• Kontakt

   • Školský psychológ: PhDr. Emília Lamošová
    Miestnosť: 008
    Telefón: 043/400 11 61
    Email: ssmt@vuczilina.sk
   • Konzultačné hodiny:

   • PT:  streda – od 7,30 – 14,00

           štvrtok – od 8,15 – 13,00

    NT:  utorok – od 7,30 – 10,00

            streda – od 9,00 – 14,00

            štvrtok – od 9,00 – 13,00

     

       prvý kontakt pre žiakov v čase prestávok,

       nasledujúci podľa dohody,

       učitelia počas pracovnej doby (7,30 – 12,00),

       rodičia prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne alebo po telefonickom dohovore.

    Cieľom školského psychológa je poskytovať odborné psychologicko-edukačné služby žiakom, pedagógom a rodičom na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia.

   • Etika práce školského psychológa

   •  
    Školský psychológ:
     
       dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa,
     
       chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby, teda žiakov, učiteľov, rodičov, atď.,
     
       uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem a dôstojnosť a osobnú integritu jedincov,
     
       vyhýba sa všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov,
     
       zabezpečuje psychologické služby na školách a školských zariadeniach všetkým klientom, ktorí to požadujú alebo ktorí tieto služby potrebujú bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, vek či handicap,
     
       rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do vzťahu či účasti na psychologických službách,
     
       pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, emocionálne vlastnosti,
     
       všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné,
     
       zodpovedný je za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch a vyšetreniach, zabezpečuje koordináciu služieb s inými odborníkmi pri plnení svojich cieľov,
     
       spolupracuje s rodičmi pri práci s dieťaťom pri identifikácii problémov, hľadaní alternatív a stratégií riešení, konzultuje s nimi odporúčania a plány na pomoc dieťaťu pri zabezpečovaní psychického zdravia a osobnostného rozvoja,
     
       ak zistí, že klientov stav si vyžaduje služby mimo jeho kompetencie, odporúča ho inému kvalifikovanému odborníkovi,
     
       udržiava si vysokú úroveň svojím objektívnym získavaním údajov a informácií nevyhnutných pre efektívnu prácu s klientmi. Na vytvorenie čo najobjektívnejšieho obrazu o klientov kombinuje pozorovanie, rozhovor, psychodiagnostické testy a ďalšie metódy.
   • Plán práce

   • Plán práce ŠP 2020 - 2021.pdf

    Na základe schválenia zákona 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2009, bola na našej škole od 1. septembra 2018 zriadená funkcia školského psychológa.

    Školský psychológ podľa tohto zákona:

       vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach,

       vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov,

       poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení,

       pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

     

    Konkrétnou náplňou práce školského psychológa je činnosť:

    1. Diagnostická - prostredníctvom psychologických vyšetrení poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.

    2. Intervenčná  -  vytvára spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Napomáha riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi.

    3. Preventívna -  sleduje pripravenosť žiakov pre školu a jej požiadavky.  Monitoruje žiakov za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka (protidrogová prevencia).

    4. Poradenská - poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri

    integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu.
     

    Rozpis pracovnej činnosti:

       administratívna práca

       príprava na odbornú činnosť

       individuálna prípadová práca so študentmi

       účasť na vyučovacích hodinách

       preventívne činnosti

       konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a pedagógov

       konzultácie s odbornými pracovníkmi CPPPaP  a SCŠPP

     

    Základné činnosti školského psychológa počas školského roka:

       riešenie problémov u  žiakov s poruchou správania  -  hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikanovanie, tréma, stres, riešenie a žiakov, ktorí  majú problémy v učení - neprospievanie, učenie pod svoje možnosti, monitoring žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

       riešenie, resp. eliminácia školskej patológie – záškoláctvo, závislosti, šikanovanie  atď.,

       riešenie narušených vzťahov v triede,

       v spolupráci s triednym učiteľom  identifikovať sociálne vzťahy v triede,

       pomáhať pri optimalizácii výchovno-vzdelávacieho procesu,

       profesijná orientácia žiakov,

       riešenie problémov spojených so stresom, preťažením, psychickou záťažou žiakov a pedagógov,

       poskytovanie konzultácii žiakom, pedagógom a rodičom,

       zapájať sa do výučby predmetu psychológia a etická výchova,

       aktívne reagovať na aktuálne potreby školy - prednášková činnosť pre žiakov, pedagógov a rodičov.

     
    Časový harmonogram vytýčených úloh:

    September:

       Predstaviť sa študentom 1. roč., informovať ich o práci ŠP.  

       V triedach 1. ročníka realizovať besedu na tému „Učiť sa učiť“.

       Konzultačno - poradenská činnosť poskytovaná žiakom, pedagógom a rodičom.

       Identifikácia problémov a problémových žiakov vo VV procese.

       Vykonať prieskum študentov so ŠVVP v 1. ročníku.

       Konzultovať s rodičmi začlenenie žiaka do systému študentov so ŠVVP.

       Zabezpečiť administratívne priebeh školskej integrácie žiakov.

       Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

     

    Október:

       Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov.

       Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

       Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

       Individuálne konzultácie so študentmi so ŠVVP - 2. roč. – administratívne zabezpečiť obnovenie a úpravu IVVP na nový školský rok.

       Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

       Nadviazať spoluprácu s CPPPaP Martin, SCŠPP Martin, SCŠPP Žilina.

     

    November:

       Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov.

       Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

       Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

       V triedach 2. ročníka realizovať besedu na tému „Šikanovanie – trestný čin“.

       Individuálne konzultácie so študentmi so ŠVVP - 3. roč. – administratívne zabezpečiť obnovenie a úpravu IVVP na nový školský rok.

       Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov 4. roč. o možnostiach ďalšieho štúdia.

       Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

     

    December:

       Konzultačno - poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov.

       Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

       Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

       Diagnostická činnosť v triednych kolektívoch zameraná na odhalenie šikanovania.

       Aktuálne informácie maturantom o možnostiach štúdia na VŠ.

       Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

     

    Január:

       Konzultačno - poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov.

       Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

       Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

       Osobné konzultácie so žiakmi a pomoc pri výbere  vhodnej VŠ, vypisovanie prihlášok.

       Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

     

    Február:

       Konzultačno - poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov.

       V triedach 3. ročníka realizovať besedu na tému „Závislosti a ich vplyv na ľudský organizmus“

       Kariérne poradenstvo pre učiteľov a študentov končiacich ročníkov.

       Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

       Diagnostická činnosť v triednych kolektívoch zameraná na odhalenie šikanovania.

       Vyplňovanie prihlášok na VŠ a ich kontrola.

       Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

     

    Marec:

       Konzultačno - poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov.

       Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

       Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

       V triedach 1. 2. a 3. roč. realizovať dotazník o extrémizme.

       Vyplňovanie prihlášok na VŠ a ich kontrola.

       Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

     

    Apríl:

       Konzultačno - poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov.

       Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

       Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

       Informovať pedagógov o výsledkoch prieskumu šikanovania.

       Kariérne poradenstvo pre učiteľov a študentov končiacich ročníkov.

       Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

     

    Máj:

       Konzultačno - poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov.

       Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

       Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

       Kariérne poradenstvo pre učiteľov a študentov končiacich ročníkov.

       Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

     

    Jún:

       Konzultačno – poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov podľa potreby.

       Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

       Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

       Vypracovanie vyhodnocovacej správy školskej psychologičky.

     

    Uvedený časový harmonogram prác je len rámcový, nakoľko práca ŠP je ovplyvnená najmä aktuálnymi  požiadavkami a potrebami školy.