• Elektrotechnika

   • Skupinu odborov 26 Elektrotechnika je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

    Skupinu odborov 36 Stavebníctvo je možné absolvovať v študijnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 3693 K technik energetických zariadení budov
    • 3693 K technik energetických zariadení budov

    • 13.02.2020 07:05
    • Profil absolventa

     Absolvent študijného odboru je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný stredný technický pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti technického zariadenia budov vrátane elektroinštalácií, ich montáž, údržbu, opravu a vykonávať skúšky, servis, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve, poskytovať energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádzať ich do prevádzky.

    • Kód a názov ŠVP

        36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

     Názov ŠkVP

        Technik energetických zariadení budov

     Školský vzdelávací program

        

     Kód a názov študijného odboru

        3693 K technik energetických zariadení budov - duálne vzdelávanie

     Dĺžka štúdia

        4 roky

     Forma štúdia

        Denná

     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy.

        Splnenie prijímacích kritérií.

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia

        Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o maturitnej skúške

        Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Pracovník  je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti v oblasti technického zariadenia budov.

     Nadväzná odborná príprava

        Štúdium na vysokých školách

    • Naspäť na zoznam odborov