• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov
   • 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

   • 24.09.2019 14:33
   • Profil absolventa
    Absolvent je pripravený vykonávať montáž zložitých mechanických častí, najmä tých, ktoré súvisia s vlastným číslicovým riadením, montáž silnoprúdovej časti elektroinštalácie a pripojenia výstupov číslicového riadenia a riadenia počítačom k stroju. Je pripravený vykonávať kontrolu funkcie všetkých zariadení a odstrániť poruchy na nich, vie zostaviť program na obrobenie jednoduchej súčiastky. Pozná spôsoby obrábania a tvárnenia materiálu, veľmi dobre ovláda systém číslicovo riadených strojov vrátane elektroinštalácie, pohonov a posuvov, pozná spôsoby uloženia a uchytenia stroja, prepojenia všetkých častí. Vie zostaviť riadiaci systém s obrábacím centrom, nastaviť deliče číslicovo riadeného obrábacieho centra, vyskúšať pracovné posuvy, napojiť riadiaci systém, vyskúšať stroj so systémom v ručnom zadaní.
   • Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Programátor, operátor CNC strojov

    Školský vzdelávací program

       2412 K mechanik čislicovo riadených strojov.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

    Dĺžka štúdia

       4 roky

    Forma štúdia
       Denná
     
    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy.

       Splnenie prijímacích kritérií.

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia

       Maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o maturitnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       V oblasti obrábacích strojov je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti.

    Nadväzná odborná príprava

       Štúdium na vysokých školách

    Učebný plán

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, 036 01 Martin

    Názov ŠkVP

    Programátor, operátor CNC strojov

    Kód a názov ŠVP

    23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Kód a názov študijného odboru

    2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

    Stupeň vzdelania

    úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    16

    15

    13

    11

    55

    Jazyk a komunikácia

    24

    Slovenský jazyk a literatúra

    3

    3

    3

    3

    12

    Cudzí jazyk

    3

    3

    3

    3

    12

    Človek a hodnoty

    2

    Etická výchova / Náboženská výchova

    1

    1

    -

    -

    2

    Človek a spoločnosť

    5

    Dejepis

    1

    1

    -

    -

    2

    Občianska náuka

    1

    1

    1

    -

    3

    Človek a príroda

    4

    Fyzika

    1

    1

    1

    1

    4

    Matematika a práca s informáciami

    12

    Matematika

    3

    2

    2

    2

    9

    Informatika

    1

    1

    1

    -

    3

    Zdravie a pohyb

    8

    Telesná a športová výchova

    2

    2

    2

    2

    8

    Odborné predmety

    17

    19

    20

    22

    78

    Teoretické vzdelávanie

    26

    Ekonomika

    -

    -

    -

    2

    2

    Technické kreslenie

    3

    2

    1

    -

    6

    Strojníctvo

    2

    -

    -

    -

    2

    Základy elektrotechniky

    1

    1

    -

     

    2

    Materiály

    2

    -

    -

    -

    2

    Elektronika

    -

    -

    1

    2

    3

    Technológia

    3

    2

    2

    2

    9

    Praktická príprava

    52

    Aplikovaná informatika

    -

    2

    -

    -

    2

    Programovanie CNC strojov

    -

    -

    2

    2

    4

    Meranie

    -

    -

    2

    -

    2

    Odborný výcvik

    6

    12

    12

    14

    44

    Spolu

    33

    34

    33

    33

    133

   • Naspäť na ponuku odborov