• Projekty a granty

   • Naša škola sa zapája do rôznych projektových výziev, v ktorých je veľmi úspešná. Prostredníctvom projektov inovujeme vyučovací proces zabezpečením najmodernejších učebných pomôcok, tvorbou vzdelávacích materiálov, výmenné odborné stáže pre žiakov v zahraničí, zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch, spoznávanie rôznych medzinárodných kultúr a priateľstiev.

    • Modernizácia obsahu, metód a prostriedkov vzdelávania v strojárskom a elektrotechnickom odbore zameraná pre potreby trhu.

    • 04.11.2019 13:59
    • Fond: Európsky sociálny fond

     Programové obdobie: 2007 - 2013

     Operačný program: Vzdelávanie

     Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

    •  

              

      

      

     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

      

      

     Učebné materiály vytvorené v rámci projektu.

      

      

     Prijímateľ: Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin

     ITMS kód projektu: 26110130516

     Rozpočet projektu: 268 717,00 €

     Výška poskytnutého NFP: 228 409,45 €

     Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 07.11.2012

     Realizácia projektu: 11/2012 - 10/2014

     Miesto realizácie: Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin

      

      

     Cieľ projektu

      

     Strategický cieľ projektu
     Inovácia vzdelávania na Spojenej škole v Martine v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch pre potreby trhu práce založená na inovatívnych formách výučby. Projekt sa snaží pomocou inovácie obsahu a metód vzdelávania orientovaného na praktické zručnosti žiakov s využitím informačno-komunikačných technológii (IKT), čo prispeje k lepšej pripravenosti absolventa pre jeho nadväzujúce vzdelávanie ako aj pre potreby vedomostnej spoločnosti, naplniť globálny cieľ Operačného programu Vzdelávanie „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti  SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“.
      
     Väzba na príslušné ciele výzvy
     1.  Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
     2.  Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
      
     Projekt svojou realizáciou prispeje k napĺňaniu špecifického cieľa opatrenia tým, že zavádzaním moderného interaktívneho vyučovania realizovaného s využitím IKT, nákupom potrebných didaktických pomôcok a techniky na vybrané predmety budú absolventi lepšie pripravení na svoju prácu, nadobudnú potrebné zručnosti už v škole na vyučovaní. Tým sa zvýši uplatniteľnosť a zamestnanosť absolventov školy.
      
     Špecifické ciele projektu
     1. Inovovať formy, metódy a didaktické prostriedky pre zvýšenie kvality vzdelávania v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch pre 2 študijné odbory
      
     2. Orientovať prípravu pedagógov na získanie a rozvoj potrebných kompetencií pri inovácii vzdelávania
      
     Väzba na strategický cieľ projektu
     Špecifické ciele povedú k naplneniu strategického cieľa tak, že:
     • budú vytvorené interaktívne vyučovacie materiály s využitím IKT pre obidva odbory – všeobecnovzdelávacie i odborné predmety,
     • obstarajú sa potrebné didaktické pomôcky a zariadenia slúžiace na získanie praktických zručností,
     pedagógovia absolvujú potrebné školenia, aby nadobudli istotu pri práci s IKT na vyučovaní a tvorbe inovácií.
      
      
     Cieľové skupiny
      
     Pedagogickí zamestnanci Spojenej školy:
     • veľkosť cieľovej skupiny: 20
     • pohlavie: 6 mužov, 14 žien
     • geografické umiestnenie: Martin, Turčianské Teplice – okresné mestá
     • veková štruktúra: 33-58 rokov
     • vzdelanostná úroveň: vysokoškolské vzdelanie
     • národnosť: slovenská

      

     Žiaci Spojenej školy:
     • veľkosť cieľovej skupiny: 190
     • pohlavie: 187 mužov, 3 ženy
     • veková štruktúra: 15-19 rokov
     • geografické umiestnenie: Martin, Turčianské Teplice – okresné mestá
     • vzdelanostná úroveň: základné vzdelanie
     • národnosť: slovenská
      
      
     Aktivity projektu
     1. Inovovať formy, metódy a didaktické prostriedky pre zvýšenie kvality vzdelávania v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch pre 2 študijné odbory.
     1.1.  Tvorba inovatívneho vzdelávania pre všeobecnovzdelávacie predmety
     1.2.  Tvorba inovatívneho vzdelávania pre odborné predmety
      
     2. Orientovať prípravu pedagógov na získanie a rozvoj potrebných kompetencií pri inovácii vzdelávania.
     2.1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
      
     1.1.  Tvorba inovatívneho vzdelávania pre všeobecnovzdelávacie predmety

      

     Podrobný popis aktivít č. 1.1.
      
     Názov aktivity
     1.1. Tvorba inovatívneho vzdelávania pre všeobecnovzdelávacie predmety
     Názov špecifického cieľa
     1. Inovovať formy, metódy a didaktické prostriedky pre zvýšenie kvality vzdelávania v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch pre 2 študijné odbory
     Cieľ aktivity
     Vytvoriť pre žiakov aj pedagógov atraktívnu formu vyučovania s využitím modernej techniky prispôsobením aktuálnych požiadaviek trhu práce.
     Termín realizácie aktivity
     11/2012 - 10/2014
     Popis aktivity
     Funkcia
     Účelom aktivity je zatraktívniť vyučovanie vybraných predmetov, zaviesť IKT do vyučovacieho procesu, čím sa zabezpečí názornejšie vyučovanie s obsahom interaktivity. Týmto spôsobom umožníme zvyšovať našim žiakom kompetencie v digitálnej oblasti ako jednej z požiadaviek zamestnávateľov a prispejeme k uplatneniu absolventov na trhu práce.
      
     Vstupy
     Vybraní pedagógovia v spolupráci s externými odborníkmi z radu zamestnávateľov budú pracovať na metodike vyučovania s využitím IKT a interaktivity a vytvoria podklady pre takého inovatívne vyučovanie.
      
     Pedagógovia vytvoria pracovné skupiny podľa predmetov, externí odborníci z radov zamestnávateľov budú pracovať v jednotlivých skupinách podľa potreby.
      
     Metóda
     Vytvorenie pracovných tímov, ktoré budú využívať analýzu, vlastné poznatky a skúsenosti zo získaných školení, poradenstvo a odporúčania externých odborníkov so skúsenosťami.
      
     Výstup
     Podklady pre inovatívne vyučovanie s využitím IKT a interaktivity pre 2 odbory Mechanik počítačových sietí a Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.
      
     Počas aktivity budú vytvorené inovatívne učebné materiály obsahujúce učebné texty, prezentácie, didaktické testy i animácie.
      
     Činnosti realizované v rámci aktivity
     • Obstaranie a nákup zariadení, didaktických pomôcok a študijnej literatúry, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu plánovanej inovácie vyučovania
     • Vytvorenie odbornej učebne
     • Tvorba pracovných skupín podľa odborov a predmetov
     • Konzultácie s odborníkmi z praxe
     • Štúdium literatúry a tvorba materiálov vyučovania a podkladov všeobecnovzdelávacích predmetov
      
     Previazanosť aktivity
     Na aktivitu priamo nadväzuje aktivita 2.1, kde sa budú jednotliví pedagógovia školiť, aby zabezpečili inovatívne vyučovanie.
     Metodológia aktivity
     Na začiatku aktivity sa uskutoční nákup zariadenia/vybavenia, didaktických prostriedkov a odbornej literatúry v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú slúžiť na:
     • vytvorenie wifi pripojenia 
     • vytvorenie modernej učebne a inovácie ostatných odborných učební
     • štúdium pri spracovaní učebných materiálov
     • zavedenie nových foriem a metód na vyučovacie hodiny
      
     Odborní zamestnanci vytvoria pracovné skupiny podľa predmetov, v ktorých budú v spolupráci s externými odborníkmi kompletizovať obsahovú prestavbu vyučovania.
      
     Inovácie môžu priniesť oproti tradičnému vzdelávaniu pre žiakov nasledovné možnosti:
     • väčšiu objektivitu pri vyhodnocovaní testov a z toho plynúcu aj väčšiu objektivitu pri celkovom hodnotení študentov
     • nový spôsob podávania informácií
     • zaraďovanie nových techník do vyučovania, čím je vyučovanie zaujímavejšie
     • využívanie audiovizuálnych prvkov animácií, zvukov na zvyšovanie názornosti
     • interaktívnosť, žiak môže zasahovať priamo do deja, meniť podmienky a pod.
      
     V rámci aktivity sa na základe spolupráce s externými dodávateľmi služieb a internými odbornými zamestnancami budú vytvárať inovatívne formy materiálov ako sú interaktívne cvičenia, hodnotiaci systém vzdelávania v cudzom jazyku a odborné texty na rozvoj podnikateľských zručností. Všetky tieto materiály budú spracované prostredníctvom konzultácii a podkladov vybraných predmetov od interných odborníkov. Materiály budú založené na princípe zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov vo vybraných oblastiach.
      
     Všetky materiály budú následne priamo aplikované do vyučovacieho procesu.
      
     Na základe identifikovaných problémových oblastí zavedených učebných materiálov na hodinách, jednotliví pedagógovia budú v rámci projektu pracovať na ich úprave a odstránení.
      
     Následne prejdú všetky vytvorené inovatívne materiály procesom posúdenia externými odborníkmi, čo taktiež zabezpečí spätnú väzbu. Pripomienky z posudkov budú zapracované do inovatívneho vyučovania s využitím IKT a interaktivity.
     Cieľová skupina
     Žiaci Spojenej školy: pohlavie 190: 187 chlapcov, 3 dievčatá
     Pedagógovia Spojenej školy 20: pohlavie: 6 mužov, 14 žien
     Výstupy aktivity
     Výstupy aktivity:
     • spolu inovácia 1140 vyučovacích hodín s využitím IKT a interaktivity
     • 29 učebných materiálov (učebné texty, prezentácie, didaktické testy, podklady k interaktívnym cvičeniam) na všeobecnovzdelávacie predmety
     • dotazníky spokojnosti 190
     • žiaci zapojení do aktivít projektu 190, pedagógovia 20
      
     Hlavné medzníky v rámci realizácie aktivity budú porady v rámci pracovných tímov, šírenie poznatkov medzi pracovnými skupinami. Konzultácie s externými odborníkmi so skúsenosťami s rôznych oblastí, ktorí budú garanciou efektívneho a účelného spôsobu realizácie aktivity. Zavádzanie materiálov v reálnych podmienkach na vyučovaní. Posúdenie vytvoreného inovatívneho vyučovania.
      
     Aktivita úzko súvisí s aktivitou 2.1, ktorej predmetom sú školenia pedagógov zo zvládnutia výučby pomocou IKT a interaktivity, bez ktorých nebude možné preniesť inováciu na žiakov.
     Spôsob získavania spätnej väzby
     Spätnú väzbu budú predstavovať konzultácie s externými odborníkmi. Bude zárukou efektívnej a účinnej formy realizácie aktivity, nakoľko sa predíde a zabráni stavu, keď si pedagógovia vytvoria rôzne podklady, ktoré nebudú prínosom pre žiakov a nebudú zodpovedať súčasným požiadavkám trhu práce.
      
     Všetky materiály budú zároveň zavádzané do vyučovania, na základe identifikovaných problémových vo vybraných predmetoch budú v rámci projektu jednotliví pedagógovia pracovať na ich úprave a odstránení.
      
     Spätnú väzbu zabezpečí akt postúpenia všetkých inovatívnych materiálov na posúdenie externým odborníkom.
      
     Pripomienky z posudkov budú zapracované do inovácie.
      
     Zároveň koordinátor odbornej aktivity spracuje a vyhodnotí dotazníky spokojnosti od žiakov, ktorí budú používať inovatívne učebné materiály na hodinách.

      

      

     1.2. Tvorba inovatívneho vzdelávania pre odborné predmety
     Podrobný popis aktivít č. 1.2.
      
     Názov aktivity
     1.2. Tvorba inovatívneho vzdelávania pre odborné predmety
     Názov špecifického cieľa
     1. Inovovať formy, metódy a didaktické prostriedky pre zvýšenie kvality vzdelávania v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch pre 2 študijné odbory
     Cieľ aktivity
     Vytvoriť vyučovanie, ktoré bude poskytovať kvalitné vzdelanie žiakom s cieľom zosúladiť ho s potrebami praxe.
     Termín realizácie aktivity
     11/2012 - 10/2014
     Popis aktivity
     Funkcia
     Účelom aktivity je vytvoriť takú formu vyučovania, ktorá v konečnom dôsledku bude znamenať produkciu kvalitnejších absolventov s vysokou konkurencieschopnosťou a potenciálom pre trh práce.
      
     Vstupy
     Vybraní pedagógovia v spolupráci s externými odborníkmi z radu zamestnávateľov budú pracovať na metodike vyučovania s využitím IKT a interaktivity a vytvoria podklady pre takého inovatívne vyučovanie.
      
     Pedagógovia vytvoria pracovné skupiny podľa predmetov, externí odborníci z radov zamestnávateľov budú pracovať v jednotlivých skupinách podľa potreby.
      
     Metóda
     Vytvorenie pracovných tímov, ktoré budú využívať analýzu, vlastné poznatky a skúsenosti zo získaných školení, poradenstvo a odporúčania externých odborníkov so skúsenosťami.
      
     Výstup
     Podklady pre inovatívne vyučovanie s využitím IKT a interaktivity pre 2 odbory Mechanik počítačových sietí a Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.
      
     Počas aktivity budú vytvorené inovatívne učebné materiály obsahujúce učebné texty, prezentácie a didaktické testy.
      
     Činnosti realizované v rámci aktivity
     • Obstaranie a nákup zariadení, didaktických pomôcok a študijnej literatúry, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu plánovanej inovácie vyučovania
     • Vytvorenie odbornej učebne a inovácia ďalších učební
     • Tvorba pracovných skupín podľa odborov a predmetov
     • Konzultácie s odborníkmi z praxe
     • Štúdium literatúry a tvorba materiálov vyučovania a podkladov odborných predmetov
      
     Previazanosť aktivity
     Na aktivitu priamo nadväzuje aktivita 2.1, kde sa budú jednotliví pedagógovia školiť, aby zabezpečili inovatívne vyučovanie.
     Metodológia aktivity
     Na začiatku aktivity sa uskutoční nákup zariadenia/vybavenia, didaktických prostriedkov a odbornej literatúry v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú slúžiť na:
     • vytvorenie modernej učebne a inovácie ostatných odborných učební
     • štúdium pri spracovaní učebných materiálov
     • zavedenie nových foriem a metód na vyučovacie hodiny
      
     Stanovené činnosti budú vykonávať interné odborné kapacity školy  v pracovných tímoch podľa predmetov a odborov. Na základe analýzy súčasného stavu, vlastných skúseností z dlhoročnej praxe vypracujú v spolupráci s externými odborníkmi inovatívne materiály vo vybraných predmetov zamerané na potreby žiakov s využitím IKT a interaktívnych prvkov na vyučovaní.
      
     Štúdiom literatúry a konzultáciami s odborníkmi z radov zamestnávateľov vypracujú podklady na inovatívne vyučovanie, ktoré bude spĺňať súčasné požiadavky na uplatnenie sa vo vedomostnej spoločnosti. 
      
     Inovatívna forma štúdia prispeje k vychovaniu kvalitnejších absolventov, ktorí budú lepšie pripravení na vstup na trh práce. Realizácia aktivity zároveň prispeje k rozvoju kľúčových kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre bežný život žiakov, ako aj efektívny výkon v budúcom zamestnaní bez nutnosti absolvovania ďalších nákladných rekvalifikácii, ktoré sú financované zo štátnych alebo podnikových zdrojov.
      
     Zavedenie inovácii do vyučovacieho procesu prinesie žiakom predovšetkým nasledovné možnosti:
     • rozvíjanie tvorivosti
     • zefektívnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu
     • elimináciu monotónnosti a stereotypu
     • rýchlu spätná väzba
     • vysoký stupeň motivácie a odstraňovanie nudy
     • nadobudnutie trvalejších vedomostí
      
     Na základe identifikovaných problémových oblastí zavedených učebných materiálov na hodinách, jednotliví pedagógovia budú v rámci projektu pracovať na ich úprave a odstránení.
      
     Následne prejdú všetky vytvorené inovatívne materiály procesom posúdenia externými odborníkmi, čo taktiež zabezpečí spätnú väzbu. Pripomienky z posudkov budú zapracované do inovatívneho vyučovania s využitím IKT a interaktivity.
     Cieľová skupina
     Žiaci Spojenej školy: pohlavie 190: 187 chlapcov, 3 dievčatá
     Pedagógovia Spojenej školy 20: pohlavie: 6 mužov, 14 žien
     Výstupy aktivity
     Výstupy aktivity:
     • spolu inovácia 3844 vyučovacích hodín s využitím IKT a interaktivity
     • 32 učebných materiálov (učebné texty, prezentácie, didaktické testy) na odborné predmety
     • dotazníky spokojnosti 190
     • žiaci zapojení do aktivít projektu 190, pedagógovia 20
      
     Hlavné medzníky v rámci realizácie aktivity budú porady v rámci pracovných tímov, šírenie poznatkov medzi pracovnými skupinami. Konzultácie s externými odborníkmi so skúsenosťami s rôznych oblastí, ktorí budú garanciou efektívneho a účelného spôsobu realizácie aktivity. Zavádzanie materiálov v reálnych podmienkach na vyučovaní. Posúdenie vytvoreného inovatívneho vyučovania.
      
     Aktivita úzko súvisí s aktivitou 2.1, ktorej predmetom sú školenia pedagógov zo zvládnutia výučby pomocou IKT a interaktivity, bez ktorých nebude možné preniesť inováciu na žiakov.
     Spôsob získavania spätnej väzby
     Spätnú väzbu budú predstavovať konzultácie s externými odborníkmi. Bude zárukou efektívnej a účinnej formy realizácie aktivity, nakoľko sa predíde a zabráni stavu, keď si pedagógovia vytvoria rôzne podklady, ktoré nebudú prínosom pre žiakov a nebudú zodpovedať súčasným požiadavkám trhu práce.
      
     Všetky materiály budú zároveň zavádzané do vyučovania, na základe identifikovaných problémových vo vybraných predmetoch budú v rámci projektu jednotliví pedagógovia pracovať na ich úprave a odstránení.
      
     Spätnú väzbu zabezpečí akt postúpenia všetkých inovatívnych materiálov na posúdenie externým odborníkom.
      
     Pripomienky z posudkov budú zapracované do inovácie.
      
     Zároveň koordinátor odbornej aktivity spracuje a vyhodnotí dotazníky spokojnosti od žiakov, ktorí budú používať inovatívne učebné materiály na hodinách.

      

     2.1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
     Podrobný popis aktivít č. 2.1.
      
     Názov aktivity
     2.1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
     Názov špecifického cieľa
     1. Orientovať prípravu pedagógov na získanie a rozvoj potrebných kompetencií pri inovácii vzdelávania
     Cieľ aktivity
     Vzdelávať pedagógov pre potreby zabezpečenia tvorby inovatívnych materiálov pre 2 študijné odbory.
     Termín realizácie aktivity
     11/2012 - 10/2013
     Popis aktivity
     Funkcia
     Účelom aktivity je vyškoliť pedagogických zamestnancov v oblasti používania moderných technológii (práca s interaktívnou tabuľou,  tvorba a používanie inovatívnych prostriedkov), aby mohli bez problémov využívať materiály na vyučovaní a aby pre nich výklad pomocou IKT nepredstavoval zdržiavanie a prekážku.
      
     Vstupy
     Odborní zamestnanci – školitelia zo znalosťami a skúsenosťami v oblasti vzdelávania.
      
     Metóda
     Školenia sa uskutočnia vo vlastných priestoroch školy ako aj mimo nich. Pedagógovia absolvujú jednotlivé školenia formou prednášky a praktických cvičení počas niekoľkých školiacich dní prispôsobené tomu, aby nenarušovali kontinuálny priebeh vyučovania na škole.
      
     Výstup
     20 vyškolených pedagógov
     2 školenia zamerané na inovatívne vyučovacie metódy
      
     Činnosti realizované v rámci aktivity
     • koordinácia školení zabezpečená koordinátorom odbornej aktivity
     • realizácia školení v priestoroch školy ako aj mimo nej
     • školenie sa na zakúpenom zariadení/vybavení školy v rámci projektu
     • hodnotenie školení dotazníkmi spokojnosti
     • získanie certifikátu/osvedčenia zo školení
      
     Previazanosť aktivity
     Aktivita úzko súvisí s aktivitami 1.1 a 1.2, ktorých predmetom je tvorba inovatívneho vyučovania s využitím IKT a interaktivity a bez školení nebude možné preniesť inováciu na žiakov.
      
     Metodológia aktivity
     Pedagógovia budú využívať moderné technológie a metódy vo vyučovaní iba ak to zlepší výchovno-vzdelávací proces. Ten sa zlepší jedine vtedy, ak vyučujúci budú vedieť ich používanie bez problémov ovládať. Jedinou cestou, ako sa to dosiahne, je zapojenie pedagógov do vzdelávacieho procesu v tejto oblasti.
      
     Pedagógovia sa počas realizácie aktivity zúčastnia na 2 školeniach. Školenia budú realizované v priestoroch školy ako aj mimo priestorov na zakúpenom zariadení, čím dôjde k značnej úspore nákladov.
      
     Školenie  pre prácu s interaktívnou tabuľou sa uskutoční v rozsahu 40 hodín v priestoroch školy (4 dni po 6 hodín a 2 dni po 8 hodín), kde sa zúčastní 20 pedagógov. Úspešným absolvovaním bude získanie certifikátu/osvedčenia. Školenie je rozdelené na niekoľko častí, ktorého predmetom bude získať profesijné kompetencie potrebné na prácu s interaktívnou tabuľou a prikladaným softvérom.
      
     Školenie pre prácu s multimediálnymi sa uskutoční v rozsahu 12 hodín mimo priestorov školy, kde sa zúčastnia 2 pedagógovia. Úspešným absolvovaním bude získanie certifikátu/osvedčenia. Školenie bude zamerané na metodiku práce pri používaní nových multimediálnych kníh s interaktívnym perom pre anglický jazyk využívaných počas vyučovacích hodín.
     Cieľová skupina
     Pedagogickí zamestnanci Spojenej školy 20: pohlavie: 6 mužov, 14 žien
     Výstupy aktivity
     Výstupy aktivity sú:
     20 vyškolených pedagógov
     2 školenia zamerané na inovatívne vyučovacie metódy:
     • Školenie  pre prácu s interaktívnou tabuľou
     • Školenie pre prácu s multimediálnymi knihami
      
     Hlavnými medzníkmi pri realizácii aktivity sú vyhodnotené dotazníky spokojnosti so školeniami.
      
     Aktivita úzko súvisí s aktivitami 1.1 a 1.2, ktorej predmetom je tvorba inovatívneho vyučovania s využitím IKT a interaktivity a bez školení nebude možné preniesť inováciu na žiakov.
     Odborní zamestnanci
     Externí dodávatelia jednotlivých školení budú vybraní počas realizácie projektu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na základe odborných skúseností so vzdelávaním.
     Spôsob získavania spätnej väzby
     Spätná väzba bude zabezpečená realizáciou dotazníkov spokojnosti so školení, ktorých spracovanie a vyhodnotenie zabezpečí koordinátor odbornej aktivity. Zároveň pedagógovia školy získajú certifikát/osvedčenie z absolvovaných školení.
    • Naspäť na zoznam článkov