• Maturita 2024

    • Maturita 2024

     1.Organizácia maturitnej skúšky

      

     Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

     č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

     Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania

     vzdelávania, odbor podpory formálneho vzdelávania NIVaM.

      

     Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024 nájdete v dokumente Maturita 2024/Základné informácie.

      

     2. Časti a formy maturitnej skúšky 

      

     Maturitnú skúšku tvoria štyri predmety:

     • slovenský jazyk a literatúra,
     • cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk),
     • teoretická časť odbornej zložky,
     • praktická časť odbornej zložky.

      

      Časti a formy maturitnej skúšky 

      

     Predmet

     Externá časť

     Interná časť

     (EČ)

     Písomná forma   (PFIČ)

     Ústna forma

      

     Príprava

     Odpoveď

     Slovenský jazyk a literatúra

     100 min.

     150 min.

     20 min.

     20 min.

     Cudzí jazyk

     100 /B1

     60 min.

     20 min.

     20 min.

     Cudzí jazyk

     120/B2

     60 min.

     20 min.

     20 min.

     Matematika

     150 min.

     -

     -

     -

     Teoretická časť odbornej zložky

     -

     -

     30 min.

     30 min.

     Praktická časť odbornej zložky

     -

     -

     -

     -

      

      

     3. EČ MS a PFIČ MS

      

     Riadny termín

     Náhradný termín

     Všeobecné pokyny

     Organizačné  pokyny

      

      

      

     Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:

     12.03.2024 – slovenský jazyk a literatúra

     13.03.2024 – cudzie jazyky

     14.03.2024 – matematika

      

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024.  

     Opravný termín  EČ a PFIČ MS sa uskutoční  3. až 6. septembra 2024.

     Všeobecné pokyny

      

     1. Na EČ a PFIČ MS si nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti. Namiesto občianskeho preukazu môžete predložiť aj iný relevantný doklad totožnosti s fotografiou. V prípade zabudnutia občianskeho preukazu (či iného dokladu totožnosti s fotografiou) je však potrebné zabezpečiť jeho doručenie do školy.
     2. Zapamätajte si svoje rodné číslo.
     3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.
     4. Počas MS musíte mať vypnuté mobilné telefóny a odložené. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.
     5. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov.
     6. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku, s ktorou viete počítať. Nesmiete používať kalkulačku, ktorá má funkcie Graph, Graphic, Calc, Solve, má grafický displej, je súčasťou mobilného telefónu a programovateľnú kalkulačku.
     7. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni).
     8. Odpovede pri EČ MS písané na pomocný papier sa neberú do úvahy.
     9. Počas administrácie EČ a PFIČ MS učebňu môžete opustiť iba v nevyhnutných prípadoch. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak.

     Počas práce  pri počúvaní  s porozumením a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade.

     1. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Pripravte si viac vhodných pier.
     2. OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.
     3. OH sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu a nesmiete ich  klásť na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu nesmiete klásť pomocné papiere na OH.
     4. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen, pravopis slova/slovného spojenia
     5. Pri EČ a PFIČ MS nepoužívajte bieliace korektory ani „zmizíky“.
     6. V PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papier označený pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do tlačiva na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní a hodnotení PFIČ MS z cudzích jazykov neprihliada. Každý žiak dostane len jedno tlačivo PFIČ MS z cudzích jazykov. Ak nestihnete prepísať koncept PFIČ MS z vyučovacích jazykov do tlačiva na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za hodnotenie vonkajšej formy práce.
     7. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, odpisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu, skúška je neplatná a budete ju musieť opakovať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

      

      

     Organizačné pokyny

      

     Nástup žiakov do školy o 9.00 hodine a žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukazpero s modrou náplňou.

      

      

     12.03.2024 – SJL - nástup žiakov do školy o 9.00 hodine

      

         – 100 - minútový písomný  test  obsahujúci osem ukážok a ku každej ukážke sa viaže päť úloh s výberom odpovede zo štyroch možností a tri úlohy s krátkou odpoveďou.

     PFIČ – 150 minút1,5 – 3 strany A4  (resp. minimálne 300 slov).

      

      

     13.03.2024 – CJ  - nástup žiakov do školy o 9.00 hodine

      

     Úroveň B1

         – 100-minútový písomný test obsahuje 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. Test  overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky.

     PFIČ – 60 minút, 160 – 180  slov

     Úroveň B2

     EČ    – 120-minútový písomný test obsahuje 46 úloh s výberom odpovede a 34 úloh s krátkou odpoveďou. Test overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky.

     PFIČ – 60 minút200 – 220 slov

      

      

     14.03.2024 – MAT - nástup žiakov do školy o 8.30 hodine, v škole

                                                    Stredná odborná škola dopravná,

                                          Zelená 2,

                                         036 08 Martin-Priekopa

      

     150-minútový test -  obsahujúci 20 úloh s krátkou odpoveďou,

                                                                   10 úloh s výberom odpovede

      

      

      

     4. Hodnotenie MS a opravná MS

      

     Hodnotenie maturitnej skúšky

     Opravná MS

      

     Hodnotenie MS

     Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak:

     jeho hodnotenie z:

     1. na  ÚFIČ MS bude hodnotený známkou 1,2 alebo 3 ( výborný, chválitebný alebo dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33,3 % z celkového počtu bodov,
     2. na  ÚFIČ MS bude hodnotený známkou  prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako  25 %  z celkového počtu bodov a súčasne  v  EČ MS získa viac ako  33,3 %

     z celkového počtu bodov.

      

     Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je aj teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) a praktická časť odbornej zložky (PČOZ).

      

     TČOZ

     Teoretická časť odbornej zložky je celoodborová, komplexná, nie predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.

      

     PČOZ

     Praktická časť odbornej zložky overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru.

      

      

      

     Opravná MS

      

     Ak  žiak  nesplní  podmienky  pre úspešné  vykonanie maturitnej skúšky,  požiada  školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej skúšky chce opravovať, zároveň má nárok na dva opravné termíny z každej časti. Žiak môže opravovať maximálne dva predmety, v prípade neúspešnosti troch a viacerých predmetov, musí vykonať celú maturitnú skúšku.

      

      

      

     5. Dobrovoľná  MS

      

     Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku (MS) aj z ďalších predmetov, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti (EČ) maturitnej skúšky alebo len internej časti (IČ) maturitnej skúšky (PFIČ aj ÚFIČ) alebo obidvoch častí maturitnej skúšky súčasne. 

      

     Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.

      

    • Kontakt

      • Koordinátor
      • Mgr. Zdenka Šrancová
      • Kabinet
      • 309
      • Telefón
      • 043/400 11 57
      • Email
      • ssmt.te@vuczilina.sk