• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2447 K mechanik hasičskej techniky
   • 2447 K mechanik hasičskej techniky

   • 28.05.2019 10:57
   • Profil absolventa
    Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov a havárií. Dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach, s použitím základnej a špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky. Ovláda ručné spracovanie technických materiálov.
   • Vie robiť zodpovedajúce technologické úkony z oblasti strojného obrábania. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy, techniky a využívať odborné zručnosti, pričom uplatňuje získané environmentálne vedomosti. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR, ale aj v rámci EÚ.

     
    Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Požiarny technik

    Školský vzdelávací program

       2447 K mechanik hasičskej techniky.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2447 K mechanik hasičskej techniky

    Dĺžka štúdia

       4 roky

    Forma štúdia

       Denná

    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy.

       Splnenie prijímacích kritérií.

       dravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia

       Maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o maturitnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       V oblasti opráv a údržby hasičských zariadení je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti.

    Nadväzná odborná príprava

       Štúdium na vysokých školách

    Učebný plán

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, 036 01 Martin

    Názov ŠkVP

    Požiarny technik

    Kód a názov  ŠVP

    24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba II

    Kód a názov študijného odboru

    2447 K mechanik hasičskej techniky

    Stupeň vzdelania

    úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    16

    15

    13

    11

    55

    Jazyk a komunikácia

    24

    Slovenský jazyk a literatúra

    3

    3

    3

    3

    12

    Cudzí jazyk

    3

    3

    3

    3

    12

    Človek a hodnoty

    2

    Etická výchova / Náboženská výchova

    1

    1

    -

    -

    2

    Človek a spoločnosť

    5

    Dejepis

    1

    1

    -

    -

    2

    Občianska náuka

    1

    1

    1

    -

    3

    Človek a príroda

    4

    Fyzika

    1

    1

    1

    1

    4

    Matematika a práca s informáciami

    12

    Matematika

    3

    2

    2

    2

    9

    Informatika

    1

    1

    1

    -

    3

    Zdravie a pohyb

    8

    Telesná a športová výchova

    2

    2

    2

    2

    8

    Odborné predmety

    17

    18

    20

    23

    78

    Teoretické vzdelávanie

    32

    Ekonomika

    -

    -

    -

    2

    2

    Technické kreslenie

    3

    2

    1

    -

    6

    Strojárska technológia

    2

    -

    -

    -

    2

    Strojníctvo

    2

    -

    -

    -

    2

    Základy elektrotechniky

    1

    -

    -

    -

    1

    Elektrotechnika

    -

    1

    1

    -

    2

    Požiarna technika

    -

    -

    3

    4

    7

    Požiarna taktika a prevencia

    -

    -

    1

    2

    3

    Technológia

    1

    -

    -

    -

    1

    Technológia opráv

    2

    1

    2

    1

    6

    Praktická príprava

    46

    Aplikovaná informatika

    -

    2

    -

    -

    2

    Odborný výcvik

    6

    12

    12

    14

    44

    Spolu

    33

    33

    33

    34

    133

   • Naspäť na ponuku odborov