• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2433 H obrábač kovov
   • 2433 H obrábač kovov

   • 22.09.2022 12:59
   • Profil absolventa
    Obrábač kovov je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby, na ktoré je potrebné stredné odborné vzdelanie.
    Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Absolventi sú pripravovaní tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, pri obsluhe CNC strojov.
   • Pozná základy technického zobrazovania a kreslenia  v strojárstve, základné druhy materiálov používaných v strojárstve, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav, základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, základné bezpečnostné predpisy pre jednotlivé kovoobrábacie stroje, technickú dokumentáciu, normy, predpisy a technické požiadavky.
     
    Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Odborný pracovník v strojárenstve

    Školský vzdelávací program

       2433 H obrábač kovov - Duálne vzdelávanie.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2433 H obrábač kovov

    Dĺžka štúdia

       3 roky

    Forma štúdia
       Denná
     
    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy

       Splnenie prijímacích kritérií

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

    Spôsob ukončenia štúdia
       Záverečná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o záverečnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       Pracovník  je pripravený vykonávať kvalifikované činnostipri strojnom obrábaní materiálov sústružením, frézovaním, brúsením a vŕtaním.

    Nadväzná odborná príprava
       Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A.
   • Naspäť na ponuku odborov