• Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji

   •                                            

     

    B Ciele projektu

     

    B1 Strategický cieľ projektu

    B2 Väzba na príslušné ciele výzvy

     

    Prispieť k posilneniu odborných jazykových zručností žiakov stredných odborných škôl v odboroch elektrotechnika, strojárstvo, stavebníctvo, lesníctvo  v Žilinskom samosprávnom kraji.

     

     

     

    Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti

    • tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl - s dôrazom na 1. ročník - podporujúcich kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúcich žiakov pre vedomostnú spoločnosť (napr. tvorba vzdelávacieho programu školy, inovácia metód a foriem vyučovania);
    • inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

     

    B3 Špecifické ciele projektu

    B4 Väzba na strategický cieľ projektu

     

    1.        Vytvorenie rozvojových programov škôl v súlade s požiadavkami zamestnávateľov

     

    2.        Posilnenie zručnosti pedagógov smerujúcich k zavedeniu projektového vyučovania

     

    3.        Inovácia jazykového vzdelávania so zameraním na odbornú zložku

     

    4.        Implementácia inovatívnych foriem výučby vo vyučovacom procese

     

     

    Prípravou a implementáciou odborného jazykového vzdelávania do vyučovacieho procesu projekt prispeje k posilneniu odborných jazykových zručností žiakov stredných odborných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji.

     

     

     

     

     

    C Cieľové skupiny

     

    C1 Cieľová skupina

    C2 Charakteristika cieľovej skupiny

     

    Pedagogickí zamestnanci 6 stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji:

    -          SOU stavebné Žilina,

    -          SOU Čadca,

    -          SOU strojárske Námestovo,

    -          SŠ Martin,

    -          Slš Liptovský Hrádok,

    -          SOU energetické Žilina

     

    Žiaci 6 stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji :

    -          SOU stavebné Žilina,

    -          SOU Čadca,

    -          SOU strojárske Námestovo,

    -          SŠ Martin,

    -          Slš Liptovský Hrádok,

    -          SOU energetické Žilina

    Pedagogickí zamestnanci 6 stredných škôl:

    17 učiteľov nemeckého jazyka a 22 učiteľov anglického jazyka vekovej štruktúry od 26 do 60 rokov, s prevahou žien, geografické umiestnenie v rámci Žilinského samosprávneho kraja, bez zdravotného postihnutia, žiadni príslušníci špeciálneho etnika, slovenská národnosť,  s ukončeným vysokoškolským vzdelaním

     

    Žiaci 6 stredných škôl:

    480 žiakov prvého až štvrtého ročníka vekovej štruktúry od 15 do 19 rokov, predpokladané percento žien je maximálne 10%, geografické umiestnenie v rámci Žilinského samosprávneho kraja, bez zdravotného postihnutia, z hľadiska socio-ekonomickej situácie sú žiaci na priemernej až nižšej strednej úrovni (cca 25% žiakov pochádza z ekonomicky slabších rodín), žiadni príslušníci špeciálneho etnika, slovenská národnosť,  ukončené základné vzdelanie

     

    Učebné texty z technológie