• Tvorba kurzu "Správca počítačových sietí"

   •  

    Názov projektu: Tvorba kurzu "Správca počítačových sietí"

    Doba trvania: 1. 1. 2006 až 28. 2. 2007

     

    Hlavným cieľom projektu je:

    Rozšírenie ponuky vzdelávania v oblasti moderných technológii zavedených nových foriem vzdelávania využívajúcich informačné technológie.  Keďže rozšírením vzdelávania sa zlepší aj kvalita absolventov  ďalšieho vzdelávania, hlavný cieľ Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile.

     

    Špecifickými cieľmi projektu sú:

       vytvorenie moderného modulového programu ďalšieho vzdelávania zameraného na výuku moderných prvkov v sieťových technológiách

       vytvorenie moderného vzdelávacieho centra pre vzdelávanie v oblasti sieťových technológií

       pilotné otestovanie navrhovaných modulov vyškolením 10 učiteľov v používaní informačných technológií a moderného výukového softwéru

       vyškolenie 10 absolventov

     

    Všetky  tieto ciele sú v súlade s hlavným cieľom opatrenia 3.2: - zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania prostredníctvom podpory budovania systému celoživotného vzdelávania prostredníctvom stimulácie nových programov a financovania realizácie programov ďalšieho vzdelávania.