• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 2487 H 03 autoopravár - karosár

   • 22.09.2022 13:01
   • Profil absolventa

    Autoopravári - karosári opravujú kovové diely karosérií cestných motorových vozidiel. Pri oprave karosérií ide vlastne o osadzovanie hotových dielov karosérií, demontáž poškodených častí a montáž nových (zriedkavejšie sa vyklepávajú, opravujú poškodené časti). Používa sa bežné komunálne náradie a špeciálne klampiarske nástroje a stroje.

   • Absolvent sa môže uplatniť ako:

    (informácie čerpané z www.sustavapovolani.sk)

    Autokarosár
    vykonáva odborné práce pri opravách karosérií motorových alebo koľajových vozidiel. Opravuje poškodené karosérie po havárii, korózii a ďalších poškodeniach. Opravuje ich výmenou, lepením, nitovaním, vyklepávaním, spájkovaním, zváraním, brúsením, rovnaním a ťahaním na vyrovnávacom zariadení alebo zemnom ráme. Vykonáva aj lícovanie, zostavovanie dielov a konštrukcií.
    Autokarosár využíva pri plnení pracovných úloh technické listy, vyhľadáva textové a grafické informácie z rôznych informačných zdrojov. Určuje druhy kovových konštrukcií, materiálov a podľa ich označení alebo tabuliek zisťuje základnú charakteristiku. ykonáva demontáž, montáž, opravy a úpravy jednotlivých dielov karosérie, montáž príslušenstva a doplnkov karosérií a skríň vozidiel, zváranie a spájkovanie dielov konštrukcií z tenkých plechov, lícovanie a zostavenie jednotlivých dielov z plechu, opravy poškodených miest zváraním, vyrovnávaním a brúsením, tmelenie a brúsenie tmelených plôch, oprava drobných poškodení laku karosérií a skríň vozidiel, demontáž a montáž elektrotechnických častí vozidiel a ich zapojenie do obvodu, zhotovovanie jednotlivých dielov karosérií vyklepávaním plechov a laminovaním, kontrola geometrie karosérií, skríň a podvozkov vozidiel po opravách, ošetrovanie a údržba príslušného vybavenia, strojov a nástrojov. 
     
    Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Autoopravárenské služby

    Školský vzdelávací program

       2487 H 03 autoopravár - karosar.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2487 H 03 autoopravár - karosár

    Dĺžka štúdia

       3 roky

    Forma štúdia
       Denná
     
    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy

       Splnenie prijímacích kritérií

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

    Spôsob ukončenia štúdia
       Záverečná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o záverečnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       Servis a opravy automobilov, výroba automobilov.

    Nadväzná odborná príprava
       Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A.
   • Naspäť na ponuku odborov