• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2447 K mechanik hasičskej techniky
   • 2447 K mechanik hasičskej techniky

   • 22.09.2022 12:57
   • Profil absolventa
    Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov a havárií. Dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach, s použitím základnej a špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky. Ovláda ručné spracovanie technických materiálov.
   • Vie robiť zodpovedajúce technologické úkony z oblasti strojného obrábania. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy, techniky a využívať odborné zručnosti, pričom uplatňuje získané environmentálne vedomosti. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR, ale aj v rámci EÚ.

     
    Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Požiarny technik

    Školský vzdelávací program

       2447 K mechanik hasičskej techniky.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2447 K mechanik hasičskej techniky

    Dĺžka štúdia

       4 roky

    Forma štúdia

       Denná

    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy.

       Splnenie prijímacích kritérií.

       dravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia

       Maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o maturitnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       V oblasti opráv a údržby hasičských zariadení je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti.

    Nadväzná odborná príprava

       Štúdium na vysokých školách

   • Naspäť na ponuku odborov