• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

    • 2411 K mechanik nastavovač
    • 2411 K mechanik nastavovač

    • 22.09.2022 12:55
    • Profil absolventa
     Absolvent študijného odboru mechanik nastavovač pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti obrábacích strojov je pripravený zostavovať riadiace programy CNC strojov v ručnom alebo poloautomatickom režime. Môže vykonávať práce úzko súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností, technickej prípravy výroby, odbytu výrobkov a nákupu tovaru, skladového hospodárstva a marketingovej analýzy trhu.
    • viac
    • 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov
    • 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

    • 22.09.2022 12:56
    • Profil absolventa
     Absolvent je pripravený vykonávať montáž zložitých mechanických častí, najmä tých, ktoré súvisia s vlastným číslicovým riadením, montáž silnoprúdovej časti elektroinštalácie a pripojenia výstupov číslicového riadenia a riadenia počítačom k stroju. Je pripravený vykonávať kontrolu funkcie všetkých zariadení a odstrániť poruchy na nich, vie zostaviť program na obrobenie jednoduchej súčiastky. Pozná spôsoby obrábania a tvárnenia materiálu, veľmi dobre ovláda systém číslicovo riadených strojov vrátane elektroinštalácie, pohonov a posuvov, pozná spôsoby uloženia a uchytenia stroja, prepojenia všetkých častí. Vie zostaviť riadiaci systém s obrábacím centrom, nastaviť deliče číslicovo riadeného obrábacieho centra, vyskúšať pracovné posuvy, napojiť riadiaci systém, vyskúšať stroj so systémom v ručnom zadaní.
    • viac
    • 2413 K mechanik strojov a zariadení
    • 2413 K mechanik strojov a zariadení

    • 22.09.2022 12:56
    • Profil absolventa
     Absolvent študijného odboru mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energii. Pre kvalifikované vykonávanie týchto činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným odborným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch.
    • viac
    • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
    • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

    • 22.09.2022 12:57
    • Profil absolventa
     Absolvent študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, a predovšetkým obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Prácu na počítači využíva pre vytvorenie technickej dokumentácie, návrhu a kreslenie výkresovej dokumentácie, vytvorenie programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení. Je schopný pred spustením stroja používať simulačné programy pre výrobu. Absolventi sú pripravení i na ručné zváranie materiálov, programovanie a obsluhu NC stroja, obsluhu automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie. Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti technologickej prípravy, konštrukčnej prípravy výroby.
    • viac
    • 2447 K mechanik hasičskej techniky
    • 2447 K mechanik hasičskej techniky

    • 22.09.2022 12:57
    • Profil absolventa
     Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov a havárií. Dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach, s použitím základnej a špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky. Ovláda ručné spracovanie technických materiálov.
    • viac
    • 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
    • 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

    • 22.09.2022 12:58
    • Profil absolventa - nadstavbové štúdium
     Absolvent vie samostatne technicky myslieť a rozhodovať, iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, určiť metódy merania a kontroly akosti materiálov a výrobkov, obsluhovať a vykonávať bežnú údržbu, zmeny nastavovania automatizačných a počítačových systémov. Pozná funkciu, princípy a spoľahlivosť základných prvkov strojov, zariadení a prístrojov, vie zostaviť, nastaviť a vykonať funkčné skúšky, obsluhovať a využívať meracie a regulačné zariadenia. 
    • viac
    • 2433 H obrábač kovov
    • 2433 H obrábač kovov

    • 22.09.2022 12:59
    • Profil absolventa
     Obrábač kovov je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby, na ktoré je potrebné stredné odborné vzdelanie.
     Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Absolventi sú pripravovaní tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, pri obsluhe CNC strojov.
    • viac
    • 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
    • 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

    • 22.09.2022 12:59
    • Profil absolventa
     Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií. dobre sa orientuje v technologických postupoch opráv strojov a strojných zariadení. Uplatňuje sa pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie.
      
    • viac
    • 2487 H 01 autoopravár - mechanik
    • 2487 H 01 autoopravár - mechanik

    • 22.09.2022 13:00
    • Profil absolventa
     Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel. Je schopný pracovať samostatne a v kolektíve.
    • viac
    • 2487 H 02 autoopravár - elektrikár
    • 2487 H 02 autoopravár - elektrikár

    • 22.09.2022 13:00
    • Profil absolventa

     Vykonáva montáž, nastavovanie, kontrolu, diagnostikovanie, údržbu a opravy elektrických zdrojov, rozvodov elektrických pohonov, senzorov, riadiacich systémov, aktívnych a pasívnych prvkov na motorových jednotkách v komfortnej elektrickej výzbroji vozidla, podvozkových častiach, v osvetľovacej časti a spojovacích vybaveniach vozidla.

    • viac
    • 2487 H 03 autoopravár - karosár

    • 22.09.2022 13:01
    • Profil absolventa

     Autoopravári - karosári opravujú kovové diely karosérií cestných motorových vozidiel. Pri oprave karosérií ide vlastne o osadzovanie hotových dielov karosérií, demontáž poškodených častí a montáž nových (zriedkavejšie sa vyklepávajú, opravujú poškodené časti). Používa sa bežné komunálne náradie a špeciálne klampiarske nástroje a stroje.

    • viac
    • 2487 H 04 autoopravár - lakovník

    • 22.09.2022 13:01
    • Profil absolventa

     Tmeli a brúsi rôzne druhy podkladov pre natieračské, lakovnícke a autolakovnícke práce, nanáša náterové hmoty striekaním striekacou pištoľou.  Vykonáva konečnú úpravu dekoratívneho lakovania brúsením a leštením. Obsluhuje zariadenie na prípravu náterových hmôt, zariadenia pre sušenie a vytvrdzovanie nalakovaných karosérií a skríň vozidiel. Vie obsluhovať linky pre povrchovú úpravu karosérií a skríň vozidiel náterovými hmotami.

    • viac
    • 2478 F strojárska výroba

    • 22.09.2022 13:01
    • Získanie nižšieho stredného vzdelania – pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie môže škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá škola fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.
    • viac
    • 2498 F technické služby v autoservise

    • 22.09.2022 13:02
    • Profil absolventa
     Získanie nižšieho stredného vzdelania – pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie môže škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá škola fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.
    • viac