• O finančnej gramotnosti s odborníkom

     • Na poslednú hodinu etickej výchovy s 2. C sme si 21. júna 2021 pozvali odborníka, ktorý sa pohybuje vo svete financií - Ing. Petra Matisa, RSc. Žiaci sa dozvedeli, čo znamená byť gramotný vo finančnej oblasti, ako funguje tok peňazí a akým spôsobom môžeme dosiahnuť vytúžené ciele. Byť zamestnancom? Podnikať? Investovať? Vlastniť firmu? Aj nad týmto sa žiaci zamýšľali a každý z nich premýšľal, čo by práve preňho bolo to najlepšie. Veľmi zaujímavé bolo vysvetlenie rozdielu medzi aktívnym a pasívnym príjmom, ktoré vedeli žiaci rýchlo pochopiť a rozlíšiť, čo im v budúcnosti môže prinášať zisk a čo nie.  Prednáška nám poskytla veľa nových informácií a zaujímavostí. Svet peňazí, investícií a financií poskytuje nevyčerpateľne veľa tém, o ktorých možno diskutovať, a ak o ňom rozpráva niekto, kto je v tejto oblasti doma a vie sa v nej pohybovať, vtiahne Vás nebadane do víru nových poznatkov, aby Vás naučil niečo nové. Na základe spätnej väzby vieme, že sa to nášmu prednášajúcemu podarilo na výbornú.

      Mgr. Mária Bročková

     • YOUNG CAR MECHANIC

     • V školskom roku 2019/2020 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru autoopravár mechanik zúčastnili prestížnej medzinárodnej súťaže s názvom Young Car Mechanic.

      Young Car Mechanic je medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným cieľom je spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy a nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu vozidiel motorových vozidiel.

      V roku 2019 sa celoeurópskeho kola súťaže Young Car Mechanic zúčastnili víťazi z jednotlivých krajín, v ktorých prebehlo jej národné kolo, a to z Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Spomínaní žiaci našej školy sa zapojili do národného kola súťaže a nazreli tak na profesiu automechanika a na vzdelávanie sa z novej perspektívy.

      Odmenou za úspešné pôsobenie v súťaži bol pojazdný vozík Sonic S7 so sadou kvalitného náradia v hodnote 830,- Eur, ktorý nám dnes doručili zástupcovia firmy Inter Cars Slovenská republika s.r.o.

      Tento pojazdný vozík plánujeme využiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu, ako učebnú pomôcku.

      Našim automechanikom ďakujeme za aktívnu účasť v súťaži a prajeme ďalšie podobné úspechy.

       

      14.05.2021                                                                            Ing. Peter Šidlo

    • Stredoškolská odborná činnosť v dištančnej forme
     • Stredoškolská odborná činnosť v dištančnej forme

     • Cieľom SOČ je hľadať talentovaných a nadaných žiakov, podporovať ich prácu a rozvíjať ich odborno- teoretické a praktické schopnosti.  Tak ako veľa vecí sa mení , zmenila sa tento školský rok aj organizácia 43. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

      Našťastie má naša škola študentov, ktorí sú ctižiadostiví, vzdelaní a majú chuť sa zúčastniť , aj napriek zložitej organizácii a sťaženej príprave. Hovorím o žiakoch  tretieho a štvrtého ročníka  Spojenej školy v Martine.  V odbore  09–Strojárstvo, hutníctvo a  doprava nás reprezentoval   žiak III.C triedy Matúš Androvič s prácou ´´ Prestavba buginy´´  pod vedením  učiteľa Ing. Petra Šidla. V odbore  12–Elektrotechnika, hardware, mechatronika nás reprezentovali žiaci IV.C triedy Martin Jurký a Dominik Brunčiak  s prácou ´´Stavba CNC Lase´´ pod vedením majstra odborného výcviku Ing. Juraja Svobodu. Žiaci sa postupne cez okresné a krajské online kolá prebojovali až na celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo taktiež dištančnou formou s komisiami . Svojej prípravy sa zhostili zodpovedne, museli popracovať na  vizitkách, ktorými sa prezentovali a skvele reprezentovali našu školu.

      Ja osobne by som  chcela popriať  Martinovi a Dominikovi veľa šťastia na vysokej škole a poďakovať sa im za každoročnú poctivú prácu , ktorou obohacovali SOČ . Matúšovi prajem úspešné prehupnutie sa do posledného ročníka a verím , že aj budúci rok budeme môcť spolupracovať.

       

      Mgr. Barbora Kačková – koordinátor SOČ

     • Prvá online Olympiáda v anglickom jazyku v histórii školy

     • Dňa 24.11. 2020 sa na našej škole uskutočnila historicky prvá online Olympiáda v anglickom jazyku, do ktorej sa zapojilo 14 žiakov. Tí najlepší angličtinári z najlepších súťažili online z prostredia svojich domovov prostredníctvom online prideleného gramatického testu cez Edupage.

      Po jeho vyhodnotení piati najlepší postúpili do ústnej časti pomocou aplikácie ZOOM, kde mali v jednej úlohe vytvoriť príbeh z obrázkov a v ďalšej úlohe reagovali na pridelenú role-play. Odborná komisia v zložení Mgr. Kačková, Ing. Sarnovská a Mgr. Fabrová hodnotili jednotlivé odpovede žiakov na základe splnenia zadania, interakcie a plynulosti vyjadrovania, jazykovej úrovne (gramatika a syntax) a rozsahu a správnosti použitej slovnej zásoby.

      Víťazom súťaže sa prekvapivo stal žiak prvého ročníka – Víťazoslav Vajda (I.C), ktorý i napriek náročnosti testu porazil svojimi vedomosťami z angličtiny aj žiakov vyšších ročníkov. Na druhom mieste sa umiestnil žiak štvrtého ročníka Richard VIDRICH (IV.B) a o tretie miesto, s rovnakým počtom bodov, sa podelili žiaci Henrich BEUTEL (I.C) a Marek ERTELT (III.A). Víťaz súťaže, talentovaný Víťazoslav Vajda, pôjde ďalej našu školu reprezentovať do okresného kola v januári 2021.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujem za účasť a žiakom na prvých troch miestach srdečne gratulujem k ich umiestneniu.

      Veríme, že ďalšiu Olympiádu už budeme realizovať prezenčne, tak ako sme boli doteraz zvyknutí, pretože niet nad osobný kontakt učiteľ, žiak.

      Mgr. Andrea Fabrová

     • Informačná hodina v Turčianskej knižnici

     • 23.septembra 2020 sa trieda 1.D zúčastnila na informačnej hodine v Turčianskej knižnici s PaedDr. Evou Frankovou.

          Témou našej hodiny bola Práca s informáciami a oboznámenie žiakov s tým, kde môžu získať informácie, knihy a potrebný materiál ku štúdiu.

         Prvé publikované údaje o verejnej knižnici v Martine pochádzajú z roku 1924, kedy boli uverejnené aj prvé údaje o počte kníh verejnej knižnice.

          Turčianska knižnica v Martine je verejnou regionálnou knižnicou pre okresy Martin a Turčianske Teplice. Jej poslaním je sprístupňovať informácie všetkým vrstvám obyvateľov mesta i regiónu bez ohľadu na vek, národnosť a sociálne postavenie. Buduje univerzálny knižničný fond, ktorý tvorí 160 000 kníh, hudobnín, CD, MG, LP, videokaziet, elektronických dokumentov a 125 titulov časopisov.

          Žiaci mali možnosť prejsť všetkými oddeleniami. Exkurziu sme ukončili v hudobnom oddelení, kde sa im páčilo asi najviac. Za odmenu si vypočuli skladby podľa vlastného výberu.

       

                                                                                                       PaedDr. Eva Franková

     • Erasmus + Chrudim

     • Naša škola ponúka široké spektrum činností a rôznych aktivít pre študentov, ale aj pre pedagógov. Študenti a rovnako tak aj pedagógovia majú možnosť vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikácie v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ sme sa spolu s ďalšími kolegami z našej školy zúčastnili vzdelávacej mobility zamestnancov. Rozšírili sme si odborné kompetencie v oblasti mechatroniky a defektoskopie materiálov. Vyskúšať, zažiť  niečo nové a využiť príležitosť sme mohli na Strednej priemyselnej škole v Chrudimi,  s ktorou má naša škola družbu už niekoľko rokov. Popri vzdelávaní nám zostalo trošku času aj na krátky relax a spoznávanie kultúrnych a prírodných zaujímavostí našich najbližších susedov v Čechách. Veľká vďaka patrí našim českým kolegom ktorí sa tam o nás príkladne starali. V nižšie uvedenej galérii máte možnosť vidieť niekoľko obrázkov z tohto programu.

      Ing. Eva Nogová

     • Matematický klokan

     • Náš život v školskom roku 2019/20 tri a pol mesiaca fungoval inak, ako sme boli zvyknutí. Vzdelávanie nevynímajúc. Aj  učitelia a žiaci, sa museli zo dňa na deň prispôsobiť novým podmienkam. Nebolo to jednoduché.

      Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan. Testy smutne v školách čakali na žiakov. Neostávalo iné riešenie, ako súťažiť online.

      Každá kategória  súťažila v iný deň, aby to zvládol server a internetové pripojenie. V dňoch 8. – 12. júna boli sprístupnené vo vymedzených časoch  súťažné úlohy.

      Žiaci sa v čase od 25. do 31. mája sa skúšobne pripájali na stránku, aby  zistili, či sa to podarilo, prípadne, aké mali problémy.

       Na našej škole z 50-tich prihlásených žiakov úspešne zvládlo online testy 10 súťažiacich. Týmto im blahoželáme.

      V kategórii Kadet dosiahol najväčšiu úspešnosť:

      FILIP LIZÁK - 1.D

      ĽUBOMÍR ČILLO – 1.A

      MICHAL REVÚS – 1.A

      V kategórii Junior:

      MARTIN MAKLÁRY – 3.A

       

     • Otvárame štadión!

     • V stredu 2. septembra 2020 o 10.00 hodine za účasti oficiálnych hostí, atlétov, študentov školy a verejnosti otvoria atletický štadión pri Spojenej škole v Martine.

        Myšlienka postaviť v našom meste atletický areál je stará už niekoľko rokov. Pred deviatimi rokmi vzniklo Občianske združenie „Výstavba štadióna pri Spojenej škole v Martine“, ktoré združilo zapálených ľudí a začalo pracovať na dokumentácii a samotnej realizácii atletického štadióna. V minulom roku sa myšlienku podarilo pretaviť do konkrétneho projektu. Schvaľovacie procedúry sa dostali do finálnej podoby. Dvanásteho decembra 2019 sa prvé stavebné stroje zahryzli do terénu a po takmer deviatich mesiacoch bolo dielo hotové. Krásny projekt a krásny štadión – aj tak by sa dalo nazvať úsilie a nadšenie členov združenia. Podarilo sa to, v čo už málokto veril. Šoféri a chodci, ktorí v zime a na jar prechádzali martinským slimákom, registrovali obrovské zmeny. Postupne sa stavenisko menilo na krásny športový stánok. Červená tartanová dráha, doskočiská, zámková dlažba, nová trávnatá plocha, terénne úpravy, to všetko Martinčanov opticky zobudilo. A štadión je zrazu na svete. Odteraz bude slúžiť škole, atlétom, klubom a verejnosti.

        Jeho výstavba nebola jednoduchá. 75 tisíc € bolo potrebné zohnať na výkup pozemkov, 2,1 milióna € stála samotná výstavba. Pod financovanie sa rovnakým dielom 850 tisíc € podelilo mesto Martin a Žilinský samosprávny kraj, zvyšných 400 tisíc € poskytol v rámci národného projektu Slovenský atletický zväz. Dátum položenia základného kameňa zo dňa 4. decembra 2019 podmienili schválenie projektovej dokumentácie a výber dodávateľa. Stavebné stroje vyšli na športovú plochu 12. decembra. Na jeseň je štadión postavený a schopný prijať prvých atlétov, žiakov, Martinčanov, Turčanov.

        Krásna myšlienka dostala krásnu podobu. Atletický štadión začína od 2. septembra plniť svoju úlohu. V našom regióne sa podarilo zrealizovať  výnimočný projekt. Niekto z odborníkov povedal, že tento štadión sa radí medzi tri najvydarenejšie na Slovensku.

        Pri tejto príležitosti Vás, vážení priaznivci kráľovnej športov, pozývame na jeho otvorenie. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční priamo na ploche štadióna 2.septembra 2020 od 10.00 hodiny, po ňom sa uskutočnia preteky chlapcov a dievčat v behu na 1000 m a prehliadka športovísk. Vítaná je aj verejnosť, ktorá sa z krásneho športového stánku teší spoločne s nami.


      M. Petržel

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

     • Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

      Kontakty a linky pomoci pre deti.pdf

      Bezpečnostný plán pre obete domáceho násilia.png

       

     • Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

     • Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek.  Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa - lebo to je cesta k zaujímavej a podnetnej práci, o čom sa sami presvedčili.   

      Mgr. M. Bročková

     • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

     •  

      Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

      V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

      Súťaž prebehla  v troch odboroch: Strojárstvo, hutníctvo, doprava;  Elektrotechnika a Tvorba učebných pomôcok.

      Výsledky v  odbore Strojárstvo, hutníctvo a doprava:

      1. Matúš Androvič, II.C
      2. Pavel Bátora, II.C
      3. Pavol Tisoň, Matej Kapusta, II.C

      Výsledky v odbore Elektrotechnika:

      1. Dominik Brunčiak , Martin Jurký, III.C

      Výsledky v odbore Tvorba učebných pomôcok:

      1. Saskia Kolesárová, III.F
      2. Boris Hykl, Timotej Šajdák, II.C

       

      Gratulujeme postupujúcim do okresného kola a rada by som všetkým žiakom, konzultantom a členom odborných komisií srdečne poďakovala za ochotu zúčastniť sa tejto súťaže a verím, že sa v budúcom ročníku stretneme v ešte väčšom počte.

       

      školský koordinátor SOČ Mgr. Barbora Kačková

     • „Aj my rozumieme po Anglicky!“

     •  

      Dňa 2. 3. 2020 sme sa so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili činohernej anglicko–slovenskej divadelnej inscenácie JACK & JOE. Žiaci si počas hry mohli  utvrdiť  gramatické javy a novú slovnú zásobu. Príbeh dvoch bratov bol veľmi vtipne spracovaný, doplnený vstupmi o slovnej zásobe a morálnym ponaučením na konci.  Spätnou väzbou od našich študentov sme zistili, že sa im divadlo veľmi páčilo a určite by opäť prijali ďalšiu takúto možnosť navštíviť anglické predstavenie.

      „ Slovná zásoba bola bohatá a nezvyčajná a predstavenie bolo na úrovni. “ ,  povedal víťaz školské kola olympiády v anglickom jazyku Martin Janiga, žiak II.B triedy.

       

      Mgr. Barbora Kačková a Mgr. Andrea Fabrová

    • Ocenenie Lukáša Kubičku
     • Ocenenie Lukáša Kubičku

     • Dňa 28.11.2019 v Dolnom Kubíne sa konalo 

      Slávnostné oceňovanie žiakov stredných škôl za výskum, vedu a šport.

      Z našej školy bol ocenený žiak štvrtého ročníka Lukáš Kubička za úspešnú reprezentáciu Slovenska a našej školy v atletike a cezpoľnom behu.

     • EXKURZIA OSVIENČIM

     • V rámci zážitkového vyučovania predmetu Dejepis, naša škola organizuje každý rok exkurziu do Osvienčimu a Krakova. Dňa 10.12.2019 žiaci druhých ročníkov sa zúčastnili exkurzie. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkmi  pripomínajúcimi svetu zvrátenosť a obludnosť nacistického režimu.

     • Súťaž Expert geniality show

     • 28. novembra 2019 sa počas piatej vyučovacej hodiny zapojili do celoslovenskej súťaže Expert geniality show žiaci z tried 1. A, 1. C, 2. A, 2. B, 3. F a 3. G.  Vyberali si dve zo šiestich oblastí, v ktorých sa porovnajú so svojimi rovesníkmi z iných stredných odborných škôl.  Výsledky sa dozvieme v januári a dúfajme, že nejaký expert sa nájde aj na našej škole.

     • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl

     • V dňoch 19. – 20.11.2019 sa konal 15.ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl na SOŠ technickej v Čadci.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci: Jakub Lang a Martin Mrváň z 3.A triedy odboru mechanik strojov a zariadení.

      Ako škola sme v kategórii družstiev v zložení: Jakub Lang, Martin Mrváň obsadili 2.miesto a v kategórii jednotlivcov sa náš študent Martin Mrváň umiestnil na 3.mieste.


      Ing. Eva Nogová

     • ABSURDNÁ DRÁMA očami študentov IV.B

     • ktorí sa 25.11.2019 spolu s vyučujúcou SJL PaedDr. Evou Frankovou zúčastnili na netradičnej hodine v regionálnej knižnici.      

              Absurdná dráma ( z. lat. absurdus – nezmysel) je pomenovanie pre dramatický text s osobitnou štruktúrou, ktorý porušuje tradičné významové a formálne postupy divadelnej hry. Nemá súvislý dej, chýba v nej zápletka, hrdina je osamelý, bezmocný, neschopný komuni-kovať s postavami, monológy sú nelogické, repliky nezmyselné, unikajú súvislosti...

               Prezentáciou sme si priblížili život a diela hlavných predstaviteľov S. Becketta, E. Io-nesca, V. Havla, M. Lasicu a J. Satinského. Mgr. Zorka Kalmanová viedla dialóg so žiakmi o absurdite a jej prejavoch v literatúre. Zaujímavými videoukážkami oživila a prehĺbila vedomosti maturantov v jednej z maturitných otázok.

               Práca s textom a priblíženie diel  priamo cez literárne ukážky dotvorili obraz štvrtákov o danej téme. Cieľom bolo pochopiť znaky absurdnej drámy, ako aj pesimistický názor na ľudstvo a jeho situáciu. Verím, že študenti si doplnili poznatky o absurdnej dráme a učivo sa im podarilo lepšie zvládnuť a pochopiť.

       

                                                                                     PaedDr. Eva Franková

     • Dnešným študentom nežná revolúcia veľa nehovorí

     • A to nielen preto, že v učebniciach sa táto téma rozoberá len okrajovo. Jednoducho prelomové udalosti našej histórie nezažili. Tí starší majú spomienky zase veľmi živé...

      Študenti  3.A triedy s PaedDr. Evou Frankovou sa takejto besedy zúčastnili  v Turčianskej knižnici dňa 19.11.2019.

      Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva.

      Dnes na celom Slovensku oslavujeme 30. výročie nežnej revolúcie. Znamená to, že už tridsať rokov môžeme slobodne cestovať, vyjadrovať svoj názor a vôbec, žiť. Čo však o demonštrácii zo 17. novembra 1989 vedia ľudia, ktorí ešte v tom čase neboli na svete?

       

      Naši žiaci sa nedali zahanbiť a zapájali sa do besedy, ktorú si pripravila Mgr. Kalmanová. Dotkla sa príčin a dôsledkov  nežnej revolúcie, vedúcich osobností politickej i umeleckej scény, ich dopadu na politický vývoj v Československu atď. Sprievodným podujatím bola prezentácia, krátka projekcia dokumentárnych filmov a hudobné ukážky piesní z tohto obdobia, ktoré príjemne podfarbovali toto krásne podujatie.

       

       

       

                                                                                                       PaedDr. Eva Franková

     • Divadelné predstavenie A je tu zas

     • 15. novembra 2019 sme opäť podľahli divadelnému pokušeniu v Mestskom divadle v Žiline a spolu s triedami 1. C,1. D, 2. A  a 2. B sme so záujmom išli zhliadnuť hru A je tu zas. Príbeh o Hitlerovi, ktorý sa preberie v 21. storočí a opäť začne pretláčať v spoločnosti svoju ideu a program, dokáže súčasnému divákovi povedať veľa. Je na každom z nás, ako sa dokáže popasovať s informáciami, kriticky ich prehodnotiť a urobiť si vlastný názor. Hra ponúka nielen situačnú a charakterovú komiku, ale aj zamyslenie nad tým, či a do akej miery sme manipulovateľní. Cesta do Žiliny za kultúrnym zážitkom sa nám opäť vyplatila.