• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 2498 F technické služby v autoservise

   • 28.05.2019 14:08
   • Profil absolventa
    Získanie nižšieho stredného vzdelania – pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie môže škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá škola fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.
   • Kód a názov ŠVP

       24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Autoopravárenské služby

    Školský vzdelávací program

       2498 F technické služby v autoservise.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2498 F technické služby v autoservise

    Dĺžka štúdia

       2 roky

    Forma štúdia

       Denná

    Vstupné požiadavky na štúdium

       Neukončený vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.

       Splnenie prijímacích kritérií.

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia

       Záverečná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o záverečnej skúške  

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       Jednoduché a pomocné kvalifikované práce v autoservisoch.

    Nadväzná odborná príprava

       Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho stredného vzdelania.

    Učebný plán

     

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, 036 01 Martin

    Názov ŠkVP

    Autoopravárenské služby

    Kód a názov  ŠVP

    24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Kód a názov študijného odboru

    2498 F technické služby v autoservise

    Stupeň vzdelania

    Nižšie stredné odborné vzdelanie  ISCED 2C

    Dĺžka štúdia

    2 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    4

    4

    8

    Jazyk a komunikácia

    1

    Slovenský jazyk a literatúra

    0,5

    0,5

    1

    Človek a hodnoty

    2

    Etická výchova / Náboženská výchova

    1

    1

    2

    Človek a spoločnosť

    2

    Občianska náuka

    1

    1

    2

    Matematika a práca s informáciami

    1

    Matematika

    0,5

    0,5

    1

    Zdravie a pohyb

    2

    Telesná a športová výchova

    1

    1

    2

    Odborné predmety

    26

    26

    52

    Teoretické vzdelávanie

    4

    Technológia

    2

    2

    4

    Praktická príprava

    48

    Odborný výcvik

    24

    24

    48

    Spolu

    30

    30

    60

     

   • Naspäť na ponuku odborov