• Divadelné predstavenie A je tu zas

     • 15. novembra 2019 sme opäť podľahli divadelnému pokušeniu v Mestskom divadle v Žiline a spolu s triedami 1. C,1. D, 2. A  a 2. B sme so záujmom išli zhliadnuť hru A je tu zas. Príbeh o Hitlerovi, ktorý sa preberie v 21. storočí a opäť začne pretláčať v spoločnosti svoju ideu a program, dokáže súčasnému divákovi povedať veľa. Je na každom z nás, ako sa dokáže popasovať s informáciami, kriticky ich prehodnotiť a urobiť si vlastný názor. Hra ponúka nielen situačnú a charakterovú komiku, ale aj zamyslenie nad tým, či a do akej miery sme manipulovateľní. Cesta do Žiliny za kultúrnym zážitkom sa nám opäť vyplatila.

     • Otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska

     • KIA pomohla strojárom

      V piatok 8. novembra sa na pôde Spojenej školy v Martine uskutočnilo slávnostné otvorenie nového meracieho prístroja japonskej spoločnosti Crista Plus v strojárskej učebni a workoutového ihriska, ktoré bude slúžiť na kvalitnejšiu výučbu žiakov v predmete telesná a športová výchova. Na otvorení boli prítomní predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a primátor Martina Ján Danko.

      Súradnicový merací dotykový stroj Crista Plus M 574 od japonskej spoločnosti Crista Plus inštalovali v učebni školy iba pred niekoľkými dňami. Dostalo sa do Spojenej školy v Martine prostredníctvom Nadácie KIA Motors. Náklady na inštalovanie zariadenia predstavujú čiastku 31 000 €. Samotný prístroj stojí 28 000 €, 3 000 € bolo vynaložených na klimatizáciu a vzduchotechniku. Spoločnosť KIA Motors sa podieľala na financovaní čiastkou 15 000 €, zvyšné financie boli poskytnuté z rozpočtu školy. „Som rada, že takéto zariadenie dostala jedna z najlepších odborných škôl na Slovensku“, povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. „Spojená škola v Martine si zaslúži modernizáciu a spoluprácou s rôznymi strojárskymi spoločnosťami a automobilkami modernizuje svoje učebne. Nemalou mierou sa na skvalitňovaní výučby podieľa aj Žilinský samosprávny kraj a využívanie prostriedkov z rôznych nadácií. Spojená škola vychováva takmer dvesto žiakov pre duálny spôsob vzdelávania a radí sa k popredným v našej krajine.“

      Okrem samotného prístroja bolo v učebni potrebné vybudovať bezprašné prostredie a klimatizáciu. Merací stroj v praxi slúži na vyhodnocovanie geometrických rozmerov strojárskych súčiastok. Praktické využitie nájde v strojárskych spoločnostiach a automobilkách na kontrolných pracoviskách k presnému zmeraniu vyrábaných súčiastok. V Spojenej škole je určený na prípravu žiakov na povolanie v kontrolných meracích strediskách a určite výrazným spôsobom skvalitní výučbu v predmete technické merania. Doteraz žiaci merali súčiastky iba s klasickými (mechanickými) meradlami ako bolo posuvné meradlo, mikrometer a meracie prípravky. Podľa nového prístroja žiaci na vyučovaní súčiastku položia a upevnia na merací stroj, zapnú zariadenie, ktoré si dotykom „osiahne„ súčiastku zo všetkých strán a stanoví jej presné rozmery. „ „Sme radi za každú modernizáciu našich učební. V tomto prípade sme využili možnosť spolupráce s nadáciou KIA Motors,“ hovorí riaditeľ Spojenej školy v Martine Jozef Zanovit. „Škola patrí medzi najmodernejšie a najvyspelejšie na Slovensku a každoročne vychováva okolo 150 žiakov pre pracovný trh. Naši žiaci patria medzi vysokokvalifikované kádre, ktoré sa uplatňujú v strojárskom, automobilovom i elektrotechnickom priemysle. Dôkazom úspešnosti je aj meradlo v duálnom systéme vzdelávania. Za štyri roky sme v duále potvrdili spoluprácu s tamer dvadsiatimi certifikovanými spoločnosťami a dvadsiatimi autoservismi, čo nás radí medzi TOP školy na Slovensku.“

      Súčasťou slávnostného dňa bolo aj otvorenie workoutového ihriska v areáli školy. Prinícp Workoutového ihriska spočíva v tom, že žiak cvičí s vlastnou váhou. Kliky, drepy, zhyby, to všetko môžu žiaci robiť na montovanom zariadení priamo pod holým nebom. Takéto pohybové zariadenie vyrástlo v Spojenej škole Martin počas letných a jesenných dní. Po výkopových prácach nasledovalo  položenie podkladových materiálov, betónovanie samotnej kovovej konštrukcie a napokon terénne úpravy. Ihrisko si vyžiadalo náklady približne 27 000 €. 15 000 € stála samotná konštrukcia, 12 000 € úpravy terénu. Na výstavbu prispel aj Žilinský samosprávny kraj čiastkou 5 500 €.

       

      Text a snímka:

      Milan Petržel

     • „Smelo na cesty“

     • Správa  zo súťaže,  

      zo dňa 18.10.2019,

       

      Dňa 18.10. sa konal 6. ročník  súťaže   workshopu   „smelo na cesty“,   ktorá sa konala vo vzdelávacom  stredisku  KIA-motors Slovakia,  v Gbelanoch pri Žiline.

       

      Súťaže sa zúčastnili  pedagogický dozor, Mgr. Miroslav Kyzek  a  žiaci našej SOS,  Martin  4.B. triedy, a to:

      Marek Móric, 

      Kristián Romančík

      Lukáš Kubička

       

      Cieľom workshopu bolo,

      -stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti mladých ľudí,

      -rozvoj komunikačných a prezentačných zručností,

      -priblížiť mladým ľudom problematiku bezpečného a zodpovedného správania na cestách,

      -motivovať žiakov využívať príležitosti presadiť sa a byť úspešnými pri uplatnení sa na trhu práce,

       Žiak  Marek Móric skončil na prvom mieste.

      Žiak  Kristián Romančík skončil na druhom mieste.

      Žiak Lukáš Kubička skončil na piatom mieste,

       

      Dňa:25.10.2019

     • Návšteva Mestského divadla v Žiline

     • 6. novembra 2019 sme s triedami 3. B, 3. E a 4. A zhliadli v Mestskom divadle v Žiline divadelnú hru Prachy.  Montáž obrazov zo súčasného života mladých i starých, bohatých i chudobných doplnili herci aj interpretáciou známych častí piesní na tému peniaze. Hra ponúkala zamyslenie nad tým, čo je v živote skutočne dôležité a čo všetko je človek schopný s peniazmi alebo pre ich získanie spraviť. Zaujímavé by bolo, ako by sme v niektorých situáciách reagovali miesto postáv my sami. Návšteva tohto predstavenia zanechala v nás všetkých príjemný kultúrny zážitok a chuť vidieť ďalšie.