• Projekt vzdelávania v CNC technológiách EMCO Win NC Fanuc

   • Predkladateľ projektu – žiadateľ (zriaďovateľ)

    Adresa žiadateľa:

    Žilinský samosprávny kraj

    Odbor školstva

     Ul. Komenského 48

    011 09  Žilina

    Telefón: +421/41/5032242

    E-mail: veronika.minarikova@zasks.sk

      

    Realizátor projektu

    Adresa strednej odbornej školy:

    Spojená škola

    Červenej armády 25

    036 01 Martin

    Riaditeľ strednej odbornej školy: Mgr. Jozef Zanovit

    Telefón: +421/43/4133 062

    E-mail: ssmt@vuczilina.sk

    Koordinátor projektu: Mgr. Jozef Gerát

    Pracovné zaradenie, funkcia: Odborný pracovník, manažér

    Telefón:+421/43/4001114

    E-mail: ssmt@vuczilina.sk

     

    Cieľ projektu:

    Cieľom projektu je vytvorenie a vykonávanie pilotných školení, a tréningov v CNC programovaní EMCO Win NC Fanuc. Tieto tréningy a kurzy sú zamerané na ďalšie vzdelávanie 10 pedagogických zamestnancov , ktorí nie sú zamestnancami realizátora projektu. Dĺžka vzdelávania bude 15 vyučovacích hodín na osobu.

    Po získaní projektu nám program EMCO Win NC Fanuc umožní zvýšenie kompetencií žiakov študijných a učebných odborov v profesii Mechanik nastavovač, Programátor obrábacej a zváracej techniky a Obrábač kovov. Použitie najmodernejších softvérových aplikácií, bude zahrnuté v  obsahu učebných osnov a učebných plánov uvedených profesii, postupne podľa náročnosti  v každom ročníku.

    Budú spracované učebné texty programu EMCO Win NC Fanuc vo forme  metodickej príručky v elektronickej podobe, ktorá bude po skončení projektu voľne prístupná všetkým stredným školám SR na web. stránke www.sspmt.edu.sk, alebo na požiadanie podľa záujmu škôl.

     

    Charakteristika projektu:

    CNC technológie EMCO Win NC Fanuc je v súčasnosti najmodernejší spôsob výroby v strojárenskom priemysle pri všetkých druhoch trieskového obrábania s využitím výpočtovej techniky. Tento druh softvéru je určený pre vyučovanie programovania strojov s CNC riadením, ktorí je používaný vo väčšine strojárenských podnikoch.

    Pri realizácii projektu využijeme softvér EMCO WinNC Fanuc – umožňuje za pomoci výpočtovej techniky na teoretickom vyučovaní plnohodnotne nahradiť drahú technológiu používanú v modernom strojárenskom priemysle.

    Tento projekt má dôležité opodstatnenie vo vyučovacom procese na každej SOŠ na prípravu žiakov a preto je dôležité odborne vyškoliť aj pedagogických zamestnancov ktorí sa s problematikou programovania CNC strojov stretávajú vo vyučovacom procese v odborných predmetoch, a taktiež aj pedagogických zamestnancov ktorí vyučujú odborný výcvik.

    Budú spracované učebné texty programu EMCO Win NC Fanuc vo forme  metodickej príručky v elektronickej podobe, ktorá bude po skončení projektu voľne prístupná všetkým stredným školám SR na web. stránke www.sspmt.edu.sk, alebo na požiadanie podľa záujmu škôl.

    Systém umožňuje používať CNC technológie EMCO Win NC Fanuc a jednoducho inštalovať do modernej odbornej učebne vybavenej pracoviskami IKT.

    Pútavou a zaujímavou formou umožňuje dosiahnuť trvalé návyky a správne a efektívne využitie CNC technológii.

    Ekonomická efektivita sa odzrkadlí v schopnostiach absolventov ovládajúcich programovanie CNC technológii, čím umožní absolventom ľahšiu aplikáciu a uplatnenie sa na trhu práce.

    Získaním požadovaného softvéru škola môže poskytovať kvalitné vzdelanie plne hodnotných absolventov v oblasti CNC techniky a umožní škole vykonávať odborné školenia pre pracovníkov z praxe a nezamestnaných.

    Zameranie projektu zodpovedá požiadavkám z praxe v našom regióne.

     

    Časový harmonogram realizácie projektu:

    1. jún – 31. december 2009

       obstaranie softvérov, dodanie, inštalácia zaškolenie pedagógov SŠ Martin

       školenie 10 pedagogických zamestnancov iných škôl – september

       spracované učebné texty programu EMCO Win NC Fanuc vo forme metodickej príručky v elektronickej podobe zverejniť na web. stránke www.sspmt.edu.sk

       skúsenosti zo školení, vyhodnotenie projektu