• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2413 K mechanik strojov a zariadení
   • 2413 K mechanik strojov a zariadení

   • 08.04.2019 10:15
   • Profil absolventa
    Absolvent študijného odboru mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energii. Pre kvalifikované vykonávanie týchto činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným odborným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch.
   • Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Servis moderných strojárskych CNC zariadení

    Školský vzdelávací program

       2413 K mechanik strojov a zariadení.pdf

       2413 K mechanik strojov a zariadení - Duálne vzdelávaniel.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2413 K mechanik strojov a zariadení

       2413 K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

    Dĺžka štúdia

       4 roky

    Forma štúdia
       Denná
     
    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy.

       Splnenie prijímacích kritérií.

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia

       Maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o maturitnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       V oblasti obrábacích strojov je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti.

    Nadväzná odborná príprava

       Štúdium na vysokých školách

    Učebný plán

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, 036 01 Martin

    Názov ŠkVP

    Servis moderných strojárskych CNC zariadení

    Kód a názov  ŠVP

    23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Kód a názov študijného odboru

    2413 K mechanik strojov a zariadení

    Stupeň vzdelania

    úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    16

    15

    13

    11

    55

    Jazyk a komunikácia

    24

    Slovenský jazyk a literatúra

    3

    3

    3

    3

    12

    Cudzí jazyk

    3

    3

    3

    3

    12

    Človek a hodnoty

    2

    Etická výchova / Náboženská výchova

    1

    1

    -

    -

    2

    Človek a spoločnosť

    5

    Dejepis

    1

    1

    -

    -

    2

    Občianska náuka

    1

    1

    1

    -

    3

    Človek a príroda

    4

    Fyzika

    1

    1

    1

    1

    4

    Matematika a práca s informáciami

    12

    Matematika

    3

    2

    2

    2

    9

    Informatika

    1

    1

    1

    -

    3

    Zdravie a pohyb

    8

    Telesná a športová výchova

    2

    2

    2

    2

    8

    Odborné predmety

    17

    18

    18

    20

    73

    Teoretické vzdelávanie

    23

    Ekonomika

    -

    -

    -

    2

    2

    Technické kreslenie

    3

    2

    1

    -

    6

    Strojárska technológia

    2

    -

    -

    -

    2

    Strojníctvo

    2

    -

    -

    -

    2

    Stroje a zariadenia

    -

    -

    1

    -

    1

    Základy elektrotechniky

    1

    -

    -

    -

    1

    Technológia montáže

    3

    2

    2

    2

    9

    Praktická príprava

    50

    Aplikovaná informatika

    -

    2

    -

    -

    2

    Technické meranie

    -

    -

    2

    2

    4

    Odborný výcvik

    6

    12

    12

    14

    44

    Voliteľné odborné predmety

    0

    0

    2

    2

    4

    Technická mechanika

    -

    -

    2

    2

    4

    Spolu

    33

    33

    33

    33

    132

     

    Učebný plán - duálne vzdelávanie 

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, 036 01 Martin

    Názov ŠkVP

    Servis moderných strojárskych CNC zariadení

    Kód a názov  ŠVP

    23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Kód a názov študijného odboru

    2413 K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

    Stupeň vzdelania

    úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Teoretické vyučovanie

    17

    17

    17

    17,5

    68,5

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    11

    11

    10

    9

    41

    Jazyk a komunikácia

    24

    Slovenský jazyk a literatúra

    3

    3

    3

    3

    12

    Cudzí jazyk

    3

    3

    3

    3

    12

    Človek a hodnoty

    2

    Etická výchova / Náboženská výchova

    1

    1

    -

    -

    2

    Človek a spoločnosť

    2

    Dejepis

    -

    -

    1

    -

    1

    Občianska náuka

    -

    1

    -

    -

    1

    Človek a príroda

    2

    Fyzika

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    2

    Matematika a práca s informáciami

    7

    Matematika

    1,5

    1,5

    1,5

    1,5

    6

    Informatika

    1

    -

    -

    -

    1

    Zdravie a pohyb

    4

    Telesná a športová výchova

    1

    1

    1

    1

    4

    Odborné predmety

    6

    6

    7

    8,5

    27,5

    Ekonomika

    -

    -

    -

    2

    2

    Technické kreslenie

    1,5

    1,5

    -

    -

    3

    Strojárska technológia

    1

    1,5

    -

    -

    2,5

    Strojníctvo

    2

    -

    -

    -

    2

    Technológia montáže

    1,5

    2

    3

    3

    9,5

    Kontrola a meranie

    -

    1

    1

    -

    2

    Grafické systémy

    -

    -

    2

    1,5

    3,5

    Technická mechanika

    -

    -

    1

    2

    3

    Praktické vyučovanie

    15

    17,5

    17,5

    17,5

    67,5

    Odborný výcvik

    15

    17,5

    17,5

    17,5

    67,5

    Spolu

    32

    34,5

    34,5

    35

    136

   • Naspäť na ponuku odborov