• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2487 H 02 autoopravár - elektrikár
   • 2487 H 02 autoopravár - elektrikár

   • 22.09.2022 13:00
   • Profil absolventa

    Vykonáva montáž, nastavovanie, kontrolu, diagnostikovanie, údržbu a opravy elektrických zdrojov, rozvodov elektrických pohonov, senzorov, riadiacich systémov, aktívnych a pasívnych prvkov na motorových jednotkách v komfortnej elektrickej výzbroji vozidla, podvozkových častiach, v osvetľovacej časti a spojovacích vybaveniach vozidla.

   • Absolvent sa môže uplatniť ako:

    (informácie čerpané z www.sustavapovolani.sk)

    Autoelektrikár
    pracuje v mechanickej dielni autoservisu, pri výrobe vozidiel na konečnej montáži a v špecializovaných servisoch zameraných na montáže a opravy elektronického autopríslušenstva. Kontroluje, opravuje a vykonáva výmenu elektrických komponentov motorového vozidla. Diagnostikuje poruchy, ktoré súvisia s elektronickými zariadeniami, vykonáva aktualizácie softvéru riadiacich jednotiek. Pri výrobe nových motorových vozidiel vykonáva montáž a zapojenie elektronickej výbavy, aktualizáciu softvéru riadiacich jednotiek a ich konfiguráciu a vykonáva opravy elektrických zariadení a elektroinštalácie pri výstupnej kontrole vozidiel. V špecializovaných servisoch vykonáva montáž elektrického príslušenstva do motorových vozidiel, ako napríklad handsfree sady, ťažné zariadenia, autoalarmy, GPS zariadenia, vysielačky a pod. Súčasťou pracovných úloh je aj montáž neelektrického príslušenstva.

     

    Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Autoopravárenské služby

    Školský vzdelávací program

       

    Kód a názov študijného odboru

       2487 H 02 autoopravár - elektrikár

    Dĺžka štúdia

       3 roky

    Forma štúdia
       Denná
     
    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy

       Splnenie prijímacích kritérií

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

    Spôsob ukončenia štúdia
       Záverečná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o záverečnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       Zamestnanec v závodoch automobilového priemyslu, dopravných podnikoch, autoservisoch, súkromný podnikateľ v oblasti elektrických opráv automobilov.

    Nadväzná odborná príprava
       Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A.
   • Naspäť na ponuku odborov