• Strojárstvo

  • Skupinu odborov 24 Strojárstvo je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

   Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

  • 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
   • 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

   • 28.05.2019 09:53
   • Profil absolventa
    Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií. dobre sa orientuje v technologických postupoch opráv strojov a strojných zariadení. Uplatňuje sa pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie.
     
   • Kód a názov ŠVP

       23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    Názov ŠkVP

       Odborný pracovník v strojárenstve

    Školský vzdelávací program

       2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia.pdf

       2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia (ÚVTOS SUČANY).pdf

    Kód a názov študijného odboru

       2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

    Dĺžka štúdia

       3 roky

    Forma štúdia
       Denná
     
    Vstupné požiadavky na štúdium

       Úspešné ukončenie základnej školy

       Splnenie prijímacích kritérií

       Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

    Spôsob ukončenia štúdia
       Záverečná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

       Vysvedčenie o záverečnej skúške

       Výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania

       Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

       Na postoch strojárskej výroby a v každej oblasti kde sa používajú a diagnostikujú, opravujú stroje zariadenia a mechanizmy.

    Nadväzná odborná príprava
       Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A.
    Učebný plán

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, 036 01 Martin

    Názov ŚkVP

    Odborný pracovník v strojárenstve

    Kód a názov  ŠVP

    23, 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba  II

    Kód a názov učebného odboru

    2466 H  02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

    Stupeň vzdelania

    stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

    Dĺžka štúdia

    3 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    11,5

    8

    6

    25,5

    Jazyk a komunikácia

    11,5

    Slovenský jazyk a literatúra

    1,5

    1

    1

    3,5

    Cudzí jazyk

    3

    3

    2

    8

    Človek a hodnoty

    1

    Etická výchova / Náboženská výchova

    1

    -

    -

    1

    Človek a spoločnosť

    1

    Občianska náuka

    1

    -

    -

    1

    Človek a príroda

    2

    Fyzika

    1

    1

    -

    2

    Matematika a práca s informáciami

    4

    Matematika

    1

    1

    1

    3

    Informatika

    1

    -

    -

    1

    Zdravie a pohyb

    6

    Telesná a športová výchova

    2

    2

    2

    6

    Odborné predmety

    21,5

    25

    27

    73,5

    Teoretické vzdelávanie

    26

    Ekonomika

    -

    -

    1

    1

    Technické kreslenie

    1,5

    2

    2

    5,5

    Základy strojárstva

    1

    -

    -

    1

    Stroje a zariadenia

    -

    1

    -

    1

    Strojárska technológia

    1

    1

    1

    3

    Strojníctvo

    1

    1

    -

    2

    Technické meranie

    2

    -

    -

    2

    Technológia montáže

    -

    4

    4,5

    8,5

    Aplikovaná informatika

    -

    1

    1

    2

    Praktická príprava

    47,5

    Odborný výcvik

    15

    15

    17,5

    47,5

    Spolu

    33

    33

    33

    99

     

    Učebný plán - Elokované pracovisko ÚVTOS Sučany

    Škola

    Spojená škola,

    Československej armády 24, 036 01 Martin

    Elokované pracovisko ÚVTOS Sučany

    Názov ŚkVP

    Odborný pracovník v strojárenstve

    Kód a názov  ŠVP

    23, 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba  II

    Kód a názov učebného odboru

    2466 H  02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

    Stupeň vzdelania

    stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

    Dĺžka štúdia

    3 roky

    Forma štúdia

    denná

    Druh školy

    štátna

    Vyučovací jazyk

    slovenský jazyk

    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    11,5

    8

    6

    25,5

    Jazyk a komunikácia

    11,5

    Slovenský jazyk a literatúra

    1,5

    1

    1

    3,5

    Cudzí jazyk

    3

    3

    2

    8

    Človek a hodnoty

    1

    Etická výchova / Náboženská výchova

    1

    -

    -

    1

    Človek a spoločnosť

    1

    Občianska náuka

    1

    -

    -

    1

    Človek a príroda

    2

    Fyzika

    1

    1

    -

    2

    Matematika a práca s informáciami

    4

    Matematika

    1

    1

    1

    3

    Informatika

    1

    -

    -

    1

    Zdravie a pohyb

    6

    Telesná a športová výchova

    2

    2

    2

    6

    Odborné predmety

    21,5

    25

    27

    73,5

    Teoretické vzdelávanie

    26

    Ekonomika

    -

    -

    1

    1

    Technické kreslenie

    1,5

    2

    2

    5,5

    Základy strojárstva

    1

    -

    -

    1

    Stroje a zariadenia

    -

    1

    -

    1

    Strojárska technológia

    1

    1

    2

    4

    Strojníctvo

    1

    2

    -

    3

    Technické meranie

    2

    -

    -

    2

    Technológia montáže

    -

    4

    4,5

    8,5

    Praktická príprava

    47,5

    Odborný výcvik

    15

    15

    17,5

    47,5

    Spolu

    33

    33

    33

    99

     
   • Naspäť na ponuku odborov