• Elektrotechnika

   • Skupinu odborov 26 Elektrotechnika je možné absolvovať v študijných a učebných odboroch.

    Skupinu odborov 36 Stavebníctvo je možné absolvovať v študijnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 2682 K mechanik počítačových sietí
    • 2682 K mechanik počítačových sietí

    • 30.05.2019 08:01
    • Profil absolventa
     Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru, softvéru počítača a počítačových sietí. Absolvent vie podľa požiadaviek poskladať potrebnú zostavu počítača s potrebnými perifériami, na základe diagnostikovanej chyby hardvéru počítača sprevádzkovať počítač výmenou jednotlivých dosiek alebo komponentov, vytvoriť, zapojiť a udržať v chode počítačovú sieť. 
    • Absolvent má vedomosti o základných hardvérových a sieťových komponentoch, ich konfigurovaní a spolupráci, schopnosti diagnostikovať prípadné chyby a zlyhania jednotlivých počítačov a sietí, schopnosti navrhnúť, obhájiť, zapojiť a udržiavať v chode lokálnu počítačovú sieť.
      
     Absolvent sa môže uplatniť ako:
     (informácie čerpané z www.sustavapovolani.sk)
      
     Mechanik počítačových sietí
     Na základe projektu siete realizuje jednoduchú alebo štruktúrovanú metalickú a optickú kabeláž na pripojenie počítačov k aktívnym sieťovým prvkom. Zostavuje pracovné stanice PC, vykonáva ich modernizáciu, pripája k ním periférne zariadenia a vykonáva základnú konfiguráciu týchto zariadení.
      
     Webový technik
     (správca internetových stránok) udržiava a aktualizuje obsahovú časť webových stránok/intranetu, aktualizuje odkazy, pridáva alebo odstraňuje grafické objekty, obrázky, upravuje štruktúru webovej stránky a pridáva nové sekcie. Zabezpečuje rozvoj webovej stránky tak, aby rástla jej návštevnosť. V prípade potreby zmeny architektúry stránky komunikuje s web dizajnérom. Zabezpečuje registráciu domén, prípadne webhosting. Zabezpečuje web stránky proti napadnutiu, prípadne zneužitiu.
      
     Technik v oblasti zriaďovania a prevádzky IKT služieb
     zriaďuje, prekladá, premiestňuje a ruší prípojky IKT služieb. Inštaluje a konfiguruje komunikačný softvér potrebný na prevádzkovanie služieb. Odstraňuje poruchy, vykonáva technickú podporu zákazníkom. Vykonáva špeciálne merania na zriaďovanie služieb a preventívnu údržbu sietí. Spracováva predpísanú prevádzkovú dokumentáciu o vykonaných meraniach a zásahoch, pripravuje návrhy na opravy a rekonštrukciu sietí. Rieši reklamácie a sťažnosti zákazníkov.
      
     Špecialista v oblasti predaja IKT
     vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné obchodné činnosti súvisiace s ponukou a predajom informačnej a komunikačnej techniky. Analyzuje trh, identifikuje príležitosti na zvyšovanie predaja informačných alebo komunikačných zariadení, prístrojov určitého typu či príslušnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry. Poskytuje servis a poradenské služby. Vypracúva, realizuje a vyhodnocuje plány propagácie a predaja alebo organizuje systém ponuky, poradenstva a predaja. Komunikuje s výrobcami, dodávateľmi a odberateľmi, dohaduje obchodné zmluvy a podmienky. Rieši najzložitejšie obchodné prípady domáceho aj zahraničného obchodu, prípadne riadi činnosť podriadených predajcov.
      
     Projektant multimediálnych systémov
     navrhuje a projektuje komplexné audiovizuálne systémy. Vyberá a špecifikuje konkrétne zariadenia pre záznam, reprodukciu a spracovanie audio a video formátov. projektuje tiež káblovú alebo bezdrôtovú infraštruktúru na prenos a prevod audio a video signálov. Vypracováva výkresovú dokumentáciu a textovú časť projektov 
      
     Kód a názov ŠVP

        26 Elektrotechnika

     Názov ŠkVP

        Informačné a elektrotechnické zariadenia

     Školský vzdelávací program

        2682 K mechanik počítačových sietí.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        2682 K mechanik počítačových sietí

     Dĺžka štúdia

        4 roky

     Forma štúdia

        Denná

     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy.

        Splnenie prijímacích kritérií.

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia

        Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o maturitnej skúške

        Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Pracovník  je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti v oblasti informačných technológií a počítačových sietí.

     Nadväzná odborná príprava

        Štúdium na vysokých školách

     Učebný plán

     Škola

     Spojená škola,

     Československej armády 24, Martin

     Názov ŠkVP

     Informačné a elektrotechnické zariadenia

     Kód a názov  ŠVP

     26 Elektrotechnika

     Kód a názov študijného odboru

     2682 K mechanik počítačových sietí

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     16

     15

     12

     11

     54

     Jazyk a komunikácia

     24

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     Cudzí jazyk

     3

     3

     3

     3

     12

     Človek a hodnoty

     2

     Etická výchova / Náboženská výchova

     1

     1

     -

     -

     2

     Človek a spoločnosť

     5

     Dejepis

     1

     1

     -

     -

     2

     Občianska náuka

     1

     1

     1

     -

     3

     Človek a príroda

     4

     Fyzika

     1

     1

     1

     1

     4

     Matematika a práca s informáciami

     11

     Matematika

     3

     2

     2

     2

     9

     Informatika

     1

     1

     -

     -

     2

     Zdravie a pohyb

     8

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     Odborné predmety

     17

     16

     20

     22

     75

     Teoretické vzdelávanie

     29

     Ekonomika

     -

     -

     -

     2

     2

     Programové vybavenie počítačov

     2

     2

     2

     2

     8

     Technické vybavenie počítačov

     3

     2

     2

     2

     9

     Počítačové siete

     -

     -

     2

     2

     4

     Základy elektrotechniky

     3

     -

     -

     -

     3

     Základy elektroniky

     2

     -

     -

     -

     2

     Technológia

     1

     -

     -

     -

     1

     Praktická príprava

     46

     Elektrické merania

     -

     -

     2

     -

     2

     Odborný výcvik

     6

     12

     12

     14

     44

     Voliteľné predmety

     0

     2

     2

     1

     5

     Počítačová grafika

     -

     1

     1

     -

     2

     Programovanie

     -

     1

     1

     -

     2

     Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

     -

     -

     -

     1

     1

     Spolu

     33

     33

     34

     34

     134

    • Naspäť na zoznam odborov