• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
   • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

   • 08.04.2019 11:06
   • Profil absolventa
    Absolvent študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, a predovšetkým obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Prácu na počítači využíva pre vytvorenie technickej dokumentácie, návrhu a kreslenie výkresovej dokumentácie, vytvorenie programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení. Je schopný pred spustením stroja používať simulačné programy pre výrobu. Absolventi sú pripravení i na ručné zváranie materiálov, programovanie a obsluhu NC stroja, obsluhu automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie. Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti technologickej prípravy, konštrukčnej prípravy výroby.
   • Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Programátor, operátor CNC strojov

    Školský vzdelávací program

       2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.pdf

       2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

       2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

    Dĺžka štúdia

       4 roky

    Forma štúdia

       Denná

    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy.

       Splnenie prijímacích kritérií.

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia

       Maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o maturitnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       V oblasti obrábacích strojov je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti.

    Nadväzná odborná príprava

       Štúdium na vysokých školách

    Učebný plán

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, 036 01 Martin

    Názov ŠkVP

    Programátor, operátor CNC strojov

    Kód a názov  ŠVP

    23,24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Kód a názov študijného odboru

    2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

    Stupeň vzdelania

    úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    16

    15

    13

    11

    55

    Jazyk a komunikácia

    24

    Slovenský jazyk a literatúra

    3

    3

    3

    3

    12

    Cudzí jazyk

    3

    3

    3

    3

    12

    Človek a hodnoty

    2

    Etická výchova / Náboženská výchova

    1

    1

    -

    -

    2

    Človek a spoločnosť

    5

    Dejepis

    1

    1

    -

    -

    2

    Občianska náuka

    1

    1

    1

    -

    3

    Človek a príroda

    4

    Fyzika

    1

    1

    1

    1

    4

    Matematika a práca s informáciami

    12

    Matematika

    3

    2

    2

    2

    8

    Informatika

    1

    1

    1

    -

    3

    Zdravie a pohyb

    8

    Telesná a športová výchova

    2

    2

    2

    2

    8

    Odborné predmety

    17

    18

    20

    22

    77

    Teoretické vzdelávanie

    23

    Ekonomika

    -

    -

    -

    2

    2

    Technické kreslenie

    3

    2

    1

    -

    6

    Strojárska technológia

    2

    -

    -

    -

    2

    Strojníctvo

    2

    -

    -

    -

    2

    Stroje a zariadenia

    -

    -

    1

    -

    1

    Základy elektrotechniky

    1

    -

    -

    -

    1

    Technológia

    3

    2

    2

    2

    9

    Praktická príprava

    54

    Aplikovaná informatika

    -

    2

    -

    -

    2

    Programovanie strojov a zariadení

    -

    -

    3

    3

    6

    Technické meranie

    -

    -

    1

    1

    2

    Odborný výcvik

    6

    12

    12

    14

    44

    Spolu

    33

    33

    33

    33

    132

     

    Učebný plán - duálne vzdelávanie

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, 036 01 Martin

    Názov ŠkVP

    Programátor, operátor CNC strojov

    Kód a názov ŠVP

    24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Kód a názov študijného odboru

    2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – duálne vzdelávanie

    Stupeň vzdelania

    úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Teoretické vyučovanie

    17

    17

    17

    17,5

    68,5

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    11

    11

    10

    9

    41

    Jazyk a komunikácia

    24

    Slovenský jazyk a literatúra

    3

    3

    3

    3

    12

    Cudzí jazyk

    3

    3

    3

    3

    12

    Človek a hodnoty

    2

    Etická výchova / Náboženská výchova

    1

    1

    -

    -

    2

    Človek a spoločnosť

    2

    Dejepis

    -

    -

    1

    -

    1

    Občianska náuka

    -

    1

    -

    -

    1

    Človek a príroda

    2

    Fyzika

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    2

    Matematika a práca s informáciami

    7

    Matematika

    1,5

    1,5

    1,5

    1,5

    6

    Informatika

    1

    -

    -

    -

    1

    Zdravie a pohyb

    4

    Telesná a športová výchova

    1

    1

    1

    1

    4

    Odborné predmety

    6

    6

    7

    8,5

    27,5

    Ekonomika

    -

    -

    -

    1

    1

    Technické kreslenie

    2

    1

    -

    -

    3

    Strojárska technológia

    1

    1

    -

    -

    2

    Strojníctvo

    1

    1

    -

    -

    2

    Technológia

    2

    2

    2

    2

    8

    Programovanie

    -

    1

    2

    2

    5

    Grafické systémy

    -

    -

    1

    1

    2

    Technická mechanika

    -

    -

    1

    1,5

    2,5

    Technické merania

    -

    -

    1

    1

    2

    Praktické vyučovanie

    15

    17,5

    17,5

    17,5

    67,5

    Odborný výcvik

    15

    17,5

    17,5

    17,5

    67,5

    Spolu

    32

    34,5

    34,5

    35

    136

     

   • Naspäť na ponuku odborov