• Ekonomika

   • Skupinu odborov 63, 64 Ekonomika je možné absolvovať v študijnom a učebnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 6475 H technicko-administratívny pracovník
    • 6475 H technicko-administratívny pracovník

    • 22.09.2022 13:04
    • Profil absolventa
     Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne pracovať ako technickoadministratívny a hospodársky pracovník v rôznych oblastiach národného hospodárstva alebo v súkromnom sektore. Ovláda písanie na písacom stroji, osobnom počítači desaťprstovou hmatovou metódou, vie spracovať vecne, štylisticky, gramaticky a formálne administratívne, hospodárske a ostatné písomnosti.
    • Vie obsluhovať zariadenia evidenčnej oznamovacej, záznamovej, reprodukčnej a výpočtovej techniky v plnom rozsahu modernej informatiky, viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov, pozná princípy hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií, pozná a vie aplikovať základné pracovné normy, legislatívu v oblasti občianskeho, obchodného a rodinného práva, vie sa orientovať v základných pojmoch technológie, materiálov, odborného kreslenia v strojárstve. Pozná podstatu a princípy podnikania a financovania hospodárskych  podnikov a podnikateľských subjektov. 
      
     Kód a názov ŠVP

        64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

     Názov ŠkVP

        Administratívne a ekonomické práce

     Školský vzdelávací program

        6475 H technickoadministratívny pracovník.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        6475 H technicko-administratívny pracovník

     Dĺžka štúdia

        3 roky

     Forma štúdia
        Denná
      
     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy

        Splnenie prijímacích kritérií

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

     Spôsob ukončenia štúdia
        Záverečná skúška
     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o záverečnej skúške

        Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Technicko-administratívny pracovník vo výrobe, v sklade

     Nadväzná odborná príprava
        Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A.
    • Naspäť na zoznam článkov