• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2411 K mechanik nastavovač
   • 2411 K mechanik nastavovač

   • 22.09.2022 12:55
   • Profil absolventa
    Absolvent študijného odboru mechanik nastavovač pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti obrábacích strojov je pripravený zostavovať riadiace programy CNC strojov v ručnom alebo poloautomatickom režime. Môže vykonávať práce úzko súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností, technickej prípravy výroby, odbytu výrobkov a nákupu tovaru, skladového hospodárstva a marketingovej analýzy trhu.
   • Pri všetkých činnostiach je schopný efektívne využívať výpočtovú techniku a progresívne informačné technológie. Absolventi sú pripravovaní tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, pri obsluhe, nastavovaní, ale i programovaní CNC strojov, pri nastavovaní, obsluhe, údržbe a opravách stavebných strojov. Po absolvovaní nástupnej praxe majú predpoklady vykonávať činnosti v technickej príprave výroby a riadiť pracovný tím. Po nadobudnutí potrebnej praxe môžu vykonávať aj samostatnú podnikateľskú činnosť.

     

    Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Programátor, operátor CNC strojov

    Školský vzdelávací program

       2411 K mechanik nastavovač.pdf

       2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie.pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2411 K mechanik nastavovač

       2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie

    Dĺžka štúdia

       4 roky

    Forma štúdia

       Denná

    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy.

       Splnenie prijímacích kritérií.

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia

       Maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o maturitnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       V oblasti obrábacích strojov je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti.

    Nadväzná odborná príprava

       Štúdium na vysokých školách

   • Naspäť na ponuku odborov