• Rozvoj celoživotného vzdelávania pre osoby s nedostatočnou kvalifikáciou

   • Popis projektu

    Názov projektu: Rozvoj celoživotného vzdelávania pre osoby s nedostatočnou kvalifikáciou

    Doba trvania: 1. 1. 2005 až 31. 3. 2005

    Aktivita projektu: Vytvorenie dvoch vzdelávacích modulov – obrábač a frézar

    Rozsah projektu: 84 hodín na jeden modul. Moduly budú slúžiť na rekvalifikáciu osôb s nedostatočnou kvalifikáciou.

    Postup pre vytvorenie projektu:

       vytvorenie centra distančného vzdelávania

       vytvorenie softwaru pre vzdelávanie – moduly

       pilotné otestovanie vytvorených modulov

       posúdenie vytvorených modulov

       tlač výukových materiálov

       vyškolenie učiteľov

     

    Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

    ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. SORO /78/2004 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“)

    Uzatvorená podľa § 269 odsek Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

    a v zmysle § 55f zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

    medzi

    Poskytovateľom pomoci: (ďalej len „SORO“)

    Ministerstvom školstva SR

    so sídlom: Stromová 1, 813 30 Bratislava

    zastúpený: Doc. Mgr. Martinom Froncom, PhD. – ministrom školstva SR, štatutárnym

    a

    konečným prijímateľom: (ďalej len „prijímateľ“)

    Názov: Stredné odborné učilište strojárske

    Sídlo:  Červenej armády 25, 036 01 Martin

    IČO: 17050499

    Telefón: 043/4133062

    Fax: 043/4237122

    e-mail: sousmt@sousmt.edu.sk

    Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Zanovit