• Elektrotechnika

   • Skupinu odborov 26 Elektrotechnika je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

    Skupinu odborov 36 Stavebníctvo je možné absolvovať v študijnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 2679 K mechanik - mechatronik
    • 2679 K mechanik - mechatronik

    • 22.09.2022 13:02
    • Profil absolventa
     Absolvent  tohto študijného odboru  je kvalifikovaný pracovník  schopný  vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických  pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov), ako i počítačmi riadených moderných technológií.
    • Absolvent sa uplatní pri vývoji a výrobe strojov, zariadení a strojných celkov, pri údržbe, diagnostikovaní a opravách  v strojárskych odboroch, vo výrobe a vývoji elektrotechnických zariadení, pri údržbe, diagnostikovaní a opravách mechatronických  strojových systémov a pri konštrukcii  a obsluhe automatizovaných výrobných systémov riadenia pomocou počítačov.
      
     Kód a názov ŠVP

        26 Elektrotechnika

     Názov ŠkVP

        Mechatronik

     Školský vzdelávací program

        2679 K mechanik-mechatronik - duálne vzdelávanie.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie

     Dĺžka štúdia

        4 roky

     Forma štúdia

        Denná

     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy.

        Splnenie prijímacích kritérií.

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia

        Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o maturitnej skúške

        Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Pri údržbe, diagnostikovaní a opravách  v strojárskych a elektrotechnických odboroch.

     Nadväzná odborná príprava

        Štúdium na vysokých školách

    • Naspäť na zoznam odborov