• Spracúvanie dreva

   • Skupinu odborov 33 Spracúvanie dreva je možné absolvovať v študijnom a učebnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
    • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

    • 22.09.2022 13:05
    • Profil absolventa
     Vykonáva činnosti v drevárskej a nábytkárskej výrobe priemyselného a individuálneho charakteru. Drevársky technik pripravuje technickú dokumentáciu, zabezpečuje materiál, energiu, diely, pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, organizuje práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností, riadi personál, kontroluje a vyhodnocuje produkt. Ovláda práce v skladovom hospodárstve a odbyte, vedie príslušnú dokumentáciu, prípravu pre cenové kalkulácie.
    • Kód a názov ŠVP

        33 Spracúvanie dreva

     Názov ŠkVP

        Drevár a nábytkár

     Školský vzdelávací program

        3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

     Dĺžka štúdia

        4 roky

     Forma štúdia

        Denná

     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy

        Splnenie prijímacích kritérií

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

     Spôsob ukončenia štúdia

        Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o maturitnej skúške

        Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti v drevárskej a nábytkárskej výrobe ako drevársky technik.

     Nadväzná odborná príprava

        Štúdium na vysokých školách

    • Naspäť na zoznam článkov