• Spracúvanie dreva

   • Skupinu odborov 33 Spracúvanie dreva je možné absolvovať v študijnom a učebnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
    • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

    • 09.04.2019 10:52
    • Profil absolventa
     Vykonáva činnosti v drevárskej a nábytkárskej výrobe priemyselného a individuálneho charakteru. Drevársky technik pripravuje technickú dokumentáciu, zabezpečuje materiál, energiu, diely, pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, organizuje práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností, riadi personál, kontroluje a vyhodnocuje produkt. Ovláda práce v skladovom hospodárstve a odbyte, vedie príslušnú dokumentáciu, prípravu pre cenové kalkulácie.
    • Kód a názov ŠVP

        33 Spracúvanie dreva

     Názov ŠkVP

        Drevár a nábytkár

     Školský vzdelávací program

        3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

     Dĺžka štúdia

        4 roky

     Forma štúdia

        Denná

     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy

        Splnenie prijímacích kritérií

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

     Spôsob ukončenia štúdia

        Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o maturitnej skúške

        Výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti v drevárskej a nábytkárskej výrobe ako drevársky technik.

     Nadväzná odborná príprava

        Štúdium na vysokých školách

     Učebný plán

     Škola

     Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin

     Názov ŠkVP

     Drevár a nábytkár

     Kód a názov  ŠVP

     33 Spracúvanie dreva

     Kód a názov študijného odboru

     3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     16

     15

     13

     11

     55

     Jazyk a komunikácia

     24

     slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     cudzí jazyk

     3

     3

     3

     3

     12

     Človek a hodnoty

     2

     etická výchova / náboženská výchova

     1

     1

     -

     -

     2

     Človek a spoločnosť

     5

     dejepis

     1

     1

     -

     -

     2

     občianska náuka

     1

     1

     1

     -

     3

     Človek a príroda

     4

     fyzika

     1

     1

     1

     1

     4

     Matematika a práca s informáciami

     12

     matematika

     3

     2

     2

     2

     9

     informatika

     1

     1

     1

     -

     3

     Zdravie a pohyb

     8

     telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     Odborné predmety

     17

     18

     20

     23

     78

     Teoretické vzdelávanie

     31

     ekonomika

     -

     -

     -

     2

     2

     strojníctvo

     2

     -

     -

     -

     2

     odborné kreslenie

     2

     -

     -

     -

     2

     materiály

     3

     2

     1

     -

     6

     technológia

     3

     2

     2

     2

     9

     výrobné zariadenia

     -

     -

     2

     1

     3

     programovanie CNC

     -

     -

     -

     2

     2

     aplikovaná chémia

     1

     -

     -

     -

     1

     Praktická príprava

     47

     aplikovaná informatika

     -

     -

     1

     -

     1

     konštrukčné cvičenia

     -

     2

     2

     2

     6

     odborný výcvik

     6

     12

     12

     14

     44

     Spolu

     33

     33

     33

     34

     133

    • Naspäť na zoznam článkov