• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
   • 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

   • 28.05.2019 12:19
   • Profil absolventa - nadstavbové štúdium
    Absolvent vie samostatne technicky myslieť a rozhodovať, iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, určiť metódy merania a kontroly akosti materiálov a výrobkov, obsluhovať a vykonávať bežnú údržbu, zmeny nastavovania automatizačných a počítačových systémov. Pozná funkciu, princípy a spoľahlivosť základných prvkov strojov, zariadení a prístrojov, vie zostaviť, nastaviť a vykonať funkčné skúšky, obsluhovať a využívať meracie a regulačné zariadenia. 
   • Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Servis moderných strojárskych CNC zariadení

    Školský vzdelávací program

       2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadeni.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2414 L  01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

    Dĺžka štúdia

       2 roky

    Forma štúdia

       Denná, kombinovaná

    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie stredného odborného vzdelávania v príslušnom odbore 24 Strojárstvo.

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia

       Maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o maturitnej skúške

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       V oblasti obrábacích strojov je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti.

    Nadväzná odborná príprava

       Štúdium na vysokých školách

    Učebný plán

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, 036 01 Martin

    Názov ŠkVP

    Servis moderných strojárskych CNC zariadení

    Kód a názov ŠVP

    23, 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Kód a názov študijného odboru

    2414 L  01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

    Stupeň vzdelania

    úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

    Dĺžka štúdia

    2 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    15

    14

    29

    Jazyk a komunikácia

    16

    Slovenský jazyk a literatúra

    4

    4

    8

    Cudzí jazyk

    4

    4

    8

    Človek a spoločnosť

    2

    Dejepis

    1

    1

    2

    Človek a príroda

    2

    Fyzika

    1

    1

    2

    Matematika a práca s informáciami

    7

    Matematika

    3

    2

    5

    Informatika

    1

    1

    2

    Zdravie a pohyb

    2

    Telesná a športová výchova

    1

    1

    2

    Odborné predmety

    18

    19

    37

    Teoretické vzdelávanie

    25

    Ekonomika a podnikanie

    1

    2

    3

    Technická mechanika

    2

    2

    4

    Technické merania

    1

    2

    3

    Automatizácia strojárskej výroby

    1

    -

    1

    Technológia montáže a opráv

    3

    3

    6

    Technická príprava výroby

    1

    1

    2

    Programovanie CNC strojov

    3

    3

    6

    Praktická príprava

    12

    Odborná prax

    6

    6

    12

    Spolu

    33

    33

    66

   • Naspäť na ponuku odborov