• Elektrotechnika

   • Skupinu odborov 26 Elektrotechnika je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

    Skupinu odborov 36 Stavebníctvo je možné absolvovať v študijnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
    • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

    • 22.09.2022 13:03
    • Profil absolventa
     Absolvent učebného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Je schopný pracovať samostatne alebo v pracovnom kolektíve. Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa§ 21, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení.
    • Kód a názov ŠVP

        26 Elektrotechnika

     Názov ŠkVP

        Informačné a elektrotechnické zariadenia

     Školský vzdelávací program

        2683 H11 elektromechanik - silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

        2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie

     Dĺžka štúdia

        3 roky

     Forma štúdia
        Denná
      
     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy.

        Splnenie prijímacích kritérií.

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia
        Záverečná skúška
     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o záverečnej skúške

        Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Pracovník  je pripravený vykonávať činnosti v oblasti slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechniky.

     Nadväzná odborná príprava

        Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A.

    • Naspäť na zoznam odborov