• Ekonomika

   • Skupinu odborov 63, 64 Ekonomika je možné absolvovať v študijnom a učebnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 6476 L technicko-ekonomický pracovník
    • 6476 L technicko-ekonomický pracovník

    • 22.09.2022 13:04
    • Profil absolventa - nadstavbové štúdium
     Absolventi študijného odboru technicko-ekonomický pracovník je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce technickoadministratívneho a ekonomického charakteru vo všetkých typoch podnikov a inštitúcií. Je pripravený uplatniť sa v obchodnej, v podnikateľskej a v hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania, výroby, odbytu, hospodárskej správy a v službách.
    • Absolvent vie samostatne riadiť, organizovať a vykonávať administratívne práce a technicko-ekonomické činnosti v podniku alebo firme, ovláda jednoduché a podvojné účtovníctvo a obchodnú korešpondenciu, všetky sekretárske práce, vrátane spoločenského protokolu a zásad spoločenského správania, základy marketingu, základné formy platobného styku.
      
     Kód a názov ŠVP

        64 ekonomika a organizácia, obchod a služby  II

     Názov ŠkVP

        Administratívne a ekonomické práce

     Školský vzdelávací program

        6476 L technicko-ekonomický pracovník.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        6476 L technicko-ekonomický pracovník

     Dĺžka štúdia

        2 roky

     Forma štúdia

        Denná

     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie stredného odborného vzdelávania v príslušnom odbore.

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia

        Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        V obchodnej, podnikateľskej a hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania, výroby, odbytu, hospodárskej správy a v službách.

     Nadväzná odborná príprava

        Štúdium na vysokých školách

    • Naspäť na zoznam článkov