• Ekonomika

   • Skupinu odborov 63, 64 Ekonomika je možné absolvovať v študijnom a učebnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 6475 H technicko-administratívny pracovník
    • 6475 H technicko-administratívny pracovník

    • 28.05.2019 13:13
    • Profil absolventa
     Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne pracovať ako technickoadministratívny a hospodársky pracovník v rôznych oblastiach národného hospodárstva alebo v súkromnom sektore. Ovláda písanie na písacom stroji, osobnom počítači desaťprstovou hmatovou metódou, vie spracovať vecne, štylisticky, gramaticky a formálne administratívne, hospodárske a ostatné písomnosti.
    • Vie obsluhovať zariadenia evidenčnej oznamovacej, záznamovej, reprodukčnej a výpočtovej techniky v plnom rozsahu modernej informatiky, viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov, pozná princípy hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií, pozná a vie aplikovať základné pracovné normy, legislatívu v oblasti občianskeho, obchodného a rodinného práva, vie sa orientovať v základných pojmoch technológie, materiálov, odborného kreslenia v strojárstve. Pozná podstatu a princípy podnikania a financovania hospodárskych  podnikov a podnikateľských subjektov. 
      
     Kód a názov ŠVP

        64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

     Názov ŠkVP

        Administratívne a ekonomické práce

     Školský vzdelávací program

        6475 H technickoadministratívny pracovník.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        6475 H technicko-administratívny pracovník

     Dĺžka štúdia

        3 roky

     Forma štúdia
        Denná
      
     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy

        Splnenie prijímacích kritérií

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

     Spôsob ukončenia štúdia
        Záverečná skúška
     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o záverečnej skúške

        Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Technicko-administratívny pracovník vo výrobe, v sklade

     Nadväzná odborná príprava
        Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A.
     Učebný plán

     Škola

     Spojená škola,

     Československej armády 24, 036 01 Martin

     Názov ŠkVP

     Administratívne a ekonomické práce

     Kód a názov  ŠVP

     64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

     Kód a názov študijného odboru

     6475 H technicko-administratívny pracovník  

     Stupeň vzdelania

     stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

     Dĺžka štúdia

     3 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     Spolu

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     11,5

     8

     6

     25,5

     Jazyk a komunikácia

     11,5

     Slovenský jazyk a literatúra

     1,5

     1

     1

     3,5

     Cudzí jazyk

     3

     3

     2

     8

     Človek a hodnoty

     1

     Etická výchova / Náboženská výchova

     1

     -

     -

     1

     Človek a spoločnosť

     1

     Občianska náuka

     1

     -

     -

     1

     Človek a príroda

     1

     Fyzika

     1

     -

     -

     1

     Matematika a práca s informáciami

     5

     Matematika

     1

     1

     1

     3

     Informatika

     1

     1

     -

     2

     Zdravie a pohyb

     6

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     6

     Odborné predmety

     21,5

     25

     26

     72,5

     Teoretické vzdelávanie

     20

     Ekonomika

     2

     2

     2

     6

     Marketing

     -

     -

     2

     2

     Právna náuka

     -

     -

     1

     1

     Komunikácia

     -

     1

     1

     2

     Technické kreslenie

     2

     -

     -

     2

     Materiály

     1

     -

     -

     1

     Technológia

     2

     1

     1

     4

     Strojníctvo

     1

     1

     -

     2

     Praktická príprava

     52,5

     Obchodná korešpondencia

     -

     2

     2

     4

     Administratíva a korešpondencia

     4

     2

     -

     6

     Účtovníctvo

     3,5

     4

     3

     10,5

     Odborný výcvik

     6

     12

     14

     32

     Voliteľné predmety

     0

     0

     1

     1

     Úvod do sveta práce

     -

     -

     1

     1

     Spolu

     33

     33

     33

     99

    • Naspäť na zoznam článkov