• Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

     • Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek.  Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa - lebo to je cesta k zaujímavej a podnetnej práci, o čom sa sami presvedčili.   

      Mgr. M. Bročková

     • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

     •  

      Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

      V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

      Súťaž prebehla  v troch odboroch: Strojárstvo, hutníctvo, doprava;  Elektrotechnika a Tvorba učebných pomôcok.

      Výsledky v  odbore Strojárstvo, hutníctvo a doprava:

      1. Matúš Androvič, II.C
      2. Pavel Bátora, II.C
      3. Pavol Tisoň, Matej Kapusta, II.C

      Výsledky v odbore Elektrotechnika:

      1. Dominik Brunčiak , Martin Jurký, III.C

      Výsledky v odbore Tvorba učebných pomôcok:

      1. Saskia Kolesárová, III.F
      2. Boris Hykl, Timotej Šajdák, II.C

       

      Gratulujeme postupujúcim do okresného kola a rada by som všetkým žiakom, konzultantom a členom odborných komisií srdečne poďakovala za ochotu zúčastniť sa tejto súťaže a verím, že sa v budúcom ročníku stretneme v ešte väčšom počte.

       

      školský koordinátor SOČ Mgr. Barbora Kačková

     • „Aj my rozumieme po Anglicky!“

     •  

      Dňa 2. 3. 2020 sme sa so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili činohernej anglicko–slovenskej divadelnej inscenácie JACK & JOE. Žiaci si počas hry mohli  utvrdiť  gramatické javy a novú slovnú zásobu. Príbeh dvoch bratov bol veľmi vtipne spracovaný, doplnený vstupmi o slovnej zásobe a morálnym ponaučením na konci.  Spätnou väzbou od našich študentov sme zistili, že sa im divadlo veľmi páčilo a určite by opäť prijali ďalšiu takúto možnosť navštíviť anglické predstavenie.

      „ Slovná zásoba bola bohatá a nezvyčajná a predstavenie bolo na úrovni. “ ,  povedal víťaz školské kola olympiády v anglickom jazyku Martin Janiga, žiak II.B triedy.

       

      Mgr. Barbora Kačková a Mgr. Andrea Fabrová

    • Ocenenie Lukáša Kubičku
     • Ocenenie Lukáša Kubičku

     • Dňa 28.11.2019 v Dolnom Kubíne sa konalo 

      Slávnostné oceňovanie žiakov stredných škôl za výskum, vedu a šport.

      Z našej školy bol ocenený žiak štvrtého ročníka Lukáš Kubička za úspešnú reprezentáciu Slovenska a našej školy v atletike a cezpoľnom behu.

     • EXKURZIA OSVIENČIM

     • V rámci zážitkového vyučovania predmetu Dejepis, naša škola organizuje každý rok exkurziu do Osvienčimu a Krakova. Dňa 10.12.2019 žiaci druhých ročníkov sa zúčastnili exkurzie. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkmi  pripomínajúcimi svetu zvrátenosť a obludnosť nacistického režimu.

     • Súťaž Expert geniality show

     • 28. novembra 2019 sa počas piatej vyučovacej hodiny zapojili do celoslovenskej súťaže Expert geniality show žiaci z tried 1. A, 1. C, 2. A, 2. B, 3. F a 3. G.  Vyberali si dve zo šiestich oblastí, v ktorých sa porovnajú so svojimi rovesníkmi z iných stredných odborných škôl.  Výsledky sa dozvieme v januári a dúfajme, že nejaký expert sa nájde aj na našej škole.

     • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl

     • V dňoch 19. – 20.11.2019 sa konal 15.ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl na SOŠ technickej v Čadci.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci: Jakub Lang a Martin Mrváň z 3.A triedy odboru mechanik strojov a zariadení.

      Ako škola sme v kategórii družstiev v zložení: Jakub Lang, Martin Mrváň obsadili 2.miesto a v kategórii jednotlivcov sa náš študent Martin Mrváň umiestnil na 3.mieste.


      Ing. Eva Nogová

     • ABSURDNÁ DRÁMA očami študentov IV.B

     • ktorí sa 25.11.2019 spolu s vyučujúcou SJL PaedDr. Evou Frankovou zúčastnili na netradičnej hodine v regionálnej knižnici.      

              Absurdná dráma ( z. lat. absurdus – nezmysel) je pomenovanie pre dramatický text s osobitnou štruktúrou, ktorý porušuje tradičné významové a formálne postupy divadelnej hry. Nemá súvislý dej, chýba v nej zápletka, hrdina je osamelý, bezmocný, neschopný komuni-kovať s postavami, monológy sú nelogické, repliky nezmyselné, unikajú súvislosti...

               Prezentáciou sme si priblížili život a diela hlavných predstaviteľov S. Becketta, E. Io-nesca, V. Havla, M. Lasicu a J. Satinského. Mgr. Zorka Kalmanová viedla dialóg so žiakmi o absurdite a jej prejavoch v literatúre. Zaujímavými videoukážkami oživila a prehĺbila vedomosti maturantov v jednej z maturitných otázok.

               Práca s textom a priblíženie diel  priamo cez literárne ukážky dotvorili obraz štvrtákov o danej téme. Cieľom bolo pochopiť znaky absurdnej drámy, ako aj pesimistický názor na ľudstvo a jeho situáciu. Verím, že študenti si doplnili poznatky o absurdnej dráme a učivo sa im podarilo lepšie zvládnuť a pochopiť.

       

                                                                                     PaedDr. Eva Franková

     • Dnešným študentom nežná revolúcia veľa nehovorí

     • A to nielen preto, že v učebniciach sa táto téma rozoberá len okrajovo. Jednoducho prelomové udalosti našej histórie nezažili. Tí starší majú spomienky zase veľmi živé...

      Študenti  3.A triedy s PaedDr. Evou Frankovou sa takejto besedy zúčastnili  v Turčianskej knižnici dňa 19.11.2019.

      Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva.

      Dnes na celom Slovensku oslavujeme 30. výročie nežnej revolúcie. Znamená to, že už tridsať rokov môžeme slobodne cestovať, vyjadrovať svoj názor a vôbec, žiť. Čo však o demonštrácii zo 17. novembra 1989 vedia ľudia, ktorí ešte v tom čase neboli na svete?

       

      Naši žiaci sa nedali zahanbiť a zapájali sa do besedy, ktorú si pripravila Mgr. Kalmanová. Dotkla sa príčin a dôsledkov  nežnej revolúcie, vedúcich osobností politickej i umeleckej scény, ich dopadu na politický vývoj v Československu atď. Sprievodným podujatím bola prezentácia, krátka projekcia dokumentárnych filmov a hudobné ukážky piesní z tohto obdobia, ktoré príjemne podfarbovali toto krásne podujatie.

       

       

       

                                                                                                       PaedDr. Eva Franková

     • Divadelné predstavenie A je tu zas

     • 15. novembra 2019 sme opäť podľahli divadelnému pokušeniu v Mestskom divadle v Žiline a spolu s triedami 1. C,1. D, 2. A  a 2. B sme so záujmom išli zhliadnuť hru A je tu zas. Príbeh o Hitlerovi, ktorý sa preberie v 21. storočí a opäť začne pretláčať v spoločnosti svoju ideu a program, dokáže súčasnému divákovi povedať veľa. Je na každom z nás, ako sa dokáže popasovať s informáciami, kriticky ich prehodnotiť a urobiť si vlastný názor. Hra ponúka nielen situačnú a charakterovú komiku, ale aj zamyslenie nad tým, či a do akej miery sme manipulovateľní. Cesta do Žiliny za kultúrnym zážitkom sa nám opäť vyplatila.

     • Otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska

     • KIA pomohla strojárom

      V piatok 8. novembra sa na pôde Spojenej školy v Martine uskutočnilo slávnostné otvorenie nového meracieho prístroja japonskej spoločnosti Crista Plus v strojárskej učebni a workoutového ihriska, ktoré bude slúžiť na kvalitnejšiu výučbu žiakov v predmete telesná a športová výchova. Na otvorení boli prítomní predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a primátor Martina Ján Danko.

      Súradnicový merací dotykový stroj Crista Plus M 574 od japonskej spoločnosti Crista Plus inštalovali v učebni školy iba pred niekoľkými dňami. Dostalo sa do Spojenej školy v Martine prostredníctvom Nadácie KIA Motors. Náklady na inštalovanie zariadenia predstavujú čiastku 31 000 €. Samotný prístroj stojí 28 000 €, 3 000 € bolo vynaložených na klimatizáciu a vzduchotechniku. Spoločnosť KIA Motors sa podieľala na financovaní čiastkou 15 000 €, zvyšné financie boli poskytnuté z rozpočtu školy. „Som rada, že takéto zariadenie dostala jedna z najlepších odborných škôl na Slovensku“, povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. „Spojená škola v Martine si zaslúži modernizáciu a spoluprácou s rôznymi strojárskymi spoločnosťami a automobilkami modernizuje svoje učebne. Nemalou mierou sa na skvalitňovaní výučby podieľa aj Žilinský samosprávny kraj a využívanie prostriedkov z rôznych nadácií. Spojená škola vychováva takmer dvesto žiakov pre duálny spôsob vzdelávania a radí sa k popredným v našej krajine.“

      Okrem samotného prístroja bolo v učebni potrebné vybudovať bezprašné prostredie a klimatizáciu. Merací stroj v praxi slúži na vyhodnocovanie geometrických rozmerov strojárskych súčiastok. Praktické využitie nájde v strojárskych spoločnostiach a automobilkách na kontrolných pracoviskách k presnému zmeraniu vyrábaných súčiastok. V Spojenej škole je určený na prípravu žiakov na povolanie v kontrolných meracích strediskách a určite výrazným spôsobom skvalitní výučbu v predmete technické merania. Doteraz žiaci merali súčiastky iba s klasickými (mechanickými) meradlami ako bolo posuvné meradlo, mikrometer a meracie prípravky. Podľa nového prístroja žiaci na vyučovaní súčiastku položia a upevnia na merací stroj, zapnú zariadenie, ktoré si dotykom „osiahne„ súčiastku zo všetkých strán a stanoví jej presné rozmery. „ „Sme radi za každú modernizáciu našich učební. V tomto prípade sme využili možnosť spolupráce s nadáciou KIA Motors,“ hovorí riaditeľ Spojenej školy v Martine Jozef Zanovit. „Škola patrí medzi najmodernejšie a najvyspelejšie na Slovensku a každoročne vychováva okolo 150 žiakov pre pracovný trh. Naši žiaci patria medzi vysokokvalifikované kádre, ktoré sa uplatňujú v strojárskom, automobilovom i elektrotechnickom priemysle. Dôkazom úspešnosti je aj meradlo v duálnom systéme vzdelávania. Za štyri roky sme v duále potvrdili spoluprácu s tamer dvadsiatimi certifikovanými spoločnosťami a dvadsiatimi autoservismi, čo nás radí medzi TOP školy na Slovensku.“

      Súčasťou slávnostného dňa bolo aj otvorenie workoutového ihriska v areáli školy. Prinícp Workoutového ihriska spočíva v tom, že žiak cvičí s vlastnou váhou. Kliky, drepy, zhyby, to všetko môžu žiaci robiť na montovanom zariadení priamo pod holým nebom. Takéto pohybové zariadenie vyrástlo v Spojenej škole Martin počas letných a jesenných dní. Po výkopových prácach nasledovalo  položenie podkladových materiálov, betónovanie samotnej kovovej konštrukcie a napokon terénne úpravy. Ihrisko si vyžiadalo náklady približne 27 000 €. 15 000 € stála samotná konštrukcia, 12 000 € úpravy terénu. Na výstavbu prispel aj Žilinský samosprávny kraj čiastkou 5 500 €.

       

      Text a snímka:

      Milan Petržel

     • „Smelo na cesty“

     • Správa  zo súťaže,  

      zo dňa 18.10.2019,

       

      Dňa 18.10. sa konal 6. ročník  súťaže   workshopu   „smelo na cesty“,   ktorá sa konala vo vzdelávacom  stredisku  KIA-motors Slovakia,  v Gbelanoch pri Žiline.

       

      Súťaže sa zúčastnili  pedagogický dozor, Mgr. Miroslav Kyzek  a  žiaci našej SOS,  Martin  4.B. triedy, a to:

      Marek Móric, 

      Kristián Romančík

      Lukáš Kubička

       

      Cieľom workshopu bolo,

      -stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti mladých ľudí,

      -rozvoj komunikačných a prezentačných zručností,

      -priblížiť mladým ľudom problematiku bezpečného a zodpovedného správania na cestách,

      -motivovať žiakov využívať príležitosti presadiť sa a byť úspešnými pri uplatnení sa na trhu práce,

       Žiak  Marek Móric skončil na prvom mieste.

      Žiak  Kristián Romančík skončil na druhom mieste.

      Žiak Lukáš Kubička skončil na piatom mieste,

       

      Dňa:25.10.2019

     • Návšteva Mestského divadla v Žiline

     • 6. novembra 2019 sme s triedami 3. B, 3. E a 4. A zhliadli v Mestskom divadle v Žiline divadelnú hru Prachy.  Montáž obrazov zo súčasného života mladých i starých, bohatých i chudobných doplnili herci aj interpretáciou známych častí piesní na tému peniaze. Hra ponúkala zamyslenie nad tým, čo je v živote skutočne dôležité a čo všetko je človek schopný s peniazmi alebo pre ich získanie spraviť. Zaujímavé by bolo, ako by sme v niektorých situáciách reagovali miesto postáv my sami. Návšteva tohto predstavenia zanechala v nás všetkých príjemný kultúrny zážitok a chuť vidieť ďalšie.

     • Loďou v ústrety budúcej kariére.

     •  

      Dňa 08.10. 2019 sme sa zúčastnili na základe pozvánky Žilinskej univerzity v Žiline  , Katedry vodnej dopravy na vyhliadkovej plavbe po Dunaji v Bratislave loďou Žilina.  Tejto akcie sa zúčastnili maturanti z triedy IV. A a IV. C.  Žiaci absolvovali nielen zaujímavé predstavenie študijných odborov , ktoré ponúka  Žilinská univerzita v Žiline, ale aj odborný výklad o vodnej doprave na Slovensku. Mali možnosť pozrieť strojovňu lode, absolvovať prehliadku nákladného prístavu . Mohli klásť otázky kapitánovi, pracovníkom Žilinskej univerzity a úspešným absolventom tejto univerzity.

      Akcia bola  za veľmi pekného jesenného počasia veľmi vydarená a zaujímavá.

       Ing. Mária Calíková, PhD.

    • Literárna exkurzia na Orave
     • Literárna exkurzia na Orave

     • Orava je región bohatý na osobnosti literatúry. Preto sme sa so žiakmi 18. septembra 2019 vydali po stopách ich rodísk, pôsobísk a miest plných čara oravskej prírody. 3. F, 2. B a 1. A si prezreli rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a dozvedeli sa zaujímavosti z jeho života. V dolnokubínskom Hviezdoslavovom múzeu si žiaci vypočuli životný príbeh Pavla Országha Hviezdoslava. Ten sa im vďaka recitovaným úryvkom z básní pani lektorky detailne priblížil.  Okrem výkladu mali žiaci k dispozícii aj pracovný list a ten spoločne s pomocou lektorky vypĺňali.  Ďalšia zastávka bola v hájovni pod Babou horou, kde Hviezdoslav čerpal inšpiráciu pri písaní Hájnikovej ženy a zároveň sa tu narodil Milo Urban.  Neopakovateľná atmosféra oravského prostredia, zaujímavosti so života spisovateľov  a krásna príroda boli príjemným spestrením vyučovania literatúry, ktorý nepokazilo aj chladné počasie.  Mgr. Bročková, Mgr. Žingorová