• Ekonomika

   • Skupinu odborov 63, 64 Ekonomika je možné absolvovať v študijnom a učebnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní - duálne vzdelávanie
    • 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní - duálne vzdelávanie

    • 13.12.2023 08:31
    • Absolvent školy podnikania je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenia podnikovej činnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.
    • Kód a názov ŠVP

        63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

     Názov ŠkVP

        Malé a stredné podnikanie

     Školský vzdelávací program

        6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní - duálne vzdelávanie

     Kód a názov študijného odboru

        6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní - duálne vzdelávanie

     Dĺžka štúdia

        4 roky

     Forma štúdia

        Denná

     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy

        Splnenie prijímacích kritérií

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

     Spôsob ukončenia štúdia

        Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci, podnikatelia, stredné články riadenia priemyselných, poľnohospodárskych a obchodných podnikov.

     Nadväzná odborná príprava

        Štúdium na vysokých školách.

    • Naspäť na zoznam článkov