II. T               
III. A               
III. B               
III. C               
III. D               
III. E             3,33 
III. T               
IV. A               
IV. B               
IV. C               
IV. D            2,25  

TriedaZRIZAQZENZAEZKPZAMZMLZPMZPQZRSZRMZLRZYTZZVZXS
I. A   3,08           
I. B  2,842,58           
I. C               
I. D  2,382,12           
I. E  3,643,45           
I. F 1,89         2,44   
I. G           3,25   
I. N               
I. T           2,14   
II. A               
II. B  3,541,77           
II. C               
II. D  1,86            
II. E               
II. F           4   
II. G               
II. T               
III. A            2,23  
III. B2,64              
III. C            3,67  
III. D               
III. E               
III. T               
IV. A            1,71  
IV. B               
IV. C2,17              
IV. D               

TriedaZRTZIV
I. A  
I. B  
I. C  
I. D  
I. E  
I. F  
I. G  
I. N  
I. T  
II. A  
II. B  
II. C  
II. D  
II. E  
II. F  
II. G  
II. T  
III. A  
III. B  
III. C  
III. D  
III. E  
III. T  
IV. A  
IV. B  
IV. C  
IV. D  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A25021940000
I. B29062120010
I. C21310710000
I. D17221120400
I. E16111130520
I. F18231111200
I. G1243500010
I. N900540000
I. T704300000
II. A19001810200
II. B25141910000
II. C16131110200
II. D17151100100
II. E17011411200
II. F16021040400
II. G814300010
II. T511300000
III. A25022210210
III. B21221610000
III. C18021411100
III. D13021100130
III. E22012100100
III. T202000000
IV. A17021410100
IV. B26042110000
IV. C12111000000
IV. D21061410000

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Výsledky maturitných skúšok v školskom roku 2022/2023

Zložky maturitnej skúšky Počet žiakovPredmet MS%Priemer
PFIČ MS59ANJ B163,73%-
 4ANJ B297,50%-
 86SJL46,12%-
PFEČ MS82ANJ B150,19% 
 4ANJ B272,50% 
 87SJL42,62% 
 1MAT33,30% 
UFIČ MS72ANJ B1-2,29
 4ANJ B2-1,25
 76SJL-2,92
 85PČOZ-1,64
 76TČOZ-2,62

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

- Škola ako centrum odborného vzdelávania každoročne v rámci duálneho systému spolupracuje s firmami v regióne a zosúlaďuje obsah vzdelávania s potrebami trhu práce.

- Tradícia strojárenského priemyslu v regióne Turiec.

- Neustále príchod nových investorov do regiónu.

- Po ukončení štúdia veľa pracovných v možností v mieste bydliska


 štúdijné odboryučebné odbory
počet absolventov strednej školy k 31. 08. 20237523
počet absolventov strednej školy v šk. roku 2022/23 ktorí pokračovali v štúdiu na VŠ120
počet absolventov strednej školy, ktorí sa zamestnali - údaj k 15,09.20234423
počet absolventov strednej školy, ktorí sa zamestnali v odbore, ktorí vyštudovali3618

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne financovanie 2 199 462 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

---

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Príjem na VP - 13 056 €

Použité - 5 158 € dohody o vykonaní práce

1 277 € účelové pomôcky

5 326 € všeobecný materiál

1 295 € ostatné služby

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Príjiem - 6 878 € za stravné, produktívnu prax žiakov a duálne vzdelávanie.

Výdaje - 13 786 € za produktívnu prácu žiakov

5 071 € za stravu

9 960 € za služby

3 420 € interiérové vybavenie

19 358 € opravy budov

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Príjem 6 227 € dotácia na stravu žiakov

Výdaj 6 227 € na stravu žiakov

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2022/2023 škola organizovala :

- okresné kolo Technickej olympiády

- Technickú výchovu pre ZŠ v regióne

- súťaž ZENIT

- ročníkové súťaže odborných zručností v každom odbore štúdia

- výstavy alebo prezentácie ukážok produktov žiakov

- stretnutie žiakov s odborníkmi z praxe s témou podmienky zamestnávania, benefity pre zamestnancov, minimálne za účasti 1 zamestnávateľa a 2 krát za rok,

- prezentácia odborných zručností v SOČ

- možnosť bezplatne získať medzinárodný certifikát IES, a pod.

- športové súťaže v športovom areály školy v rámci školy, okresu, kraja a Slovenska

Vykonávame krúžkovú činnosť v priestoroch školy po vyučovaní. Zapojili sme všetkých učiteľov a majstrov odbornej výchovy do mimoškolských odborných činností


Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Cisco24Mgr. Rastislav Gavurník
Futbalový krúžok20Mgr. Marek Šípka
Konštruovanie - Solid Works8Ing. Juraj Valašek
Konverzácie k MS0Mgr. Barbora Kačková
Konverzácie k odbornej angličtine14Mgr. Barbora Kačková
Kruhový tréning32Mgr. René Lukáč
Krúžok slova a literatúry21Mgr. Marta Žingorová
Mladý Slovák46Mgr. Boris Ťažký
Moderná technológia16Ing. Peter Šidlo
Po stopách naších predkov38Mgr. Zdenka Šrancová
Posilňovňa41Mgr. Marek Šípka
Ruský jazyk9Ing. Renáta Záborská
Strojár začiatočník25Ing. Magdaléna Litvajová
Školský časopis29Mgr. Mária Bročková
Športové hry - basketbal, hádzaná, volejbal, bedminton19Mgr. Ján Fabuš
Taliančina9Ing. Mária Calíková, PhD.
Výpočtová technika23Mgr. Denisa Bučkuliaková
Život vo VB0Ing. Tatiana Sarnovská

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je mimoriadne významná a neoddeliteľná súčasť našej školy. Zapájanie rodičov do života školy prostredníctvom Rady školy a účasť rodičov na pravidelných informačných stretnutiach s učiteľmi v triedach. Hlavnou úlohou školy je vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní ich detí.

Rodičia v šk. roku 2022/23 boli informovaní o organizácii školského roku, školskom vzdelávacom programe, klasifikačnom a školskom poriadku, výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí, o maturitných a záverečných skúškach, o pláne výkonov a o čerpaní finančných prostriedkov ZRPŠ.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Záver

Vypracoval: Mgr. Milan Žingor

V Martine, 23.10. 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 07. 09. 2023