• Elektrotechnika

   • Skupinu odborov 26 Elektrotechnika je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

    Skupinu odborov 36 Stavebníctvo je možné absolvovať v študijnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 2679 K mechanik - mechatronik
    • 2679 K mechanik - mechatronik

    • 28.05.2019 13:24
    • Profil absolventa
     Absolvent  tohto študijného odboru  je kvalifikovaný pracovník  schopný  vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických  pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov), ako i počítačmi riadených moderných technológií.
    • Absolvent sa uplatní pri vývoji a výrobe strojov, zariadení a strojných celkov, pri údržbe, diagnostikovaní a opravách  v strojárskych odboroch, vo výrobe a vývoji elektrotechnických zariadení, pri údržbe, diagnostikovaní a opravách mechatronických  strojových systémov a pri konštrukcii  a obsluhe automatizovaných výrobných systémov riadenia pomocou počítačov.
      
     Kód a názov ŠVP

        26 Elektrotechnika

     Názov ŠkVP

        Mechatronik

     Školský vzdelávací program

        2679 K mechanik-mechatronik - duálne vzdelávanie.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie

     Dĺžka štúdia

        4 roky

     Forma štúdia

        Denná

     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy.

        Splnenie prijímacích kritérií.

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia

        Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o maturitnej skúške

        Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Pri údržbe, diagnostikovaní a opravách  v strojárskych a elektrotechnických odboroch.

     Nadväzná odborná príprava

        Štúdium na vysokých školách

     Učebný plán

     Škola

     Spojená škola,

     Československej armády 24, Martin

     Názov ŠkVP

     Mechatronik

     Kód a názov  ŠVP

     26 Elektrotechnika

     Kód a názov študijného odboru

     2679 K mechanik - mechatronik

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Teoretické vyučovanie

      

      

      

      

      

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     16

     15

     13

     11

     55

     Jazyk a komunikácia

     24

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     Cudzí jazyk

     3

     3

     3

     3

     12

     Človek a hodnoty

     2

     Etická výchova / Náboženská výchova

     1

     1

     -

     -

     2

     Človek a spoločnosť

     5

     Dejepis

     1

     1

     -

     -

     2

     Občianska náuka

     1

     1

     1

     -

     3

     Človek a príroda

     4

     Fyzika

     1

     1

     1

     1

     4

     Matematika a práca s informáciami

     12

     Matematika

     3

     2

     2

     2

     9

     Informatika

     1

     1

     1

     -

     3

     Zdravie a pohyb

     8

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     Odborné predmety

     11

     6

     9

     8

     34

     Ekonomika

     -

     -

     -

     2

     2

     Elektrotechnika

     3

     -

     -

     -

     3

     Elektrotechnológia

     1

     1

     -

     -

     2

     Technické kreslenie

     2

     1

     -

     -

     3

     Strojníctvo

     1

     1

     -

     -

     2

     Elektrické merania

     -

     -

     2

     -

     2

     Strojárska technológia

     3

     1

     2

     -

     6

     Elektronika

     1

     1

     1

     1

     4

     Mechatronika

     -

     1

     1

     2

     4

     Elektrické stroje a prístroje

     -

     -

     2

     1

     3

     Grafické systémy

     -

     -

     1

     1

     2

     Elektrotechnická spôsobilosť

     -

     -

     -

     1

     1

     Praktické vyučovanie

     6

     12

     12

     14

     44

     Odborný výcvik

     6

     12

     12

     14

     44

     Spolu

     33

     33

     33

     34

     133

      

     Učebný plán - duálne vzdelávanie

     Škola

     Spojená škola,

     Československej armády 24, Martin

     Názov ŠkVP

     Mechatronik

     Kód a názov  ŠVP

     26 Elektrotechnika

     Kód a názov študijného odboru

     2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Teoretické vyučovanie

     17

     17

     17

     17,5

     68,5

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     11

     11

     10

     9

     41

     Jazyk a komunikácia

     24

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     Cudzí jazyk

     3

     3

     3

     3

     12

     Človek a hodnoty

     2

     Etická výchova / Náboženská výchova

     1

     1

     -

     -

     2

     Človek a spoločnosť

     2

     Dejepis

     -

     -

     1

     -

     1

     Občianska náuka

     -

     1

     -

     -

     1

     Človek a príroda

     2

     Fyzika

     0,5

     0,5

     0,5

     0,5

     2

     Matematika a práca s informáciami

     7

     Matematika

     1,5

     1,5

     1,5

     1,5

     6

     Informatika

     1

     -

     -

     -

     1

     Zdravie a pohyb

     4

     Telesná a športová výchova

     1

     1

     1

     1

     4

     Odborné predmety

     6

     6

     7

     8,5

     27,5

     Ekonomika

     -

     -

     -

     1,5

     1,5

     Elektrotechnika

     3

     -

     -

     -

     3

     Elektrotechnológia

     1

     -

     -

     -

     1

     Technické kreslenie

     1

     2

     -

     -

     3

     Strojníctvo

     1

     1

     -

     -

     2

     Elektrické merania

     -

     1

     -

     -

     1

     Strojárska technológia

     -

     1

     2

     -

     3

     Elektronika

     -

     1

     1

     1

     3

     Mechatronika

     -

     -

     2

     2

     4

     Elektrické stroje a prístroje

     -

     -

     1

     2

     3

     Grafické systémy

     -

     -

     1

     1

     2

     Elektrotechnická spôsobilosť

     -

     -

     -

     1

     1

     Praktické vyučovanie

     15

     17,5

     17,5

     17,5

     67,5

     Odborný výcvik

     15

     17,5

     17,5

     17,5

     67,5

     Spolu

     32

     34,5

     34,5

     35

     136

    • Naspäť na zoznam odborov