• Projekty a granty

   • Naša škola sa zapája do rôznych projektových výziev, v ktorých je veľmi úspešná. Prostredníctvom projektov inovujeme vyučovací proces zabezpečením najmodernejších učebných pomôcok, tvorbou vzdelávacích materiálov, výmenné odborné stáže pre žiakov v zahraničí, zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch, spoznávanie rôznych medzinárodných kultúr a priateľstiev.

    • Společne při přípravě mladých odborníků - Spoločne pri príprave mladých odborníkov

    • 04.11.2019 14:35
    • Náš projekt je inovatívny tým, že sme prostredníctvom priestoru etwinning spojili dva projekty IVT Leonardo.  Chceli sme ukázať možnú spoluprácu dvoch odborných škôl s technickým zameraním, realizovali sme zdieľanie náročného technického vybavenia, odborných kádrov, spoluprácu škôl na úrovni menežmentu, učiteľov teoretického a praktického vyučovania a žiakov školy.
    • Vytvorili sme spoločné kurikulá v oblasti odborného vzdelávania v elektrotechniky a strojárstva. Rozpracovali sme model trvalo udržateľnej spolupráce európskych škôl s prvkami kolegiálnej spolupráce, priateľstva a interkultúrneho dialógu.  Ponúkli sme nové formy štúdia ako zahraničná odborná stáž, projektové vyučovanie, problémové vyučovanie, zážitkové vyučovanie,  rovesnícke učenie prostredníctvom disemninačných aktivít  na základných školách a besied so spolužiakmi. ... Diskusia so zamestnávateľmi a odborné exkurzie zlepšili predstavy mladých ľudí o európskom trhu práce a ich zamestnateľnosť. Projekt naplnil ciele etwinningovej spolupráce –spoločne sme pripravovali žiakov našich škôl a preniesli sme best practices do edukačného procesu. Učitelia získali novú kompetenciu –zvládli formálnu integráciu do časovo - tematických plánov. Predstavenie práce na projekte etwinning  Spoločne pri príprave mladých odborníkov  je súčasťou  úspešného projektu Spojenej školy v Martine Euroscola 2014, kde žiaci získali možnosť zúčastniť sa otvoreného zasadnutia európskeho parlamentu.

      

      

     Reportáž v televízii TURIEC

     Český projekt: Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti moderních řídicích systémů
      
     Slovenský projekt : Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti automatizovaných systémov a informačných technológií

      

     LEONARDO DA VINCI IVT Mobility
     Projekt  Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti automatizovaných systémov a informačných technológií je orientovaný predovšetkým na absolventov odborov mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik - zameranie na automatizačnú techniku Spojenej školy v Martine.
     Úlohou projektu je podporiť účastníkov odbornej prípravy  pri získavaní a využívaní vedomostí, schopností, zručností a kvalifikácie, a tým im pomôcť pri osobnom rozvoji, zamestnateľnosti  na európskom trhu práce.
      Cieľom organizácie odbornej stáže  je zvýšiť kvalitu a príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy v regióne. Chceme vytvoriť tradíciu zahraničných stáží  študentov v počiatočnej odbornej príprave.
     Mobility projektu sa uskutočnia do Českej republiky do  hosťujúcej partnerskej organizácie Strednej priemyselnej školy v Chrudimi v mesiaci máj 2013 v trvaní dva týždne.
      
     Navštívte s nami našu odbornú stáž - programovanie CNC
     Pobyt českých študentov na Slovensku
     Dvůr králové
      
      
    • Naspäť na zoznam článkov