• Nadpis

    • Organizácia maturitnej skúšky

     Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

      

     Bližšie informácie o EČ a PFIČ MS v školskom roku 2018/2019 nájdete v dokumente Základné informácie MS 2019.pdf

      

     Časti a formy maturitnej skúšky 

      

     Maturitnú skúšku tvoria štyri predmety:

     • slovenský jazyk a literatúra,

     • cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk),

     • teoretická časť odbornej zložky,

     • praktická časť odbornej zložky.

      

     Časti a formy maturitnej skúšky 
      

     Predmet

     Externá časť (EČ)

     Interná časť

     Písomná forma (PFIČ)

     Ústna forma

     Príprava

     Odpoveď

     Slovenský jazyk a literatúra

     100 min.

     150 min.

     20 min.

     20 min.

     Cudzí jazyk

     100 /B1

     60 min.

     20 min.

     20 min.

     Cudzí jazyk

     120/B2

     60 min.

     20 min.

     20 min.

     Matematika

     150 min.

     -

     -

     -

     Teoretická časť odbornej zložky

     -

     -

     30 min.

     30 min.

     Praktická časť odbornej zložky

     -

     -

     -

     -

      

     EČ MS a PFIČ MS

      

     Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019:
      

     12.03.2019 – slovenský jazyk a literatúra

     13.03.2019 – cudzie jazyky

     14.03.2019 – matematika

      

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2019.

     Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2019.

      

     Organizačné pokyny

     Nástup žiakov do školy o 9.10 hodine a žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukazpero s modrou náplňou.

      

     12.03.2019 – SJL - nástup žiakov do školy o 9.10 hodine

      

         – 100 - minútový písomný  test  obsahujúci osem ukážok a ku každej ukážke sa viaže päť úloh s výberom odpovede zo štyroch možností a tri úlohy s krátkou odpoveďou.

     PFIČ150 minút -  1,5 až 3 strany A4  (resp. minimálne 300 slov).

      

     13.03.2019 – CJ  - nástup žiakov do školy o 9.10 hodine


     Úroveň B1

         – 100-minútový písomný test obsahuje 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. Test  overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky.

     PFIČ – 60 minút, 160 – 180  slov

     Úroveň B2

     EČ    – 120-minútový písomný test obsahuje 46 úloh s výberom odpovede a 34 úloh s krátkou odpoveďou. Test overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky.

     PFIČ – 60 minút200 – 220 slov

      

     14.03.2019 – MAT - nástup žiakov do školy o 9.10 hodine

     150-minútový test -  obsahujúci 20 úloh s krátkou odpoveďou,

                                                                   10 úloh s výberom odpovede

     Všeobecné pokyny

      

     1. Na EČ a PFIČ MS si nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti. Namiesto občianskeho preukazu môžete predložiť aj iný relevantný doklad totožnosti s fotografiou. V prípade zabudnutia občianskeho preukazu (či iného dokladu totožnosti s fotografiou) je však potrebné zabezpečiť jeho doručenie do školy.
     2. Zapamätajte si svoje rodné číslo.
     3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.
     4. Počas MS musíte mať vypnuté mobilné telefóny a odložené. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.
     5. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov.
     6. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku, s ktorou viete počítať. Nesmiete používať kalkulačku, ktorá má funkcie Graph, Graphic, Calc, Solve, má grafický displej, je súčasťou mobilného telefónu a programovateľnú kalkulačku.
     7. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni).
     8. Odpovede pri EČ MS písané na pomocný papier sa neberú do úvahy.
     9. Počas administrácie EČ a PFIČ MS učebňu môžete opustiť iba v nevyhnutných prípadoch. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak.
     Počas práce  pri počúvaní  s porozumením a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade.
     1. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Pripravte si viac vhodných pier.
     2. OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.
     3. OH sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu a nesmiete ich  klásť na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu nesmiete klásť pomocné papiere na OH.
     4. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen, pravopis slova/slovného spojenia
     5. Pri EČ a PFIČ MS nepoužívajte bieliace korektory ani „zmizíky“.
     6. V PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papier označený pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do tlačiva na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní a hodnotení PFIČ MS z cudzích jazykov neprihliada. Každý žiak dostane len jedno tlačivo PFIČ MS z cudzích jazykov. Ak nestihnete prepísať koncept PFIČ MS z vyučovacích jazykov do tlačiva na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za hodnotenie vonkajšej formy práce.
     V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, odpisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu, skúška je neplatná a budete ju musieť opakovať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.
      

     4. Hodnotenie MS a opravná MS

     Hodnotenie MS

     Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak:
     jeho hodnotenie z:
      

     1. na  ÚFIČ MS bude hodnotený známkou 1,2 alebo 3 (výborný, chválitebný alebo dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33,3 % z celkového počtu bodov,

      

     2. na  ÚFIČ MS bude hodnotený známkou  prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako  25 %  z celkového počtu bodov a súčasne  v  EČ MS získa viac ako  33,3 % z celkového počtu bodov.

      
     Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je aj teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) a praktická časť odbornej zložky (PČOZ).
      
     TČOZ
     Teoretická časť odbornej zložky je celoodborová, komplexná, nie predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.
      
     PČOZ
     Praktická časť odbornej zložky overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru.
      
      
     Opravná MS
      
     Ak  žiak  nesplní  podmienky  pre úspešné  vykonanie maturitnej skúšky,  požiada  školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej skúšky chce opravovať, zároveň má nárok na dva opravné termíny z každej časti. Žiak môže opravovať maximálne dva predmety, v prípade neúspešnosti troch a viacerých predmetov, musí vykonať celú maturitnú skúšku.

      

     Dobrovoľná  MS

     Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku (MS) aj z ďalších predmetov, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti (EČ) maturitnej skúšky alebo len internej časti (IČ) maturitnej skúšky (PFIČ aj ÚFIČ) alebo obidvoch častí maturitnej skúšky súčasne. 

      

     Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.

      

     PČOZ  a  ÚFIČ 

      

     Predbežný termín PČOZ  od 13.05.2019 – 17.05.2019.

     Predbežný termín ÚFIČ   od 27.05.2019 – 31.05.2019.

      

    • Kontakt

      • Koordinátor
      • Mgr. Zdenka Šrancová
      • Kabinet
      • 309
      • Telefón
      • 043/400 11 57
      • Email
      • ssmt.te@vuczilina.sk
   • Nadpis

   • E-MATURITA 

    je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Je rovnocenná s písomnou formou EČ MS. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné. E-MATURITU môžu absolvovať iba žiaci certifikačných škôl.

    Žiakom maturujúcim elektronicky pridal e-Test manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.
    Forma: offline aj online (na základe rozhodnutia NÚCEM)

    Žiaci, ktorí prejavia záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa musia povinne zúčastniť na Generálnej skúške elektronickej formy maturity. 


     

    Termín Generálnej skúšky E-MATURITY 2016:
    Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin: 23. februára 2016
     
    Prihlasovanie žiakov na termín Generálnej skúšky E-MATURITY 2016: 4. - 12. februára 2016
     
    Termín E-MATURITY: 15. - 18. marca 2016
    Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-MATURITY 2016 sa uskutoční po Generálnej skúške E-MATURITY 2016. Podrobnejšie informácie budú zverejnené a zaslané školám do 4. marca 2016.