• O projekte

    • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zastúpení Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy Európskej únie vyhlásilo projekt pod názvom Informačné technológie – efektívny nástroj v odbornom výcviku, ktorý je určený stredným školám na Slovensku. Do tohto projektu, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa zapojila aj  Spojená škola v Martine. Cieľom projektu je premena tradičnej školy na modernú. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa zvýraznili možnosti etablovania sa školských, kultúrnych, spoločenských organizácií a miestnej samosprávy na moderné európske podmienky. Deje sa to prostredníctvom projektov, ktorých garantom je cez Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond Európske spoločenstvo.

     Nie náhodou sa projekt Informačné technológie – efektívny nástroj v odbornom výcviku nesie pod hlavičkou „Investície do Vašej budúcnosti“. V martinskej  Spojenej škole majú s využívaním eurofondov niekoľkoročné skúsenosti. Každý projekt, ktorý v škole „padol na úrodnú pôdu“, bol zameraný na odborné vzdelávanie mladých ľudí, ale aj na rozvoj zamestnanosti v regióne. Podobne zameraný je aj projekt Informačné technológie – efektívny nástroj v odbornom výcviku. Ako prioritnú tému treba vidieť v návrhu, zavádzaní a vykonávaní reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy a tým rozvíjaní zamestnanosti pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce. Podmienkou je  aktualizovanie kvalifikácie školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike.

     Ak by sme mali hovoriť o čosi podrobnejšie, môžeme podporu vzdelávania zavedením novej formy s využitím informačných technológií v praxi špecifikovať do troch bodov:
     1. Inovácii metodickej dokumentácii dvoch študijných odborov na škole
     2. Zvýšením odbornej kvalifikácie učiteľov
     3. Zefektívnením praktickej výuky na hodinách odborného výcviku.
      
     V prvej fáze sa v Spojenej škole v Martine zapojí do vzdelávacích aktivít 18 zamestnancov a následne po nich do realizácie aktivít projektu 84 študentov. Proces vzdelávania potrvá do roku 2011. Do roku 2016 sa počet absolventov vzdelávacieho programu zvýši o ďalších 26.
      
     Pri ešte bližšej špecifikácii možno odhadnúť aj merateľné ukazovatele. V prvej fáze (v ob-dobí rokov 2009 – 2011) sa do aktivít vzdelávacieho projektu zapojí 18 zamestnancov Spojenej školy v Martine. Tí poskytnú získané vzdelania ďalším 84 žiakom školy v dvoch vzdelávacích programoch. Dopad to bude mať aj na ďalších absolventov vzdelávania, ktorých sa do roku 2016 vyškolí 26.

     Ak sa na projekt pozrieme z časového hľadiska, zapracovanie inovácií do školského vzdelávacieho programu je naplánované na október 2009 až apríl 2010. Vyškolenie pedagógov je dokonca v ešte kratšom časovom horizonte – 4 mesiace (od októbra 2009 do januára 2010). Tvorbu modulov a inováciu didaktických pomôcok si prijímateľ naplánoval na december tohto roku až august 2010. Samotná  implementácia inovácií na hodinách odborného výcviku s podporou e-learningu dostane priestor od septembra 2010 do júla 2011. Osemnásť vyškolených pedagógov pripraví na hodinách odborného výcviku až 84 žiakov, teda implementačným procesom prejde približne každý jedenásty žiak Spojenej školy v Martine.

     Z pohľadu rozpočtu projektu treba spomenúť niektoré fakty. Až jedenásť položiek figuruje vo výdavkovej časti. Medzi finančne najväčšie patrí zabezpečenie výpočtovej techniky (osobné počítače, modemy, periférne zariadenia k PC) vo výške 19 600 €, editovanie kníh, časopisov, učebníc, mediálnych produktov a kompenzačných pomôcok v sume vyše 39 000 € a využitie špeciálnych služieb vo výške takmer 15 00 €.