• Elektrotechnika

   • Skupinu odborov 26 Elektrotechnika je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

    Skupinu odborov 36 Stavebníctvo je možné absolvovať v študijnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 2697 K mechanik elektrotechnik
    • 2697 K mechanik elektrotechnik

    • 30.05.2019 07:20
    • Profil absolventa
     Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce v rôznom druhu elektrotechnických činností od projektovania, výroby, montáží, ako aj v prevádzke elektrotechnických zariadení. Absolvent získava počas štúdia vedomosti potrebné pre kvalifikované vykonávanie všetkých uvedených činností. Je pripravený na výkon činnosti technika v konštrukcii, technologickej výrobe, montáži alebo v prevádzke. 
    • Absolvent vie zhotovovať jednoduchú projektovú dokumentáciu elektrických obvodov, určiť druh použitého materiálu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, využívať aplikačné programy na spracovanie textu, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike a príbuzných odboroch, prevádzkovať a v prípade poruchy diagnostikovať poruchy na elektrickom zariadení, vykonávať analýzu vlastností regulovaných sústav a regulátorov, navrhnúť ovládacie obvody.
      
     Zameranie na automatizáciu umožňuje uplatniť sa ako PLC programátor, ktorý vyvíja a optimalizuje PLC softvér, programuje a oživuje automatizačné zariadenia strojov, uvádza ich do prevádzky a optimalizuje výrobné procesy. Vytvára technickú dokumentáciu k zadaným projektom, spolupracuje s konštruktérmi strojov a zariadení a poskytuje technickú podporu.
      
     Kód a názov ŠVP

        26 Elektrotechnika

     Názov ŠkVP

        Informačné a elektrotechnické zariadenia

     Školský vzdelávací program

        2697 K mechanik elektrotechnik.pdf

        2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        2697 K mechanik elektrotechnik

        2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie

     Dĺžka štúdia

        4 roky

     Forma štúdia
        Denná
      
     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy.

        Splnenie prijímacích kritérií.

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia

        Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o maturitnej skúške

        Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Pracovník  je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti v oblasti slaboprúdovej elektrotechniky, automatizačných a informačných technológií.

     Nadväzná odborná príprava

        Štúdium na vysokých školách

     Učebný plán

     Škola

     Spojená škola,

     Československej armády 24, 036 01 Martin

     Názov ŠkVP

     Informačné a elektrotechnické zariadenia

     Kód a názov  ŠVP

     26 Elektrotechnika

     Kód a názov študijného odboru

     2697 K mechanik elektrotechnik

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     16

     15

     13

     11

     55

     Jazyk a komunikácia

     24

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     Cudzí jazyk

     3

     3

     3

     3

     12

     Človek a hodnoty

     2

     Etická výchova / Náboženská výchova

     1

     1

     -

     -

     2

     Človek a spoločnosť

     5

     Dejepis

     1

     1

     -

     -

     2

     Občianska náuka

     1

     1

     1

     -

     3

     Človek a príroda

     4

     Fyzika

     1

     1

     1

     1

     4

     Matematika a práca s informáciami

     12

     Matematika

     3

     2

     2

     2

     9

     Informatika

     1

     1

     1

     -

     3

     Zdravie a pohyb

     8

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     Odborné predmety

     17

     18

     14

     16

     65

     Teoretické vzdelávanie

     17

     Ekonomika

     -

     -

     -

     2

     2

     Technické kreslenie

     1

     -

     -

     -

     1

     Základy elektrotechniky

     4

     1

     -

     -

     5

     Základy elektroniky

     2

     2

     -

     -

     4

     Číslicová technika

     2

     2

     -

     -

     4

     Technológia

     1

     -

     -

     -

     1

     Praktická príprava

     48

     Elektrické merania

     -

     -

     2

     -

     2

     Aplikovaná informatika

     1

     1

     -

     -

     2

     Odborný výcvik

     6

     12

     12

     14

     44

     Voliteľné predmety

     0

     0

     6

     6

     12

     Základy automatického riadenia

     -

     -

     2

     2

     4

     Riadiace systémy

     -

     -

     1

     2

     3

     Programovanie automatizačných zariadení

     -

     -

     1

     1

     2

     Merania v automatizačnej technike

     -

     -

     1

     1

     2

     Počítačové siete

     -

     -

     1

     -

     1

     Spolu

     33

     33

     33

     33

     132

      
     Učebný plán - duálne vzdelávanie

     Škola

     Spojená škola,

     Československej armády 24, 036 01 Martin

     Názov ŠkVP

     Informačné a elektrotechnické zariadenia

     Kód a názov  ŠVP

     26 Elektrotechnika

     Kód a názov študijného odboru

     2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Teoretické vyučovanie

     17

     17

     17

     17,5

     68,5

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     11

     11

     10

     9

     41

     Jazyk a komunikácia

     24

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     Cudzí jazyk

     3

     3

     3

     3

     12

     Človek a hodnoty

     2

     Etická výchova / Náboženská výchova

     1

     1

     -

     -

     2

     Človek a spoločnosť

     2

     Dejepis

     -

     -

     1

     -

     1

     Občianska náuka

     -

     1

     -

     -

     1

     Človek a príroda

     2

     Fyzika

     0,5

     0,5

     0,5

     0,5

     2

     Matematika a práca s informáciami

     7

     Matematika

     1,5

     1,5

     1,5

     1,5

     6

     Informatika

     1

     -

     -

     -

     1

     Zdravie a pohyb

     4

     Telesná a športová výchova

     1

     1

     1

     1

     4

     Odborné predmety

     6

     6

     7

     8,5

     27,5

     Ekonomika

     -

     -

     -

     1,5

     1,5

     Technické kreslenie

     2

     -

     -

     -

     2

     Elektrotechnika

     3

     -

     -

     -

     3

     Elektronika

     -

     2

     1

     -

     3

     Elektrotechnológia

     1

     -

     -

     -

     1

     Elektrické merania

     -

     1

     -

     -

     1

     Elektrotechnická spôsobilosť

     -

     -

     -

     1

     1

     Oblasť automatizačná technika

     0

     3

     6

     6

     15

     Automatizácia

     -

     1

     -

     -

     1

     Grafické systémy v automatizačnej technike

     -

     2

     -

     -

     2

     Merania v automatizačnej technike

     -

     -

     1

     2

     3

     Elektrické zariadenia

     -

     -

     2

     2

     4

     Riadiace systémy

     -

     -

     3

     2

     5

     Praktické vyučovanie

     15

     17,5

     17,5

     17,5

     67,5

     Odborný výcvik

     15

     17,5

     17,5

     17,5

     67,5

     Spolu

     32

     34,5

     34,5

     35

     136

    • Naspäť na zoznam odborov