• Elektrotechnika

   • Skupinu odborov 26 Elektrotechnika je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

    Skupinu odborov 36 Stavebníctvo je možné absolvovať v študijnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
    • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

    • 08.04.2019 14:33
    • Profil absolventa
     Absolvent učebného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Je schopný pracovať samostatne alebo v pracovnom kolektíve. Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa§ 21, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení.
    • Kód a názov ŠVP

        26 Elektrotechnika

     Názov ŠkVP

        Informačné a elektrotechnické zariadenia

     Školský vzdelávací program

        2683 H11 elektromechanik - silnoprúdová technika.pdf

        2683 H11 elektromechanik - silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

        2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie

     Dĺžka štúdia

        3 roky

     Forma štúdia
        Denná
      
     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy.

        Splnenie prijímacích kritérií.

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia
        Záverečná skúška
     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o záverečnej skúške

        Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Pracovník  je pripravený vykonávať činnosti v oblasti slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechniky.

     Nadväzná odborná príprava

        Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A.

     Učebný plán

     Škola

     Spojená škola,

     Československej armády 24, 036 01 Martin

     Názov ŠkVP

     Informačné a elektrotechnické zariadenia

     Kód a názov  ŠVP

     26 Elektrotechnika

     Kód a názov učebného odboru

     2683 H elektromechanik

     Odborné zamerania

     2683 H 11 silnoprúdová technika

     Stupeň vzdelania

     stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

     Dĺžka štúdia

     3 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     Spolu

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     11,5

     8

     6

     25,5

     Jazyk a komunikácia

     11,5

     Slovenský jazyk a literatúra

     1,5

     1

     1

     3,5

     Cudzí jazyk

     3

     3

     2

     8

     Človek a hodnoty

     1

     Etická výchova / Náboženská výchova

     1

     -

     -

     1

     Človek a spoločnosť

     1

     Občianska náuka

     1

     -

     -

     1

     Človek a príroda

     2

     Fyzika

     1

     1

     -

     2

     Matematika a práca s informáciami

     4

     Matematika

     1

     1

     1

     3

     Informatika

     1

     -

     -

     1

     Zdravie a pohyb

     6

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     6

     Odborné predmety

     21,5

     25

     27

     73,5

     Teoretické vzdelávanie

     26

     Ekonomika

     -

     -

     1

     1

     Technológia

     1

     -

     -

     1

     Technické kreslenie

     1

     -

     -

     1

     Základy elektrotechniky

     3

     -

     -

     3

     Základy elektroniky

     1,5

     -

     -

     1,5

     Priemyselná elektronika

     -

     2

     2

     4

     Využite elektrickej energie

     -

     3

     2

     5

     Elektrické stroje a prístroje

      

     2

     2

     4

     Elektrické meranie

     -

     2

     1,5

     3,5

     Aplikovaná informatika

     -

     1

     1

     2

     Praktická príprava

     47,5

     Odborný výcvik

     15

     15

     17,5

     47,5

     Spolu

     33

     33

     33

     99

      
     Učebný plán - duálne vzdelávanie

     Škola

     Spojená škola,

     Československej armády 24, 036 01 Martin

     Názov ŠkVP

     Informačné a elektrotechnické zariadenia

     Kód a názov  ŠVP

     26 Elektrotechnika

     Kód a názov učebného odboru

     2683 H elektromechanik – duálne vzdelávanie

     Odborné zamerania

     2683 H 11 silnoprúdová technika

     Stupeň vzdelania

     stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

     Dĺžka štúdia

     3 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     Spolu

     Teoretické vyučovanie

     14

     13

     13

     40

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     7

     5,5

     6

     18,5

     Jazyk a komunikácia

     8,5

     Slovenský jazyk a literatúra

     1,5

     1

     1

     3,5

     Cudzí jazyk

     1,5

     1,5

     2

     5

     Človek a hodnoty

     1

     Etická výchova / Náboženská výchova

     1

     -

     -

     1

     Človek a spoločnosť

     1

     Občianska náuka

     -

     -

     1

     1

     Človek a príroda

     1

     Fyzika

     -

     1

     -

     1

     Matematika a práca s informáciami

     4

     Matematika

     1

     1

     1

     3

     Informatika

     1

     -

     -

     1

     Zdravie a pohyb

     6

     Telesná a športová výchova

     1

     1

     1

     3

     Odborné predmety

     7

     7,5

     7

     21,5

     Teoretické vzdelávanie

     26

     Ekonomika

     -

     -

     1

     1

     Elektrotechnika

     3

     -

     -

     3

     Technické kreslenie

     2

     -

     -

     2

     Technológia

     2

     -

     -

     2

     Elektronika

     -

     1

     -

     1

     Elektrické merania

     -

     2

     1

     3

     Elektrické stroje a prístroje

     -

     2

     1,5

     3,5

     Rozvod a využite elektrickej energie

     -

     2,5

     1,5

     4

     Grafické systémy

     -

     -

     1

     1

     Elektrotechnická spôsobilosť

     -

     -

     1

     1

     Praktické vyučovanie

     18

     21

     21

     60

     Odborný výcvik

     18

     21

     21

     60

     Spolu

     32

     34

     34

     100

    • Naspäť na zoznam odborov