• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 2478 F strojárska výroba

   • 22.09.2022 13:01
   • Získanie nižšieho stredného vzdelania – pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie môže škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá škola fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.
   • Kód a názov ŠVP

       24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Odborný pracovník v strojárstve

    Školský vzdelávací program

       2478 F strojárska výroba.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2478 F  strojárska výroba

    Dĺžka štúdia

       2 roky

    Forma štúdia

       Denná

    Vstupné požiadavky na štúdium

       Neukončený vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.

       Splnenie prijímacích kritérií.

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia

       Záverečná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o záverečnej skúške  

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v strojárskych podnikoch a v opravárenských prevádzkach.

    Nadväzná odborná príprava

       Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho stredného vzdelania.

   • Naspäť na ponuku odborov