• Elektrotechnika

   • Skupinu odborov 26 Elektrotechnika je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

    Skupinu odborov 36 Stavebníctvo je možné absolvovať v študijnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 2682 K mechanik počítačových sietí
    • 2682 K mechanik počítačových sietí

    • 22.09.2022 13:02
    • Profil absolventa
     Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru, softvéru počítača a počítačových sietí. Absolvent vie podľa požiadaviek poskladať potrebnú zostavu počítača s potrebnými perifériami, na základe diagnostikovanej chyby hardvéru počítača sprevádzkovať počítač výmenou jednotlivých dosiek alebo komponentov, vytvoriť, zapojiť a udržať v chode počítačovú sieť. 
    • Absolvent má vedomosti o základných hardvérových a sieťových komponentoch, ich konfigurovaní a spolupráci, schopnosti diagnostikovať prípadné chyby a zlyhania jednotlivých počítačov a sietí, schopnosti navrhnúť, obhájiť, zapojiť a udržiavať v chode lokálnu počítačovú sieť.
      
     Absolvent sa môže uplatniť ako:
     (informácie čerpané z www.sustavapovolani.sk)
      
     Mechanik počítačových sietí
     Na základe projektu siete realizuje jednoduchú alebo štruktúrovanú metalickú a optickú kabeláž na pripojenie počítačov k aktívnym sieťovým prvkom. Zostavuje pracovné stanice PC, vykonáva ich modernizáciu, pripája k ním periférne zariadenia a vykonáva základnú konfiguráciu týchto zariadení.
      
     Webový technik
     (správca internetových stránok) udržiava a aktualizuje obsahovú časť webových stránok/intranetu, aktualizuje odkazy, pridáva alebo odstraňuje grafické objekty, obrázky, upravuje štruktúru webovej stránky a pridáva nové sekcie. Zabezpečuje rozvoj webovej stránky tak, aby rástla jej návštevnosť. V prípade potreby zmeny architektúry stránky komunikuje s web dizajnérom. Zabezpečuje registráciu domén, prípadne webhosting. Zabezpečuje web stránky proti napadnutiu, prípadne zneužitiu.
      
     Technik v oblasti zriaďovania a prevádzky IKT služieb
     zriaďuje, prekladá, premiestňuje a ruší prípojky IKT služieb. Inštaluje a konfiguruje komunikačný softvér potrebný na prevádzkovanie služieb. Odstraňuje poruchy, vykonáva technickú podporu zákazníkom. Vykonáva špeciálne merania na zriaďovanie služieb a preventívnu údržbu sietí. Spracováva predpísanú prevádzkovú dokumentáciu o vykonaných meraniach a zásahoch, pripravuje návrhy na opravy a rekonštrukciu sietí. Rieši reklamácie a sťažnosti zákazníkov.
      
     Špecialista v oblasti predaja IKT
     vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné obchodné činnosti súvisiace s ponukou a predajom informačnej a komunikačnej techniky. Analyzuje trh, identifikuje príležitosti na zvyšovanie predaja informačných alebo komunikačných zariadení, prístrojov určitého typu či príslušnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry. Poskytuje servis a poradenské služby. Vypracúva, realizuje a vyhodnocuje plány propagácie a predaja alebo organizuje systém ponuky, poradenstva a predaja. Komunikuje s výrobcami, dodávateľmi a odberateľmi, dohaduje obchodné zmluvy a podmienky. Rieši najzložitejšie obchodné prípady domáceho aj zahraničného obchodu, prípadne riadi činnosť podriadených predajcov.
      
     Projektant multimediálnych systémov
     navrhuje a projektuje komplexné audiovizuálne systémy. Vyberá a špecifikuje konkrétne zariadenia pre záznam, reprodukciu a spracovanie audio a video formátov. projektuje tiež káblovú alebo bezdrôtovú infraštruktúru na prenos a prevod audio a video signálov. Vypracováva výkresovú dokumentáciu a textovú časť projektov 
      
     Kód a názov ŠVP

        26 Elektrotechnika

     Názov ŠkVP

        Informačné a elektrotechnické zariadenia

     Školský vzdelávací program

        2682 K mechanik počítačových sietí.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        2682 K mechanik počítačových sietí

     Dĺžka štúdia

        4 roky

     Forma štúdia

        Denná

     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy.

        Splnenie prijímacích kritérií.

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia

        Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o maturitnej skúške

        Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Pracovník  je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti v oblasti informačných technológií a počítačových sietí.

     Nadväzná odborná príprava

        Štúdium na vysokých školách

    • Naspäť na zoznam odborov