• Modernizácia učebných osnov na SŠP v Martine

   •  

     

    Názov projektu: "Modernizácia učebných osnov na SŠP v Martine"

    Začiatok práce na projekte: 01. október 2005

    Termín ukončenia projektu: február 2007

    Časový harmonogram prác na projekte:

    Názov aktivyty

    Predpokladaný dátum realizácie

    2005 2006 2007
    9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
    1. Príprava realizácie projektu   X                                  
    2. Modernizácia učebných osnov     X X X X X X X X X                
    3. Vytvorenie učebnice a e-learingových častí                   X X X X X          
    4. Pripomienkovanie vytvorených osnov                           X X X      
    5. Schválenie modernizovaných osnov                                 X    
    6. Vyškolenie učiteľov odborných predmetov                                 X X  
    7. Hodnotenie projektu a publicita       X     X     X     X     X   X  

     

    Cieľ projektu:  Je modernizácia učebných osnov zo zameraním na zlepšenie prepojenosti odborného vzdelávania v oblasti podnikateľských zručností a zavedenie moderných informačných technológií do výukového procesu.

    Špecifické ciele projektu:

    Modernizácia učebných osnov v študijnom odbore "škola podnikania".

       Modernizácia sa týka nasledovných učebných osnov v predmetoch:

       podnikanie,

       účtovníctvo,

       marketing,

       manažment,

       podnikateľské analýzy,

       právna náuka,

       administratíva a korešpondencia.

    Profil absolventa a pôvodné učebné osnovy si môžete pozrieť TU

    Návrh upravených učebných osnov si môžete pozrieť TU

     

       pri inovácií osnov sa bude klásť dôraz najmä na nasledujúce činnosti:

                           zavádzanie moderných simulačných nástrojov do výučby a využívanie výpočtovej techniky

                           zavádzanie najmodernejších poznatkov z praxe začínajúcich podnikateľov

                           začlenenie aj výrobných procesov do výučby podnikania tak, aby sa celá výučba neobmedzovala len na obchodné podniky

                           uvádzanie názorných praktických príkladov

                           zavádzanie komplexného ponímanie podnikania

     

       po inovácií učebných osnov expertnou skupinou bude nasledovať proces pripomienkovania piatimi začínajúcimi podnikateľmi a dvoma nezávislými odborníkmi z univerzitného prostredia

     

       vytvorenie e-learningových častí nových učebných osnov v oblasti výrobných procesov a finančných analýz

       vytvorenie učebnice, ktorá komplexne a v súlade s potrebami praxe zhrnie a poukáže na vzájomné väzby predmetov potrebných pre začatie podnikania

       zlepšenie spolupráce strednej školy podnikania a podnikateľského inkubátora pri výchove potenciálnych podnikateľov

       vyškolenie 20 učiteľov tak, aby boli schopní realizovať výučbu nových učebných osnov