• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2411 K mechanik nastavovač
   • 2411 K mechanik nastavovač

   • 28.05.2019 11:03
   • Profil absolventa
    Absolvent študijného odboru mechanik nastavovač pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti obrábacích strojov je pripravený zostavovať riadiace programy CNC strojov v ručnom alebo poloautomatickom režime. Môže vykonávať práce úzko súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností, technickej prípravy výroby, odbytu výrobkov a nákupu tovaru, skladového hospodárstva a marketingovej analýzy trhu.
   • Pri všetkých činnostiach je schopný efektívne využívať výpočtovú techniku a progresívne informačné technológie. Absolventi sú pripravovaní tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, pri obsluhe, nastavovaní, ale i programovaní CNC strojov, pri nastavovaní, obsluhe, údržbe a opravách stavebných strojov. Po absolvovaní nástupnej praxe majú predpoklady vykonávať činnosti v technickej príprave výroby a riadiť pracovný tím. Po nadobudnutí potrebnej praxe môžu vykonávať aj samostatnú podnikateľskú činnosť.

     

    Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Programátor, operátor CNC strojov

    Školský vzdelávací program

       2411 K mechanik nastavovač.pdf

       2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2411 K mechanik nastavovač

       2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie

    Dĺžka štúdia

       4 roky

    Forma štúdia

       Denná

    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy.

       Splnenie prijímacích kritérií.

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia

       Maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o maturitnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       V oblasti obrábacích strojov je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti.

    Nadväzná odborná príprava

       Štúdium na vysokých školách

     
    Učebný plán

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, 036 01 Martin

    Názov ŠkVP

    Programátor, operátor CNC strojov

    Kód a názov  ŠVP

    23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Kód a názov študijného odboru

    2411 K mechanik nastavovač

    Stupeň vzdelania

    úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    16

    15

    13

    11

    55

    Jazyk a komunikácia

    24

    Slovenský jazyk a literatúra

    3

    3

    3

    3

    12

    Cudzí jazyk

    3

    3

    3

    3

    12

    Človek a hodnoty

    2

    Etická výchova / Náboženská výchova

    1

    1

    -

    -

    2

    Človek a spoločnosť

    5

    Dejepis

    1

    1

    -

    -

    2

    Občianska náuka

    1

    1

    1

    -

    3

    Človek a príroda

    4

    Fyzika

    1

    1

    1

    1

    4

    Matematika a práca s informáciami

    12

    Matematika

    3

    2

    2

    2

    9

    Informatika

    1

    1

    1

    -

    3

    Zdravie a pohyb

    8

    Telesná a športová výchova

    2

    2

    2

    2

    8

    Odborné predmety

    17

    18

    20

    21

    76

    Teoretické vzdelávanie

    22

    Ekonomika

    -

    -

    -

    2

    2

    Technické kreslenie

    3

    2

    1

     

    6

    Strojárska technológia

    2

    -

    -

    -

    2

    Strojníctvo

    2

    -

    -

    -

    2

    Stroje a zariadenia

    -

    -

    1

    -

    1

    Základy elektrotechniky

    1

    -

    -

    -

    1

    Technológia

    3

    2

    2

    1

    8

    Praktická príprava

    54

    Aplikovaná informatika

    -

    2

    -

    -

    2

    Programovanie CNC strojov

    -

    -

    2

    2

    4

    Technické meranie

    -

    -

    2

    2

    4

    Odborný výcvik

    6

    12

    12

    14

    44

    Voliteľné odborné predmety

    0

    0

    1

    2

    3

    Základy technickej mechaniky

    -

    -

    1

    1

    2

    Automatizácia obrábacích strojov

    -

    -

    -

    1

    1

    Spolu

    33

    33

    34

    34

    134

     

    Učebný plán - duálne vzdelávanie

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, 036 01 Martin

    Názov ŠkVP

    Strojárstvo

    Kód a názov  ŠVP

    23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Kód a názov študijného odboru

    2411 K mechanik nastavovač – duálne vzdelávanie

    Stupeň vzdelania

    úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Teoretické vyučovanie

    17

    17

    17

    17,5

    68,5

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    11

    11

    10

    9

    41

    Jazyk a komunikácia

    24

    Slovenský jazyk a literatúra

    3

    3

    3

    3

    12

    Cudzí jazyk

    3

    3

    3

    3

    12

    Človek a hodnoty

    2

    Etická výchova / Náboženská výchova

    1

    1

    -

    -

    2

    Človek a spoločnosť

    2

    Dejepis

    -

    -

    1

    -

    1

    Občianska náuka

    -

    1

    -

    -

    1

    Človek a príroda

    2

    Fyzika

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    2

    Matematika a práca s informáciami

    7

    Matematika

    1,5

    1,5

    1,5

    1,5

    6

    Informatika

    1

    -

    -

    -

    1

    Zdravie a pohyb

    4

    Telesná a športová výchova

    1

    1

    1

    1

    4

    Odborné predmety

    6

    6

    7

    8,5

    27,5

    Ekonomika

    -

    -

    -

    2

    2

    Technické kreslenie

    1,5

    1,5

    -

    -

    3

    Strojárska technológia

    1

    1,5

    -

    -

    2,5

    Strojníctvo

    2

    -

    -

    -

    2

    Technológia

    1,5

    2

    2

    2,5

    8

    Programovanie CNC strojov

    -

    1

    2

    1

    4

    Grafické systémy

    -

    -

    2

    1

    3

    Nástrojárska technológia

    -

    -

    1

    2

    3

    Praktické vyučovanie

    15

    17,5

    17,5

    17,5

    67,5

    Odborný výcvik

    15

    17,5

    17,5

    17,5

    67,5

    Spolu

    32

    34,5

    34,5

    35

    136

   • Naspäť na ponuku odborov