• Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji

      •                                            

         

        B Ciele projektu

         

        B1 Strategický cieľ projektu

        B2 Väzba na príslušné ciele výzvy

         

        Prispieť k posilneniu odborných jazykových zručností žiakov stredných odborných škôl v odboroch elektrotechnika, strojárstvo, stavebníctvo, lesníctvo  v Žilinskom samosprávnom kraji.

         

         

         

        Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti

        • tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl - s dôrazom na 1. ročník - podporujúcich kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúcich žiakov pre vedomostnú spoločnosť (napr. tvorba vzdelávacieho programu školy, inovácia metód a foriem vyučovania);
        • inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

         

        B3 Špecifické ciele projektu

        B4 Väzba na strategický cieľ projektu

         

        1.        Vytvorenie rozvojových programov škôl v súlade s požiadavkami zamestnávateľov

         

        2.        Posilnenie zručnosti pedagógov smerujúcich k zavedeniu projektového vyučovania

         

        3.        Inovácia jazykového vzdelávania so zameraním na odbornú zložku

         

        4.        Implementácia inovatívnych foriem výučby vo vyučovacom procese

         

         

        Prípravou a implementáciou odborného jazykového vzdelávania do vyučovacieho procesu projekt prispeje k posilneniu odborných jazykových zručností žiakov stredných odborných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji.

         

         

         

         

         

        C Cieľové skupiny

         

        C1 Cieľová skupina

        C2 Charakteristika cieľovej skupiny

         

        Pedagogickí zamestnanci 6 stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji:

        -          SOU stavebné Žilina,

        -          SOU Čadca,

        -          SOU strojárske Námestovo,

        -          SŠ Martin,

        -          Slš Liptovský Hrádok,

        -          SOU energetické Žilina

         

        Žiaci 6 stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji :

        -          SOU stavebné Žilina,

        -          SOU Čadca,

        -          SOU strojárske Námestovo,

        -          SŠ Martin,

        -          Slš Liptovský Hrádok,

        -          SOU energetické Žilina

        Pedagogickí zamestnanci 6 stredných škôl:

        17 učiteľov nemeckého jazyka a 22 učiteľov anglického jazyka vekovej štruktúry od 26 do 60 rokov, s prevahou žien, geografické umiestnenie v rámci Žilinského samosprávneho kraja, bez zdravotného postihnutia, žiadni príslušníci špeciálneho etnika, slovenská národnosť,  s ukončeným vysokoškolským vzdelaním

         

        Žiaci 6 stredných škôl:

        480 žiakov prvého až štvrtého ročníka vekovej štruktúry od 15 do 19 rokov, predpokladané percento žien je maximálne 10%, geografické umiestnenie v rámci Žilinského samosprávneho kraja, bez zdravotného postihnutia, z hľadiska socio-ekonomickej situácie sú žiaci na priemernej až nižšej strednej úrovni (cca 25% žiakov pochádza z ekonomicky slabších rodín), žiadni príslušníci špeciálneho etnika, slovenská národnosť,  ukončené základné vzdelanie

         

        Učebné texty z technológie