• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2487 H 01 autoopravár - mechanik
   • 2487 H 01 autoopravár - mechanik

   • 22.09.2022 13:00
   • Profil absolventa
    Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel. Je schopný pracovať samostatne a v kolektíve.
   • Absolvent vie diagnostikovať a odstraňovať chyby automobilov, obsluhovať základné prístroje a zariadenia používané v autoopravárenstve, používať štandardnú výpočtovú techniku. Zvláda vedenie sprievodnej dokumentácie a činnosti pri opravách, evidenciu spotreby a výkonov. Pozná základy ekonomiky a hospodárnosti práce, základné vzťahy k životnému prostrediu a zásady jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi.

    Absolvent sa môže uplatniť ako:

    (informácie čerpané z www.sustavapovolani.sk)

    Automechanik osobných motorových vozidiel
    zabezpečuje opravy a údržbu osobných motorových vozidiel. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických a elektronických častí, energetických agregátov, prevodového ústrojenstva, podvozkových častí. Zabezpečuje pravidelnú údržbu, základné elektrikárske opravy a udržuje vozidlá v prevádzkyschopnom stave. Pri opravách a údržbe používa najmä výrobcom predpísané náradie, prístroje a zariadenia, postupuje podľa opravárenských manuálov výrobcu alebo podľa štandardov a postupov používaných pri opravách osobných automobilov.
     
    Technik STK
    vykonáva pravidelné, zvláštne, administratívne a opakované technické kontroly a emisné kontroly motorových vozidiel. Pri technických kontrolách porovnáva identifikačné a evidenčné údaje na vozidle s údajmi v predloženej dokumentácii k vozidlu, kontroluje a posudzuje technický stav vozidla, jeho systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy s ohľadom na kategóriu vozidla, spôsob použitia alebo konštrukčné riešenie. Vykonáva kontrolu vozidiel za účelom vydania prepravných povolení CEMT a za účelom vydania povolenia na prepravu nebezpečných látok ADR.
     
    Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Autoopravárenské služby

    Školský vzdelávací program

       2487 H 01 autoopravár - mechanik.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2487 H 01 autoopravár - mechanik

    Dĺžka štúdia

       3 roky

    Forma štúdia
       Denná
     
    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy

       Splnenie prijímacích kritérií

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia
       Záverečná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o záverečnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       Zamestnanec v závodoch automobilového priemyslu, dopravných podnikoch, autoservisoch, súkromný podnikateľ v oblasti opráv automobilov.

    Nadväzná odborná príprava
       Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A.
   • Naspäť na ponuku odborov