• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 2487 H 04 autoopravár - lakovník

   • 22.09.2022 13:01
   • Profil absolventa

    Tmeli a brúsi rôzne druhy podkladov pre natieračské, lakovnícke a autolakovnícke práce, nanáša náterové hmoty striekaním striekacou pištoľou.  Vykonáva konečnú úpravu dekoratívneho lakovania brúsením a leštením. Obsluhuje zariadenie na prípravu náterových hmôt, zariadenia pre sušenie a vytvrdzovanie nalakovaných karosérií a skríň vozidiel. Vie obsluhovať linky pre povrchovú úpravu karosérií a skríň vozidiel náterovými hmotami.

   • Absolvent sa môže uplatniť ako:

    (informácie čerpané z www.sustavapovolani.sk)

    Autolakovník
    pripravuje povrch karosérie motorových vozidiel a strojárskych výrobkov brúsením a tmelením na aplikáciu farieb a náterových hmôt na ochranu povrchu, odstraňovanie starých náterov, brúsenie, tmelenie, aplikácia podkladových materiálov, povrchovú ochranu zvarov a kritických miest, aplikáciu farieb a náterových hmôt. Dokončuje úpravu povrchu brúsením a leštením na dosiahnutie požadovaného stupňa lesku a ochrany. Optimálne používa striekaciu techniku, pozná technológiu a údržbu striekacej techniky. Rozhoduje o použití správneho postupu striekania. Identifikuje, porovnáva, vyberá vhodný a správny odtieň na lakovanie, vypočítava spotrebu materiálu, namiešava farby v správnom odtieni. Realizuje tiež demontáž a montáže jednotlivých dielcov určených na povrchovú úpravu. Dodržia všetky zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, identifikuje a triedi vyprodukovaný odpad.
     
    Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Autoopravárenské služby

    Školský vzdelávací program

       

    Kód a názov študijného odboru

       2487 H 04 autoopravár - lakovník

    Dĺžka štúdia

       3 roky

    Forma štúdia
       Denná
     
    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy

       Splnenie prijímacích kritérií

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

    Spôsob ukončenia štúdia
       Záverečná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o záverečnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       Servis a opravy automobilov - lakovník

    Nadväzná odborná príprava
       Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A.
   • Naspäť na ponuku odborov