• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
   • 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

   • 22.09.2022 12:59
   • Profil absolventa
    Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií. dobre sa orientuje v technologických postupoch opráv strojov a strojných zariadení. Uplatňuje sa pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie.
     
   • Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Odborný pracovník v strojárenstve

    Školský vzdelávací program

       2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia (ÚVTOS SUČANY).pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

    Dĺžka štúdia

       3 roky

    Forma štúdia
       Denná
     
    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy

       Splnenie prijímacích kritérií

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

    Spôsob ukončenia štúdia
       Záverečná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o záverečnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       Na postoch strojárskej výroby a v každej oblasti kde sa používajú a diagnostikujú, opravujú stroje zariadenia a mechanizmy.

    Nadväzná odborná príprava
       Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A.
   • Naspäť na ponuku odborov