• Ekonomika

   • Skupinu odborov 63, 64 Ekonomika je možné absolvovať v študijnom a učebnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 6476 L technicko-ekonomický pracovník
    • 6476 L technicko-ekonomický pracovník

    • 28.05.2019 13:18
    • Profil absolventa - nadstavbové štúdium
     Absolventi študijného odboru technicko-ekonomický pracovník je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce technickoadministratívneho a ekonomického charakteru vo všetkých typoch podnikov a inštitúcií. Je pripravený uplatniť sa v obchodnej, v podnikateľskej a v hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania, výroby, odbytu, hospodárskej správy a v službách.
    • Absolvent vie samostatne riadiť, organizovať a vykonávať administratívne práce a technicko-ekonomické činnosti v podniku alebo firme, ovláda jednoduché a podvojné účtovníctvo a obchodnú korešpondenciu, všetky sekretárske práce, vrátane spoločenského protokolu a zásad spoločenského správania, základy marketingu, základné formy platobného styku.
      
     Kód a názov ŠVP

        64 ekonomika a organizácia, obchod a služby  II

     Názov ŠkVP

        Administratívne a ekonomické práce

     Školský vzdelávací program

        6476 L technicko-ekonomický pracovník.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        6476 L technicko-ekonomický pracovník

     Dĺžka štúdia

        2 roky

     Forma štúdia

        Denná

     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie stredného odborného vzdelávania v príslušnom odbore.

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia

        Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        V obchodnej, podnikateľskej a hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania, výroby, odbytu, hospodárskej správy a v službách.

     Nadväzná odborná príprava

        Štúdium na vysokých školách

     Učebný plán

     Škola

     Spojená škola,

     Československej armády 24, 036 01 Martin

     Názov ŠkVP

     Administratívne a ekonomické práce

     Kód a názov  ŠVP

     64 ekonomika a organizácia, obchod a služby

     Kód a názov študijného odboru

     6476 L technicko-ekonomický pracovník

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     2 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     Spolu

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     15

     14

     29

     Jazyk a komunikácia

     16

     Slovenský jazyk a literatúra

     4

     4

     8

     Cudzí jazyk

     4

     4

     8

     Človek a spoločnosť

     2

     Dejepis

     1

     1

     2

     Človek a príroda

     2

     Fyzika

     1

     1

     2

     Matematika a práca s informáciami

     7

     Matematika

     3

     2

     5

     Informatika

     1

     1

     2

     Zdravie a pohyb

     2

     Telesná a športová výchova

     1

     1

     2

     Odborné predmety

     18

     19

     37

     Teoretické vzdelávanie

     25

     Ekonomika

     2

     2

     4

     Účtovníctvo

     4

     4

     8

     Marketing

     -

     1

     1

     Právna náuka

     -

     1

     1

     Sekretárske práce

     1

     -

     1

     Hospodárske výpočty a štatistika

     1

     1

     2

     Výpočtová technika

     2

     2

     4

     Strojárska výroba

     2

     2

     4

     Praktická príprava

     12

     Odborná prax

     6

     6

     12

     Spolu

     33

     33

     66

    • Naspäť na zoznam článkov