• Elektrotechnika

   • Skupinu odborov 26 Elektrotechnika je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

    Skupinu odborov 36 Stavebníctvo je možné absolvovať v študijnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 2697 K mechanik elektrotechnik
    • 2697 K mechanik elektrotechnik

    • 22.09.2022 13:03
    • Profil absolventa
     Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce v rôznom druhu elektrotechnických činností od projektovania, výroby, montáží, ako aj v prevádzke elektrotechnických zariadení. Absolvent získava počas štúdia vedomosti potrebné pre kvalifikované vykonávanie všetkých uvedených činností. Je pripravený na výkon činnosti technika v konštrukcii, technologickej výrobe, montáži alebo v prevádzke. 
    • Absolvent vie zhotovovať jednoduchú projektovú dokumentáciu elektrických obvodov, určiť druh použitého materiálu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, využívať aplikačné programy na spracovanie textu, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike a príbuzných odboroch, prevádzkovať a v prípade poruchy diagnostikovať poruchy na elektrickom zariadení, vykonávať analýzu vlastností regulovaných sústav a regulátorov, navrhnúť ovládacie obvody.
      
     Zameranie na automatizáciu umožňuje uplatniť sa ako PLC programátor, ktorý vyvíja a optimalizuje PLC softvér, programuje a oživuje automatizačné zariadenia strojov, uvádza ich do prevádzky a optimalizuje výrobné procesy. Vytvára technickú dokumentáciu k zadaným projektom, spolupracuje s konštruktérmi strojov a zariadení a poskytuje technickú podporu.
      
     Kód a názov ŠVP

        26 Elektrotechnika

     Názov ŠkVP

        Informačné a elektrotechnické zariadenia

     Školský vzdelávací program

        2697 K mechanik elektrotechnik.pdf

        2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        2697 K mechanik elektrotechnik

        2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie

     Dĺžka štúdia

        4 roky

     Forma štúdia
        Denná
      
     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy.

        Splnenie prijímacích kritérií.

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia

        Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o maturitnej skúške

        Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Pracovník  je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti v oblasti slaboprúdovej elektrotechniky, automatizačných a informačných technológií.

     Nadväzná odborná príprava

        Štúdium na vysokých školách

    • Naspäť na zoznam odborov