• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2433 H obrábač kovov
   • 2433 H obrábač kovov

   • 28.05.2019 09:26
   • Profil absolventa
    Obrábač kovov je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby, na ktoré je potrebné stredné odborné vzdelanie.
    Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Absolventi sú pripravovaní tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, pri obsluhe CNC strojov.
   • Pozná základy technického zobrazovania a kreslenia  v strojárstve, základné druhy materiálov používaných v strojárstve, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav, základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, základné bezpečnostné predpisy pre jednotlivé kovoobrábacie stroje, technickú dokumentáciu, normy, predpisy a technické požiadavky.
     
    Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Odborný pracovník v strojárenstve

    Školský vzdelávací program

       2433 H obrábač kovov.pdf

       2433 H obrábač kovov - Duálne vzdelávanie.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2433 H obrábač kovov

    Dĺžka štúdia

       3 roky

    Forma štúdia
       Denná
     
    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy

       Splnenie prijímacích kritérií

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

    Spôsob ukončenia štúdia
       Záverečná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o záverečnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       Pracovník  je pripravený vykonávať kvalifikované činnostipri strojnom obrábaní materiálov sústružením, frézovaním, brúsením a vŕtaním.

    Nadväzná odborná príprava
       Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A.
    Učebný plán

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, Martin

    Názov ŠkVP

    Odborný pracovník v strojárenstve

    Kód a názov  ŠVP

    24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Kód a názov študijného odboru

    2433 H obrábač kovov

    Stupeň vzdelania

    stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

    Dĺžka štúdia

    3 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    11,5

    8

    6

    25,5

    Jazyk a komunikácia

    11,5

    Slovenský jazyk a literatúra

    1,5

    1

    1

    3,5

    Cudzí jazyk

    3

    3

    2

    8

    Človek a hodnoty

    1

    Etická výchova / Náboženská výchova

    1

    -

    -

    1

    Človek a spoločnosť

    1

    Občianska náuka

    1

    -

    -

    1

    Človek a príroda

    2

    Fyzika

    1

    1

    -

    2

    Matematika a práca s informáciami

    4

    Matematika

    1

    1

    1

    3

    Informatika

    1

    -

    -

    1

    Zdravie a pohyb

    6

    Telesná a športová výchova

    2

    2

    2

    6

    Odborné predmety

    21,5

    25

    27

    73,5

    Teoretické vzdelávanie

    26

    Ekonomika

    -

    -

    1

    1

    Technické kreslenie

    1,5

    2

    2

    5,5

    Strojárska technológia

    2

    2

    1

    5

    Strojníctvo

    1

    1

    -

    2

    Technológia

    2

    -

    -

    2

    Technológia obrábania

    -

    4

    4,5

    8,5

    Aplikovaná informatika

    -

    1

    1

    2

    Praktická príprava

    47,5

    Odborný výcvik

    15

    15

    17,5

    47,5

    Spolu

    33

    33

    33

    99

     

     

    Učebný plán - duálne vzdelávanie

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, Martin

    Názov ŠkVP

    Odborný pracovník v strojárenstve

    Kód a názov  ŠVP

    24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Kód a názov študijného odboru

    2433 H obrábač kovov – duálne vzdelávanie

    Stupeň vzdelania

    stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

    Dĺžka štúdia

    3 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    Spolu

    Teoretické vyučovanie

    14

    13

    13

    40

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    7

    5,5

    6

    18,5

    Jazyk a komunikácia

    8,5

    Slovenský jazyk a literatúra

    1,5

    1

    1

    3,5

    Cudzí jazyk

    1,5

    1,5

    2

    5

    Človek a hodnoty

    1

    Etická výchova / Náboženská výchova

    1

    -

    -

    1

    Človek a spoločnosť

    1

    Občianska náuka

    -

    -

    1

    1

    Človek a príroda

    1

    Fyzika

    -

    1

    -

    1

    Matematika a práca s informáciami

    4

    Matematika

    1

    1

    1

    3

    Informatika

    1

    -

    -

    1

    Zdravie a pohyb

    3

    Telesná a športová výchova

    1

    1

    1

    3

    Odborné predmety

    7

    7,5

    7

    21,5

    Ekonomika

    -

    -

    1,5

    1,5

    Technické kreslenie

    1,5

    1,5

    -

    3

    Strojárska technológia

    1,5

    1,5

    -

    3

    Strojníctvo

    2

    1

    -

    3

    Technológia

    2

    2,5

    2

    6,5

    Programovanie CNC strojov

    -

    1

    1,5

    2,5

    Grafické systémy

    -

    -

    2

    2

    Praktické vyučovanie

    18

    21

    21

    60

    Odborný výcvik

    18

    21

    21

    60

    Spolu

    32

    34

    34

    100

     

     

   • Naspäť na ponuku odborov