• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov
   • 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

   • 22.09.2022 12:56
   • Profil absolventa
    Absolvent je pripravený vykonávať montáž zložitých mechanických častí, najmä tých, ktoré súvisia s vlastným číslicovým riadením, montáž silnoprúdovej časti elektroinštalácie a pripojenia výstupov číslicového riadenia a riadenia počítačom k stroju. Je pripravený vykonávať kontrolu funkcie všetkých zariadení a odstrániť poruchy na nich, vie zostaviť program na obrobenie jednoduchej súčiastky. Pozná spôsoby obrábania a tvárnenia materiálu, veľmi dobre ovláda systém číslicovo riadených strojov vrátane elektroinštalácie, pohonov a posuvov, pozná spôsoby uloženia a uchytenia stroja, prepojenia všetkých častí. Vie zostaviť riadiaci systém s obrábacím centrom, nastaviť deliče číslicovo riadeného obrábacieho centra, vyskúšať pracovné posuvy, napojiť riadiaci systém, vyskúšať stroj so systémom v ručnom zadaní.
   • Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Programátor, operátor CNC strojov

    Školský vzdelávací program

       2412 K mechanik čislicovo riadených strojov.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

    Dĺžka štúdia

       4 roky

    Forma štúdia
       Denná
     
    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy.

       Splnenie prijímacích kritérií.

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia

       Maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o maturitnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       V oblasti obrábacích strojov je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti.

    Nadväzná odborná príprava

       Štúdium na vysokých školách

   • Naspäť na ponuku odborov