• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
   • 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

   • 22.09.2022 12:58
   • Profil absolventa - nadstavbové štúdium
    Absolvent vie samostatne technicky myslieť a rozhodovať, iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, určiť metódy merania a kontroly akosti materiálov a výrobkov, obsluhovať a vykonávať bežnú údržbu, zmeny nastavovania automatizačných a počítačových systémov. Pozná funkciu, princípy a spoľahlivosť základných prvkov strojov, zariadení a prístrojov, vie zostaviť, nastaviť a vykonať funkčné skúšky, obsluhovať a využívať meracie a regulačné zariadenia. 
   • Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Servis moderných strojárskych CNC zariadení

    Školský vzdelávací program

       2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadeni.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2414 L  01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

    Dĺžka štúdia

       2 roky

    Forma štúdia

       Denná, kombinovaná

    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie stredného odborného vzdelávania v príslušnom odbore 24 Strojárstvo.

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia

       Maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o maturitnej skúške

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       V oblasti obrábacích strojov je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti.

    Nadväzná odborná príprava

       Štúdium na vysokých školách

   • Naspäť na ponuku odborov